👈 فروشگاه فایل 👉

بهینه سازی فرسایش ابزار سرامیکی TiCN+Al2O3 و صافی سطح فولاد AISI4140 در تراش CNC توسط آنالیز گری

ارتباط با ما

... دانلود ...

بهینه سازی فرسایش ابزار سرامیکی TiCN+Al2O3 و صافی سطح فولاد AISI4140 در تراش CNC توسط آنالیز گری

فولاد AISI4140با قابلیت پذیرش انواع عملیات حرارتی و سختی- پذیری بالا جزء فولادهای پرکاربرد صنعتی است که از کاربردهای مهم آن میتوان به تولید سمبه در قالب آهنگری، تولید جیگ وفیکسچر و... اشاره کرد. برای ماشینکاری چنین فولاد سختی که 55 راکول- - درجۀ سختی آن پس از عملیات سختکاری به حدود 63 سی میرسد، از ابزارهای برشی سرامیکی استفاده میگردد. هدف این مقاله بررسی اثر همزمان پارامترهای مختلف ماشینکاری بر صافی سطح قطعات ماشینکاری شده فولادAISI4140و فرسایش ابزار سرامیکیAl2O3+TiCN در دستگاه تراشCNCبا استفاده از آنالیز گری بر پایۀ دادههای تاگوچی میباشد. در ابتدا درجات آزادی سیستم محاسبه شده و بر اساس آنها و تعداد سطوح مورد مطالعه، آرایههای متعامد متناظر برای آزمایشات حاصل گردیده است. پس ازمحاسبۀ نسبت گری، ضریب گری و درجۀ گری، گراف گری رسم شده و بر اساس آن بهینهترین شرایط کاری برای صافی سطح بالا و فرسایشکم ابزار انتخاب گردیده است.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی چاپخانه فیلم آموزشی حل تیر نامعین و طراحی محور در نرم افزار اینونتور بررسی رضايت زناشويي خانواده‌هاي زنان شاغل و خانه دار مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌ مدل یک بعدی پیچش تحت کشش به دور ماندریل