👈 فروشگاه فایل 👉

پیشگیری خطاهای ترانسفورماتور

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشگیری خطاهای ترانسفورماتور

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:369

فهرست مطالب

پيشگفتار 2

مقدمه 1

1- خطاهاي داخلي ترانسفورماتور 5

1-2- اشكالات در مدارت مغناطيسي ترانسفورماتور6

1-2-1-اثر جريان هاي گردابي ناخواسته6

1-2-2-وجود ذرات كوچك هادي6

1-2-3-عدم متعادل شدن نقطه خنثي ترانسفورماتور7

1-2-4-اثر هارمونيك ها در افزايش تلفات ترانسفورماتور7

1-3- اشكالات بوجود آمده در سيم پيچ ها شامل كويل ها، عايق كاري هاي سيم پيچ ها و ترمينالها 8

1-3-1-اتصال كوتاه در سيم پيچ ها ناشي از محكم نبودن آنها8

1-3-2-عدم خشك كردن كامل ترانسفورماتور9

1-3-3-اتصالات بد بين سيم پيچ ها10

1-3-4-نيروهاي الكتروديناميكي ناشي از اتصال كوتاه10

1-4- اشكالات در عايقهاي ترانسفورماتور شامل روغن، كاغذ و عايقكاري كلي27

1-4-2- اشكالات ناشي از ضعف عايقي كاغذ و عايقكاري كلي ترانسفورماتور29

1-5- اشكالات ساختاري30

2-1- مقدمه 33

2-2-خطاهاي الكتريكي خارج ترانسفورماتور34

2-2-1-صاعقه (Lightning34

2-استفاده از عايق غيرهمگن 41

2-2-2- اضافه ولتاژهاي ناشي از قطع و وصل (كليدزني43

2-2-3- اضافه ولتاژهاي ناشي از رزونانس48

2-2-4- فرورزونانس در خطوط انتقال انرژي ولتاژ بالا49

2-2-5- اضافه ولتاژهاي موقت49

2-2-6- جريان هجومي در ترانسفورماتورها51

2-2-7- اتصال نادرست ترانسفورماتور و تپ چنجر57

2-2-8- خطاهاي ناشي از اضافه بار58

2-3- خطاهاي مكانيكي59

2-3-1- اتصالات سخت لوله-شمش در پستها59

2-3-2- در نظر نگرفتن اثرات زلزله، سيل و طوفان بر روي فونداسيون‎ها و تجهيزات پست.. 62

