👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي اثر زبري سطح استاتور بر ميدان جريان و انتقال حرارت مغشوش در يك سيستم استاتور-روتور

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي اثر زبري سطح استاتور بر ميدان جريان و انتقال حرارت مغشوش در يك سيستم استاتور-روتور

در اين تحقيق به شبيه سازي و بررسي عددي ميدان جريان وانتقال حرارت مغشوش بر روي سطح استاتور زبر در يك سيستم استاتور-روتور پرداخته شده است. زبري سطح با استفاده از پروفيلموج سينوسي با دامنه موجهاي مختلف مدل شده است. براي شبيه سازي جريان و انتقال حرارت مغشوش از مدل k - e (RNG استفاده شده است. عدد رينولدر چرخشي براي ديسك دوار (روتور) از 2/5×10 5 تا 1/2×10 6 تغيير داده شده و فاصله بين روتور و استاتور ثابت در نظر گرفته شده است. صحت حل با نتايج بدست آمده توسط ديگران براي يك ديسك صاف مقايسه شده است. نتايج بصورت نمودارهاي عدد ناسلت محلي و متوسط روي سطح استاتور نشان داده شده است. نتايج نشان ميدهند كه انتقال حرارت از سطح استاتور با افزايش دامنه موج سينوسي (ارتفاع زبري) افزايش مييابد و اين درحالي است كه نرخ اين افزايش با افزايش عدد رينولدز چرخشي كاهش مييابد

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی عمران شرکت آژند افراز بنا پاورپوینت علف هرزماشك نقد و بررسی ادبیات و ادیبان طرح توجیهی تولید سوسیس و کالباس شبيه سازي و آموزش ساعت اندازه گیری با دقت 1.64 اینچ