👈 فروشگاه فایل 👉

طرحی جامع برای تعمیر و نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان در سیستم‌های توزیع:بخش اول:روش پژوهش

ارتباط با ما

... دانلود ...

طرحی جامع برای تعمیر و نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان در سیستم‌های توزیع:بخش اول:روش پژوهش

سال انتشار:2013

تعداد صفحات انگلیسی:10

تعداد صفحات فارسی به فرمت ورد:32

ناشر:IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY

Abstract

Although reliability-centered maintenance (RCM) has proven its noticeable merits in many industries, has not been yet furnished with efficient analytical methods in the power engineering context. The first of this two-paper set presents a practical framework by which the RCM procedure can be implemented in power distribution systems. The proposed algorithm consists of three main stages. The prerequisites of the analysis are outlined in the first stage. In the second stage, an approach is developed to identify the network's critical components, from the reliability point of view. Having practically modeled the components' failure rates, an efficient cost/benefit evaluation approach is then proposed to distinguish a variety of maintenance plans. The optimal set of maintenance strategies is next adopted for implementation. The algorithm is terminated in the third stage by recording both technical and economical outcomes for tuning the forward maintenance activities. The proposed methodology, although tailored to distribution networks, is generic enough to be applied to other power system areas. In the companion paper, the proposed methodology is examined by application to the Birka distribution system of Stockholm City, Sweden, and more practical aspects are discussed

چکیده

اگر چه تعمیر و نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان، ویژگی‌های قابل توجهش را در بسیاری از صنایع ثابت کرده است اما هنوز به روش‌های تحلیلی موثر در زمینه مهندسی قدرت مجهز نشده است. قسمت نخست این مقاله دو بخشی یک چارچوب واقعی را بوسیله روندی که بتوان در آن RCM را در سیستم‌های توزیع توان پیاده‌سازی کرد ارائه میدهد. الگوریتم ارائه شده دارای سه مرحله اصلی است. پیش‌نیاز تحلیل بصورت کلی در مرحله اول بیان شده است. در مرحله دوم یک شیوه برای مشخص کردن اجزای بحرانی شبکه از دیدگاه قابلیت اطمینان توسعه داده میشود. سپس از کار افتادگی اجزا و یک شیوه موثر ارزیابی هزینه/سود که بصورت واقعی مدل شده باشند برای تشخیص روش‌های متنوع تعمیر و نگهداری ارائه میشود. و بعد از آن مجموعه بهینه استراتژی‌های تعمیر و نگهداری برای پیاده‌سازی انتخاب میشوند. الگوریتم در مرحله سوم با ثبت نتایج اقتصادی و فنی برای تنظیم فعالیت های تعمیر ونگهداری پیش رو خاتمه می‌یابد. اگر چه روش ارائه شده برای شبکه‌های توزیع مناسب است ولی به اندازه کافی برای بکاربردن در سایر حوزه‌های سیستم‌های قدرت کلی است. در قسمت دوم مقاله، روش ارئه شده بر روی سیستم توزیع بیرکا(Birka) شهر استکهلم سوئد مورد آزمایش قرار میگیرد و جنبه‌های واقعی زیادی از آن مورد بحث و گفتگو قرار میگیرد.

👇محصولات تصادفی👇

تعارض و ماهیت آن بررسی موضوع عقد و اجاره طالعات پایه فرهنگ و هویت دانلود نرم افزار ساخت تگ و برچسب برای سایت و وبلاگ نگاهی به تحقیقات صورت گرفته پیرامون آمادگی برای نوشتن