👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي عوامل مؤثر بر افزايش بدهي معوقه کارفرمايان با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي عوامل مؤثر بر افزايش بدهي معوقه کارفرمايان با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره

چكيده: در تصمیم گیری های چند معیاره به جای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی، از چندین معیار سنجش ممکن استفاده می گردد. روش هاي تصميم‌گيري چند معياره به دو دسته كلي تقسيم مي‌شوند که عبارتند از مدل های چند هدفه (MODM) و مدل های چند شاخصه (MADM). مدل های تصمیم گیری چند شاخصه شامل تکنیک های متعددی است که روش تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروف ترین و تقریبا کاربردی ترین آنها می باشد. در این پژوهش از طریق روش مذکور به عوامل موثر بر افزايش بدهي معوقه كارفرمايان كارگاه هاي استان مازندران پرداخته شد. پژوهش حاضر بر اساس هدف كاربردي و بر اساس ماهيت و روش تحقيق توصيفي- پيمايشي است.

در اين تحقيق عوامل موثر بر افزايش بدهي معوقه كارفرمايان كارگاه هاي استان مازندران در غالب 3 سوال مورد بررسي قرار گرفته است. براي جمع آوري داده ها و آزمون فرضيه هاي پژوهش دو نمونه آماري 114 و 71 نفري از كارفرمايان و كارشناسان بخش درآمد در استان مازندران در 6 ماهه دوم سال 1391 به طور اتفاقي انتخاب و بين آنها پرسشنامه توزيع گرديد. داده هاي پژوهش با استفاده از تكنيك AHP و از طريق نرم افزار Expert Choice مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج پژوهش نشان مي دهد كه هر 13 عامل مورد بررسي در پژوهش بر افزايش بدهي معوقه كارفرمايان تاثير مي گذارد. همچنين اولويت بندي عوامل بيانگر آنست كه آگاهي كارفرمايان از مهلت تعيين شده براي پرداخت حق بيمه و توضيح چهره به چهره به كارفرمايان در مورد دستورالعمل ها در رتبه هاي اول و دوم تاثيرگذار بر بدهي معوقه قرار دارند. با توجه به يافته ها و نتايج بدست آمده پيشنهاداتي براي كاهش بدهي معوقه كارفرمايان براي سازمان تامين اجتماعي ارائه گرديد.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق ارز و یکسان سازی نرخ ارز پرورش میوه ی کیوی تحقيق مدرنيسم مجموعه 19 عدد اسكيس زيبا نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) استان اردبیل