👈 فروشگاه فایل 👉

مدلسازي و بهينه سازي انرژي مصرفي فرايند شيرين سازي گاز طبيعي

ارتباط با ما

... دانلود ...

مدلسازي و بهينه سازي انرژي مصرفي فرايند شيرين سازي گاز طبيعي

بهينه سازي انرژي مصرفي در فرايند شيرين سازي گاز طبيعي در اين كار انجام ميشود. بدين منظور از فرايند جذب شيميايي و جاذب آمين استفاده شده است. مدلسازي فرايند، توسط نرم افزار HYSYSانجام و با ارتباط بين نرم افزار MATLAB و HYSYS دادههاي خروجي از HYSYSبهMATLAB براي بهينه سازي منتقل ميشوند. با شناسايي پارامترهاي موثر بر روي انرژي مصرفي سيكل، انرژي مصرفي فرايند با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك و با در نظر گرفتن برداري از محدوديتهاي غير خطي كمينه ميگردد. تابع هدف شامل انرژي مصرفي در ريبويلر، توان مصرفي فن در خنك كننده هوايي، انرژي مصرفي در خنك كننده آبي، توان مصرفي پمپ و ميزان تلفات آمين و آب مي باشد. از دو جاذب مونو اتانول آمين و دي اتانول آمين براي جذب گازهاي اسيدي استفاده شده و هزينه مصرفي آنها مقايسه شدهاند. اين بهينه سازي براي يك كارخانه شيرين سازي گاز در منطقه عسلويه انجام شده و در مورد مقادير بهينه پارامترهاي طراحي و هزينه مصرفي بين واحد بهينه و واقعي بحث شده است

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت چهل نکته در نصب اسپليت کولرها پاورپوینت تصمیم گیری گروهی پروژه کامل در مورد مادران شاغل و فرزندان و تاثیرات..مناسب برای ارایه به دانشگاه و مدارس نقشه ی بخش های شهرستان هشترود شیپ فایل حوضه آبریز گاوخونی