👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی خاک برداری، اجرای فنداسیون و نصب صفحات زیر ستون

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی خاک برداری، اجرای فنداسیون و نصب صفحات زیر ستون

موضوع:

گزارش کارآموزی خاک برداری اجرای فنداسیون نصب صفحات زیر ستون ساخت تیر و ستون از ورق اجراي سقف ساختمان با تيرچه و بلوك (ساخت تيرچه ها در محل كارگاه)

مقدمه:

محل کارآموزي در شهر اصفهان بوده و کارگاهي کـه در آنجا مشغول بـه گـذرانـدن دوره ي کـارآمـوزي بـودیم از عمليات خاك برداري ازيكخرابه را شامل تا اجراي سقف اول بطول انجاميد.

با تشکر از هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان مرکز زواره و سايرمسئولان، استاد راهنما جناب آقـاي مهندس کیانی و سـايراساتيدکـه از هيچگـونـه کوششي دريغنکـرده و تـا اينمرحله از تحصيلاز زحمات بـي دريغآنـان بهره مند بـوده ایم نهايتتشکـر و قدرداني را داریم.

دستورالعملهاي حفاظتي و ايمنيکارگاه هاي ساختماني:

اجراي کـارهـاي ساختماني شـامـل مراحـل متعددي است که ضمنآن افراد با ماشينآلات ساختماني، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند. اينروابط ويژگي ها امکان وقـوع حوادث را بـراي نيروي انسـاني را افـزايشمي دهـنـد . محـافظت از افرادانساني در قبال حوادث نـاشـي از کـار از اهميتويژه اي برخوردار اسـت . از اينرو بـايدابـزار و ماشينآلات بـه طور مستمر مورد بازرسي کامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها اطمينان حاصل شود . در بکار گيري ماشينها نيزبايداز افراد با تجربه استفاده شود . براي تامينايمنيکارگاههـاي ساختماني بـايدهمه ي کـارهـا بـا دقت و برنامه ريزي دقيقانجام گيرند. در ضمن بايد دقت داشته باشيم وکـه هنگام کار يا تخليه ي مصالح مزاحمتي براي همسايگانو سايرينايجاد نشود. همچنيناز انجام کارهاي پر سر و صدا در شب خودداري شود. در صورتي که لازم است کاري در شب انجام شود بايدقبلا اجازه ي شهرداري و مقامات مسئول کسب شـود.

فهرست مطالب:

مقدمه

دستورالعمل هاي حفاظتي و ايمني كارگاه ها

آشنايي كلي با مكان كارآموزي

پاك سازي خرابه

گود برداري

پياده كردن نقشه

بتون مگر

قالب بندي فونداسيون و شمع بندي

آرماتوربندي

علت استفاده و فولاد و ميل گرد در ساختمان ها و پي

نحوه آرماتوربندي

خم كردن آرماتور

بتون ريزي فونداسيون

مخلوط كردن بتون

نحوه درست كردن ستون هاي فلزي با ورق

اتصال ستون ها به فونداسيون

تراز كردن ستون هاي عمودي با ستون هاي افقي

عايق كاري تير ورق ها

ساخت تيرچه طبقات

سقف

كشيدن ديوار بيست و دو سانتي متري

كشيدن تيغه هاي ده سانتي متري

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت پل های عجیب و معروف جهان پاورپوینت سبک معماری آذری دانلود گزارش کارورزی صنعتی 1 و 2 پاورپوینت مجتمع بین الحرمین شیراز طرح توجیهی فنی- مالی و اقتصادی کشت و پرورش گیاهان دارویی و صنعتی