2-3-3- حمل و نقل غير صحيح ترانسفورماتورها63

2-3-4- نبود حفاظتهاي جلوگيري كننده از ورود حيوانات63

2-4- طاهاي شيميايي65

2-4-1- زنگ‎زدگي بدنه ترانسفورماتور65

2-4-2- فرسودگي بيش از حد ترانسفورماتور به علت عدم سرويس به موقع65

3-1- مقدمه67

3-2- مشخصات مورد انتظار روغن ترانسفورماتور67

3-3- نقش كاغذ در ترانسفورماتور68

3-4- تاثير رطوبت در خواص عايقي كاغذ69

3-5- اثر رطوبت در روغن ترانسفورماتور70

3-6- راههاي ورود رطوبت به ترانسفورماتور و جلوگيري از آن70

3-7- تاثيرات مخرب تضعيف مواد عايقي ترانسفورماتور72

3-8- برنامه آزمايشهاي روغن ترانسفورماتور73

3-8-1- آزمايش روغن قبل از پركردن ترانسفورماتور با آن75

3-8-2- آزمايش روغن بعد از پر كردن ترانسفورماتور76

3-8-3- آزمايش دوره اي روغن77

3-9- تصفيه روغن ترانسفورماتور78

3-9-1- تصفيه فيزيكي روغن ترانسفورماتور78

3-9-2- تصفيه فيزيكي – شيميايي روغن ترانسفورماتور78

3-10- شرايط نمونه برداري روغن ترانسفورماتور80

4-1- مقدمه82

4-2- ايجاد گاز در ترانسفورماتور82

4-2-1- ايجاد قوس الكتريكي با انرژي زياد در داخل روغن83

4-2-2- ايجاد قوس الكتريكي با انرژي كم در داخل روغن83

4-2-3- گرماي بيش از حد در محلهاي به خصوص83

4-2-4- تخليه كرونا در داخل روغن ترانسفورماتور83

4-2-5- تجزيه عايق ترانسفورماتور در اثر گرما84

4-3- حلاليت گازها در روغن ترانسفورماتور84

4-4- مقادير مورد نياز براي آناليز گازها 84

4-5- مراحل آزمايش روش گاز كروماتوگرافي جهت مشخص كردن نوع خطا86

4-6- حلاليت گازها در روغن ترانسفورماتور88

4-7- خرابي عايق سلولزي ترانسفورماتور (كاغذ ترانسفورماتور88

4-7-1- امتحان غلظت و حل شده در روغن88

4-7-2- امتحان غلظت Co2 و Co در گازهاي آزاد بدست آمده از رله هاي جمع آوري گاز 88

4-8- كاربرد روش تحليلي در گازهاي آزاد درون رله هاي جمع آوري گاز 88

4-9- محاسبه غلظتهاي گاز حل شده معادل در روغن ترانسفورماتور با غلظتهاي گاز آزاد88

4-10- روش تشخيص خطا با استفاده ازگازهاي حل شده و حل نشده در روغن ترانسفورماتور88

4-10-1- تعيين نرخ رشد گازها88

4-10-2- ارائه فلوچارت تصميم گيري88

4-10-3- تعيين زمانهاي آزمايش گاز كروماتوگرافي روغن88

4-10-4- تشخيص نوع خطا با استفاده از گازهاي متصاعد شده88

4-10-5- تشخيص نوع خطا با استفاده از نسبت گازهاي متصاعد شده88

فصل پنجم 89

روشهاي شناسايي محل خطا در ترانسفورماتور 89

5-1- روشهاي غير الكتريك تعيين خطا88

5-1-1- طبيعت صوت88

5-2-2- انواع سيستمهاي آكوستيكي88

5-3- روشهاي الكتريكي تعيين محل خطا88

5-3-1- مانيتورينگ وضعيت ترانسفورماتور در حال كار با استفاده از روش آزمون ضربه ولتاژ پايين LVI 88

5-3-2- عيب يابي ترانسفورماتور‏هاي قدرت با استفاده از روش تابع انتقال88

عيب يابي در محل88

5-3-3- روش آشكار سازي بر اساس تخليه جزئي88

سيستم Gulski And Kreuger88

-آناليز با استفاده از روش مونت كارلو يا سيستم Hikita88

6- خطاهاي بوجود آمده در ترانسفورماتورهاي 66 كيلوولت برق فارس144

مقدمه : آشنايي با صنعت برق در استان فارس تا سال 137888

6-1- آمار حوادث منجر به ايجاد خطا و يا خروج ترانسفورماتور از شبكه

ضميمه 1 88

ضميمه 2235

فهرست اشكال

شكل (1-1): خطا در نگهدارنده فلزي سيم پيچ به واسطه اتصال كوتاه دروني8

شكل (1-2):خرابي پايين سيم پيچ فشار ضعيف بواسطه ورود رطوبت9

جدول (1-1): مقادير ضريب a14

شكل (1-3): ضريب پيك جريان اتصال كوتاه16

شكل (1-4): اثر نيروهاي اتصال كوتاه بر سيم پيچ متقارن17

شكل (1-5): تغيير شكل حلقه هاي دروني و تعداد جدا كننده ها20

شكل (1-6): تاثير نيروي اتصال كوتاه بر سيم پيچ غير متقارن24

شكل (1-6): تغيير شكل در اثر تنش فشاري25

شكل (1-7): تغيير شكل توسعه يافته در طول سيم پيچ26

شكل (1-8): كج شدن هاديهاي سيم پيچي در اثر نيروي محوري26

شكل (1-9): تاثيرات اتصال كوتاه خارجي روي سيم پيچ27

شكل (2-1)-شكل موج استاندارد ضربه صاعقه37

شكل (2-2): مدار معادل ترانسفورماتور هنگام برخورد ضربه صاعقه38

شكل (2-3): توزيع ولتاژ ضربه بر حسب هاي مختلف 40

شكل (2-4): شيلد الكترواستاتيك براي يكنواخت كردن توزيع ولتاژ41

شكل (2-5): توزيع ولتاژ در ترانسفورماتور بر حسب زمان پيشاني موج ضربه41

شكل (2-6): شكل موج ضربه اصابت شده42

شكل (2-7): شكل موج ضربه استاندارد قطع و وصل44

شكل (2-8): قطع جريان توسط كليد در بارهاي اندوكتيو كم46

شكل (2-9): منحني شارهاي مغناطيسي در هسته54

شكل (2-10)-منحني مغناطيسي هسته55

شكل (2-11): دماي نقاط ترانسفورماتور بر حسب دماي محيط59

شكل (2-12): يك نمونه از اتصالات لوله‎ا‎ي ترانسفورماتور60

شكل (2-13): اتصالات اصلاحي لوله61

شكل (2-14): شكل مناسبي از اتصالات لوله به همراه سيم62

شكل (2-15)-نصب عايق بر روي شينه‎ها در پست64

شكل (3-1) : رابطه درجه پليمريزاسيون با طول عمر كاغذ71

فرسودگي حالت ايده آل71

عمر طبيعي 71

شكل (3-2) : تاثير عمل استخراج آب و اسيد از روغن ترانسفورماتور بر طول عمر كاغذ72

فرسودگي حالت ايده ال72

عمر طبيعي 72

شكل (4-2) : فلوچارت تعيين نوع خطا با استفاده از گازهاي حل شده و حل نشده در روغن88

