👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی دیجیتال زبان اصلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی دیجیتال زبان اصلی

SOLUTIONS MANUAL

DIGITAL DESIGN

FOURTH EDITION

M. MORRIS MANO

California State University, Los Angeles

MICHAEL D. CILETTI

University of Colorado, Colorado Springs

1.1 Base-10: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Octal: 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 37 40

Hex: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20

Base-13 A B C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 24 25 26

1.2 (a) 32,768 (b) 67,108,864 (c) 6,871,947,674

1.3 (4310)5 = 4 * 53 + 3 * 52 + 1 * 51 = 58010

(198)12 = 1 * 122 + 9 * 121 + 8 * 120 = 26010

(735)8 = 7 * 82 + 3 * 81 + 5 * 80 = 47710

(525)6 = 5 * 62 + 2 * 61 + 5 * 60 = 19710

1.4 14-bit binary: 11_1111_1111_1111

Decimal: 214 -1 = 16,38310

Hexadecimal: 3FFF16

1.5 Let b = base

(a) 14/2 = (b + 4)/2 = 5, so b = 6

(b) 54/4 = (5*b + 4)/4 = b + 3, so 5 * b = 52 – 4, and b = 8

(c) (2 *b + 4) + (b + 7) = 4b, so b = 11

1.6 (x – 3)(x – 6) = x2 –(6 + 3)x + 6*3 = x2 -11x + 22

Therefore: 6 + 3 = b + 1m so b = 8

Also, 6*3 = (18)10 = (22)8

1.7 68BE = 0110_1000_1011_1110 = 110_100_010_111_110 = (64276)8

1.8 (a) Results of repeated division by 2 (quotients are followed by remainders):

43110 = 215(1); 107(1); 53(1); 26(1); 13(0); 6(1) 3(0) 1(1)

Answer: 1111_10102 = FA16

(b) Results of repeated division by 16:

43110 = 26(15); 1(10) (Faster)

Answer: FA = 1111_1010

1.9 (a) 10110.01012 = 16 + 4 + 2 + .25 + .0625 = 22.3125

(b) 16.516 = 16 + 6 + 5*(.0615) = 22.3125

(c) 26.248 = 2 * 8 + 6 + 2/8 + 4/64 = 22.3125

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت منشور مرمت و حفظ میراث شهری کشورهای اسلامی کتاب میکروکنترلر ۸۰۵۱ اسکات مکینزی - ویرایش سوم آموزش علاقه مند کردن دانش آموزان مقطع ابتدایی به نماز خواندن نقشه ی بخش های شهرستان اسفراین نقشه منحنی های هم تبخیر استان خراسان رضوی