👈 فروشگاه فایل 👉

استراتژی حفاظت از اطلاعات در شبکه های کامپيوتری

ارتباط با ما

... دانلود ...

استراتژی حفاظت از اطلاعات در شبکه های کامپيوتری

فهرست مطالب :

مقدمه

شبکه های کامپيوتری

امنيت اطلاعات در شبکه های کامپيوتری

استراتژی

دشمنان، انگيزه ها ، انواع حملات اطلاعاتی

انواع حملات اطلاعاتی

ويژگی هر يک از انواع حملات

قسمتی از متن :

اطلاعات در سازمان ها و موسسات مدرن، بمنزله شاهرگ حياتی محسوب می گردد . دستيابی به اطلاعات و عرضه مناسب و سريع آن، همواره مورد توجه سازمان هائی است که اطلاعات در آنها دارای نقشی محوری و سرنوشت ساز است . سازمان ها و موسسات می بايست يک زير ساخت مناسب اطلاعاتی را برای خود ايجاد و در جهت انظباط اطلاعاتی در سازمان خود حرکت نمايند . اگر می خواهيم ارائه دهنده اطلاعات در عصر اطلاعات بوده و صرفا' مصرف کننده اطلاعات نباشيم ، در مرحله نخست می بايست فرآيندهای توليد ،عرضه و استفاده از اطلاعات را در سازمان خود قانونمد نموده و در مراحل بعد ، امکان استفاده از اطلاعات ذيربط را برای متقاضيان ( محلی،جهانی ) در سريعترين زمان ممکن فراهم نمائيم . سرعت در توليد و عرضه اطلاعات ارزشمند ، يکی از رموز موفقيت سازمان ها و موسسات در عصر اطلاعات است . پس از ايجاد انظباط اطلاعاتی، می بايست با بهره گيری از شبکه های کامپيوتری زمينه استفاده قانومند و هدفمند از اطلاعات را برای سايرين فراهم کرد . اطلاعات ارائه شده می تواند بصورت محلی ( اينترانت ) و يا جهانی ( اينترنت ) مورد استفاده قرار گيرد . فراموش نکنيم در اين هنگامه اطلاعاتی، مصرف کنندگان اطلاعات دارای حق مسلم انتخاب می باشند و در صورتيکه سازمان و يا موسسه ای در ارائه اطلاعات سهوا' و يا تعمدا' دچار اختلال و يا مشکل گردد ، دليلی بر توقف عملکرد مصرف کنندگان اطلاعات تا بر طرف نمودن مشکل ما ، وجود نخواهد داشت . سازمان ها و موسسات می بايست خود را برای نبردی سخت در عرضه و ارائه اطلاعات آماده نمايند و در اين راستا علاوه بر پتانسيل های سخت افزاری و نرم افزاری استفاده شده ، از تدبير و دورانديشی فاصله نگيرند . در ميدان عرضه و ارائه اطلاعات ، کسب موفقيت نه بدليل ضعف ديگران بلکه بر توانمندی ما استوار خواهد بود.

مصرف کنندگان اطلاعات، قطعا' ارائه دهندگان اطلاعاتی را برمی گزيند که نسبت به توان و پتانسيل آنان اطمينان حاصل کرده باشند . آيا سازمان ما در عصر اطلاعات به پتانسيل های لازم در اين خصوص دست پيدا کرده است ؟ آيا در سازمان ما بستر و ساختار مناسب اطلاعاتی ايجاد شده است ؟آيا گردش امور در سازمان ما مبتنی بر يک سيستم اطلاعاتی مدرن است ؟ آيا سازمان ما قادر به تعامل اطلاعاتی با ساير سازمان ها است ؟ آيا در سازمان ما نقاط تماس اطلاعاتی با دنيای خارج از سازمان تدوين شده است ؟ آيا فاصله توليد و استفاده از اطلاعات در سازمان ما به حداقل مقدار خود رسيده است ؟ آيا اطلاعات قابل عرضه سازمان ما ، در سريعترين زمان و با کيفيتی مناسب در اختيار مصرف کنندگان متقاضی قرار می گيرد ؟ حضور يک سازمان در عرصه جهانی ، صرفا' داشتن يک وب سايت با اطلاعات ايستا نخواهد بود . امروزه ميليون ها وب سايت بر روی اينترنت وجود داشته که هر روز نيز به تعداد آنان افزوده می گردد . کاربران اينترنت برای پذيرش سايت سازمان ما ، دلايل موجه ای را دنبال خواهند کرد . در اين هنگامه سايت داشتن و راه اندازی سايت ، اصل موضوع که همانا ايجاد يک سازمان مدرن اطلاعاتی است ، فراموش نگردد. سازمان ما در اين راستا چگونه حرکت کرده و مختصات آن در نقشه اطلاعاتی يک سازمان مدرن چيست ؟

بديهی است ارائه دهندگان اطلاعات خود در سطوحی ديگر به مصرف کنندگان اطلاعات تبديل و مصرف کنندگان اطلاعات ، در حالات ديگر، خود می تواند بعنوان ارائه دهنده اطلاعات مطرح گردند. مصرف بهينه و هدفمند اطلاعات در صورتيکه به افزايش آگاهی ، توليد و ارائه اطلاعات ختم شود، امری بسيار پسنديده خواهد بود . در غير اينصورت، مصرف مطلق و هميشگی اطلاعات بدون جهت گيری خاص ، بدترين نوع استفاده از اطلاعات بوده که قطعا' به سرانجام مطلوبی ختم نخواهد شد .

👇محصولات تصادفی👇

بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو جزوه درختچه های زینتی ایران فیلم آموزش ثبت دامنه های رایگان TK و... طرح توجیهی تجهيزات الكتريكی و پزشكی جنين ياب پلان آماده اتوکد-طرح 77