شكل (4-3) : شناسايي نوع خطا با توجه به گازهاي متصاعد شده88

شكل (4-4) : فلوچارت روش تشخيص خطا به روش Doernenburg 88

شكل (4-5) : فلوچارت روش تشخيص خطا به روش Roger 88

شكل (5-1)-مسير انتشار صوت88

شكل (5-2)-معادل شدت صوت و مدار الكتريكي88

شكل (5-3)-مدار ميكروفون خازني88

شكل (5-4): مكان يابي منشا پالسهاي فراصوتي در هوا به وسيله يك ميكروفن فراصوتي88

شكل(5-5): مكان يابي نستباً دقيق تخليه جزيي با استفاده از يك هدايتگر ساده موج88

شكل (5-6): فرم شماتيكي از سيتم مكان ياب صوتي پالسهاي تخليه جزئي88

شكل (5-7): نشكل شماتيك مدار أشكار ساز صوتي تخليه جزئي در روغن ترانسفورماتور88

شكل (5-8): ولتاژ و جريان نمونه ضبط شده88

شكل (5-9)-اندازه‎گيري ادميتانس بر روي ترانسفورماتور سه فاز88

شكل (5-10): مقايسه اندازه‎گيري ادميتانس توسط اندازه‎گيري مستقيم ولتاژ در C-tap 88

شكل (5-11): مدل دو قطبي در نظر گرفته شده براي ترانسفورماتور88

شكل (5-12): عيب يابي در محل براي ترانسفورماتورهاي قدرت88

شكل (5-13): ارزيابي آزمون اتصال كوتاه يك ترانسفورماتور MVA125 با روش تابع تبديل 88

