👈 فروشگاه فایل 👉

بهينه سازي دو هدفي پوستههاي قطاع استوانهاي كامپوزيتي داراي تقويتكنندههاي طولي و حلقوي بكمكالگوريتم ژ

ارتباط با ما

... دانلود ...

بهينه سازي دو هدفي پوستههاي قطاع استوانهاي كامپوزيتي داراي تقويتكنندههاي طولي و حلقوي بكمكالگوريتم ژ

اين مقاله به موضوع بهينه سازي تك هدفه و دو هدفۀ وزن و خيزبراي پوسته قطاع استوانهاي كامپوزيتي تقويت شده با تسمه هاي طولي و حلقوي، ميپردازد. پوسته در چهار لبه خود بر روي تكيه گاه-هاي ساده قرار دارد، و بار عرضي از نوع فشار يكنواخت بر آن اعمال شده است. جنس تقويت كننده ها نظير جنس پوسته و با چيدماني يكسان با آنها ميباشد. از الگوريتم ژنتيك براي بهينه سازي وزن و خيز استفاده گرديده است. بدين منظور وزن و خيز پوسته به عنوان توابع هدف و معيار تنش تساي- وو به عنوان قيد مساله بهينه سازي در نظر گرفته شده است. پارامترهاي طراحي مورد بررسي عبارتند از درصد حجمي و زاويۀ الياف، تعداد و ضخامت لايهها، تعداد تقويتكنندههاي طولي و حلقوي، و ارتفاع تقويتكنندهها. براي چهار نوع ماده كامپوزيت اين بهينه سازيها به دو صورت تك هدفه براي وزن و خيز، و دو هدفۀ هم زمان وزن و خيز انجام شده و نتايج بهينه سازي براي كليۀ موارد بدست آمده است

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک (عمومی ) گروه زیست شناسی بررسي طرح توليد نان هاي صنعتي و بهبود دهنده ها معالجة زخم معده و روده دانلود طرح توجیهی توليـد و بسته‌بندی سس مايونز شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بردسکن (واقع در استان خراسان رضوی)