👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سبك هاي عمومي تصميم گيري اسكات و بروس (1995) (GDMS)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سبك هاي عمومي تصميم گيري اسكات و بروس (1995) (GDMS)

پرسشنامه سبك هاي عمومي تصميم گيري اسكات و بروس (1995) (GDMS)

نوع فایل:Word

تعداد صفحات:2

پرسشنامه سبكهاي عمومي اسكات و بروس (1995) مشتمل بر 25 سوال با طیف لیکرت مي باشد. به منظور سنجش هر يك از سبك هاي تصميم گيري در اين پرسشنامه 5 سوال اختصاص داده شده است. دامنه نمرات در این پرسشنامه از 25 تا 125 است. روايي پرسشنامه سبك هاي عمومي تصميم گيري مديران در خارج از کشور توسط اسکات و بروس (1995) محاسبه گردید و روایی آن را بسیار بالا گزارش کردند و ضریب پایایی آن را برای هر یک از زیر مقیاس ها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه نموده که در جدول زیر قابل مشاهده است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت معماری های تک و اکوتک نقشه ی خطوط همدمای استان مازندران بررسی انقلاب ایران و جهان امروز تحقيق خصوصیات Atmega8L,Atmega8 پلان معماري و سازه خانه ويلايي