شكل (5-14): تابع تبديل دو ترانسفورماتور مشابه MVA125 88

شكل (5-15): استفاده از خواص تقارني در ترانسفورماتور قدرت MVA125 88

شكل (5-16): شبيه سازي تجربي تغيير شكل شعاعي سيم پيچي تپ ترانسفورماتور MVA200 88

شكل (5-17): شبيه سازي تجربي انتقال محوري دو سيم پيچ استوانه‎ا‎ي88

شكل (5-18 ): مدار اصلي آشكار سازي الكتريكي تخليه جزيي88

شكل (5-19 ): نحوه قرار گرفتن امپدانس آشكار ساز88

شكل (5-20)- اجزاء مدار آشكار ساز مستقيم تخليه جزئي88

شكل (5-21)-بلوك دياگرام قسمت آنالوگ88

شكل (5-22)- بلوك دياگرام مدار دنبال كننده پالس (PTC88

شكل (5-23)-. تجهيزات اندازه گيريهاي توزيع دامنه تخليه جزئي88

شكل (5-24)- بلوك دياگرام قسمت ديجيتال88

شكل (5-25) مدار استفاده شده در سيستم Gulski 88

مشخصه هاي و براي يك حفره دايروي88

مشخصه هاي و براي يك حفره در تماس الكترود88

مشخصه هاي و براي يك حفره باريك88

مشخصه هاي و براي حفره هاي چند گانه88

مشخصه هاي و براي يك حفره مسطح88

شكل (5-26)- مشخصه تخليه جزئي اندازه‎گيري شده88

مشخصه هاي و براي تخليه سطحي در هوا88

مشخصه هاي و براي تريينگ روي يك هادي88

مشخصه هاي و براي يك حفره به همراه تريينگ88

شكل (5-26)-مشخصه‎هاي تخليه جزئي اندازه‎گيري شده (ادامه88

شكل (5-27)- مدار تست براي اندازه گيريهاي تخليه جزئي در سيستم مونت كارلو88

شكل (5-28)- سنسور خازني در داخل باس داكت88

شكل (6-1): روند گسترش ظرفيت ايستگاه هاي فوق توزيع88

شكل (6-2): توليد انرژي برق به تفكيك مناطق در سال 137888

شكل (6-3): تبادل انرژي شركت هاي برق منطقه اي در سال 137888

شكل (6-4): تعداد و ظرفيت ترانس هاي كل كشور به تفكيك ولتاژ در پايان سال 137888

شكل (1): گازهاي تشكيل شده ناشي از تجزيه روغن ترانس88

ضميمه 2

شكل (1): گازهاي تشكيل شده ناشي از تجزيه روغن ترانس169

شكل (2): فلوچارت روند عملكرد به منظور تعيين وضعيت ترانس88

شكل (3): ارزيابي گازهاي كليدي88

شكل (4): فلوچارت روش Doernenberg 88

شكل (7): فلوچارت روش Rogers88

شكل(6):مثلث Durvalبه منظور تعيين نوع خطا 88

شكل (7): آشكارساز هيدروژن موجود در روغن88

شكل(8):اصول كار سنسورهيدران88

شكل (9): شمايي ديگر از اصول كار سنسور هيدران88

شكل (10): افزايش ناگهاني هيدروژن در ترانس MVA370 و kV230/735 88

شكل (11):مقدار هيدروژن در يك رآكتور شانت kV735 88

شكل (12): نرخ افزايش هيدروژن در ترانس kV8/13/500 88

شكل (13): تغيير هيدروژن در ترانس kV4/21 و MVA300 88

شكل (14): نمونه‌برداري از گاز با سرنگ88

شكل (15): نمونه‌برداري از گازهاي آزاد به روش جابجايي روغن88

شكل (17): نمونه‌برداري از روغن با سرنگ88

2شكل (18): اولين روش آماده‌سازي استاندارد گاز88

شكل (20): نمونه‌اي از دستگاه stripper 88

شكل (22): محل‌هاي نصب سنسور هيدران88

شكل (23): نحوه نصب سنسور هيدران88

ضميمه 1

شكل (1): رله‎گذاري ديفرانسيلي درصدي براي حفاظت ترانسفورماتور88

شكل (2): حفاظت ديفرانسيلي يك ترانسفورماتور88

شكل (3): حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور سه پيچه88

شكل (4): ساختمان داخلي رله بوخهولتز88

شكل (5): نحوه اتصال رله جريان زياد زمين88

شكل(7): رله توي‏بر88

شكل (8): انواع برقگيرهاي اكسيد روي88

فهرست جداول

جدول (3-1) آزمايشات و مشخصات مطلوب روغن قبل از پر كردن ترانسفورماتور با آن76

جدول (3-2) : آزمايشهاي اضافي روي روغن قبل از برقدار كردن ترانسفورماتور76

جدول (3-3) : حد مشخصات روغن براي انجام تصفيه فيزيكي77

جدول (3-4) : حد مشخصات روغن براي انجام تصفيه فيزيكي – شيميايي79

جدول (4-1) : گازهاي توليد شده در روغن ترانسفورماتور در اثر معايب مختلف88

جدول (4-2) : تعيين نوع عيب حرارتي يا الكتريكي براساس نسبت گازهاي حل شده در روغن ترانسفورماتور 88

جدول (4-3) : تعيين بهتر و مشخص تر نوع عيب براساس نسبت گازهاي حل شده در روغن ترانسفورماتور 88

جدول (4-4) : حلاليت گازهاي متفاوت در يك نوع روغن ترانسفورماتور88

جدول (4-5) : ضرايب استوالد در 20 و 5088

جدول (4-6) : غلظت گازهاي حل شده در روغن88

جدول (4-7) : نوع عملكرد در رابطه با نتايج آزمايش TCG88

جدول (4-8) : نوع عملكرد در رابطه با نتايج آزمايش TDCG88

جدول (4-9) : حد نرمال گازهاي حل شده در روغن88

جدول (4-10) : روش تشخيص نوع خطا با استفاده از نسبت گازها به روش Doernenburg 88

جدول (4-11) : روش تشخيص نوع خطا با استفاده از نسبت گازها به روش Roger 88

ضميمه 1:

جدول (1):تجمع گازهاي حل شده درون روغن88

جدول (2):دوره‌هاي نمونه‌برداري برحسب سطوح TCG88

جدول (3):دوره‌هاي نمونه‌برداري بر حسب سطوح مختلف TDCG 88

جدول (4):مجمع گازهاي حل شده درون روغن88

جدول (5):نسبت گازهاي كليدي در روش Doernenberg 88

جدول (6):نسبت گازهاي كليدي در روش Rogers88

جدول (7):نسبت Rogres با جزئيات بيشتر نقاط داغ88

جدول (8):سطوح قابل قبول گازها برحسب عمرترانس88

جدول (9):سطوح قابل قبول گازها برحسب نوع ترانس88

جدول (10):سطوح خطرناك گازها برحسب نوع خطا88

جدول (11):مقادير خطرناك اتيلن بر حسب نسبت co2/co 88

جدول (12):ضرايب حلاليت براي روغن نمونه88

جدول(13):حدود مجاز به منظور آشكارسازي88

جدول(14):صحت مقادير گازها88

👇محصولات تصادفی👇

بررسي علل پيشرفت و تعالي فرهنگی ایران کار تحقیقی مهریه كاهش ارتعاشات سازه هاي از نوع پاندول معكوس به وسيله جاذب ارتعاشي دانلود کتاب PDF راه اندازی و تنظیم یک شبکه LAN کوچک بررسی احكام و آثار اصل رضايي بودن اعمال حقوقي