👈 فروشگاه فایل 👉

یافتن بدترین پاسخ فرکانسی سیستم دیسکو پره به کمک شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک

ارتباط با ما

... دانلود ...

یافتن بدترین پاسخ فرکانسی سیستم دیسکو پره به کمک شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک

دیسک و پره در سیستمهاي مختلف مهندسی، مانند فنها، پمپها،

توربینها و موتورهاي جت کاربرد فراوان دارد. این سیستم در حالت

ایدهآل در حالت میزان یا تقارن دایرهاي قرار دارد. در این حالت همه

پرهها دقیقا مشابه میباشند. اما در عمل در اثر تولرانسهاي ساخت،

خستگی و غیره، همواره اختلافات تصادفی و کوچک بین پرهها وجود

دارد که باعث عدم تقارن دایرهاي سیستم میشود. مقادیر بسیار

کوچک نامیزانی بین پرهها میتواند به شدت موجب افزایش پاسخ

فرکانسی سیستم شود. در تحقیق حاضر از شبکه عصبی و الگوریتم

ژنتیک به عنوان روشی کارآمد، سریع و دقیق براي رسیدن به بدترین

پاسخ فرکانسی استفاده شدهاست. در این مقاله ابتدا مدل اجزاء

محدود سیستم دیسک و پره در محیط نرمافزار انسیس ایجاد شد و

پاسخ فرکانسی پرهها در حالت میزان بدست آمد. سپس طی 200

مرحله آزمایش براي مدول الاستیسیتههاي متفاوت که به صورت

تصادفی در یک بازه مشخص انتخاب شدند، ماکزیمم پاسخ سیستم

نامیزان براي هر آزمایش بدست آمد. در ادامه با استفاده از شبکه-

عصبی و الگوریتم ژنتیک بدترین پاسخ فرکانسی محاسبه شد.

هاي بدستآمده مدل جدید ایجادشد و ماکزیمم پاسخ فرکانسی d j با

آن بدست آمد. پاسخ بدستآمده از نرمافزار با پاسخ شبکه عصبی و

الگوریتم ژنتیک مطابقت قابل قبولی دارد، که کارایی روش به کار

رفته را نشان میدهد.

👇محصولات تصادفی👇

حل تمرین کتاب الکترومکانیک پیوسته ملچر پاورپوینت روان شناسي رشد (1) پاورپوینت شمع کوبی کتاب- آيين‌نامه سيستمهای اتصال به زمين (ارتينگ)- در 33 صفحه- در قالب وردword کتاب شاتل فضایی و ایستگاه فضایی بین المللی