👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان

دانلود مقاله بررسي تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد

قالب: Word

تعداد صفحات: 53

توضیحات:

چکیده به فارسی

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کرمان است. این تحقيق كاربردي بوده و از نظر گردآوري داده ها و اطلاعات و روش تجزيه و تحليل يك تحقيق توصيفي و غير آزمايشي مي باشد. به منظور جمع‌آوري داده‌ها از دو پرسشنامه تعهد سازمانی و سیستم حقوق و دستمزد و مزایا در سازمان استفاده شد. برای تجزيه و تحليل داده‌هاي از آمار توصیفی (فراواني و درصد) و آمار استنباطی (شامل آزمون همبستگی پیرسون رگرسیون آزمون فريدمن) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلية کارکنان سازمان فنی و حرفه ای کرمان بود که جهت تعيين حداقل حجم نمونه لازم به تعداد (196) نفر، از فرمول كوكران استفاده گرديد. نتایج پژوهش حاکی از پذیرش فرضیه­های پژوهش مبنی بر تأثیرگذاری حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان (تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری) است. اما در پاسخ به سوالات پژوهش تفاوت معناداری بین تعهد سازمانی کارکنان با سابقه خدمت متفاوت مشاهده شد. تفاوت معناداری بین تعهد سازمانی کارکنان با سطح تحصیلات، گروه سنی و وضعیت استخدامی، جنسیت متفاوت مشاهده نشد.

واژگان کلیدی: حقوق و دستمزد، تعهد کارکنان، سازمان فنی و حرفه ای، کرمان

👇محصولات تصادفی👇

بررسی موضوع زنا در حقوق اسلام و مسیح ساختار نظام آموزشی فرانسه -چینو آموزش مجازی و استانداردهای آموزش مجازی شیپ فایل آبراهه های استان یزد قالب تزریق پلاستیک طراحی شده در سالیدورک و کتیا - طرح 1