👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی پيرامون بورس و ارواق بهادار

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی پيرامون بورس و ارواق بهادار

فصل اول

مقـدمـه تحقيـق

تعــريف مــوضــوع

در زمينه عرضه اوليه اوراق بهادار، مطالعات و تحقيقات متعددي در سطح جهان صورت گرفته است. يكي از محورهاي اصلي تحقيقات در اين زمينه، بررسي روند تغييرات بازده سهام جديد در مقايسه با يازده شاخص قيمت بورس در طي زمان و همچنين شناسايي عوامل موثر بر عملكرد بلند مدت سهام جديد است. علاوه بر آن مطالعات انجام گرفته در كشورهاي مختلف حاكي از اين است كه بازده بلند مدت

«سهام جديد» كمتر از بازده بازار است كه از آن تحت عنوان «معماي عملكرد كمتر سهام جديد» نام برده شده است.

مساله اصلي در تحقيق حاضر، بررسي موضوع مزبور در ايران، تعيين عوامل موثر بر عملكرد بلند مدت سهام جديد و همچنين شناسايي روابط بين اين عوامل در بورس اوراق بهادار تهران است.

در اين تحقيق به منظور بررسي عوامل موثر بر عمكرد بلندمدت سهام جديد از متغيرهاي عملكرد

بلندمدت بازار، حجم انتشار سهام جديد در سال اول، اندازه شركت، عملكرد كوتاه مدت تعديل شده سهام جديد و نوع صنعت مورد استفاده است. همچنين در اين تحقيق شواهد مبني بر وجود دوره‌هاي به اصطلاح به اوراق بهادار داغ، عكس‌العمل بيش از اندازه سرمايه‌گذاران، گرايشات و علائق زودگذر و يا خوش‌بيني زياد سرمايه‌گذاران بررسي مي شود.

هـــدف تحقيــــق

هدف از انجام اين تحقيق، شناسايي عوامل موثر بر عملكرد بلندمدت سهام جديد در بازار بورس تهران است تا از اين طريق متناسب با شرايط بازار و ساير عوامل موثر، بازار بورس را در جهت تعيين قيمت اوليه، برنامه زمان‌بندي و حجم انتشار سهام جديد راهنمايي كنيم.

لازم به توضيح است كه اگر قيمت سهام جديد عادلانه تعيين شود، يعني قيمت متأثر از واقعيات حاكم بر بازار بوده و متناسب با سودآوري سالن‌هاي آتي همراه با درنظر گرفتن ميزان اطمينان نسبت به سودهاي فوق باشد، موجب آن خواهد شد كه سرمايه‌گذاران با اطمينان بيشتري سرمايه‌هاي خود را به بازار بورس هدايت كنند. درغير اين صورت قميت‌گذاري نامناسب سهام جديد مي‌تواند به صورت تجربه تلخي براي سرمايه گذاراني گردد كه در ابتداي راه مي‌باشند و موجب دلسردي آنها نسبت به حضور فعال در بازار سهام خواهد شد و احتمالاً برنامه خصوصي‌سازي دولت را با شكست مواجه مي‌سازد.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی پشتیبانی و اسمبل سیستم ها شرکت امید بار تئـوري حسابـداري (1) روش های مقاوم سازی ساختمان ها حل تمرین کتاب مهندسی نرم افزار یان سامرویل - ویرایش هفتم برنامه پخش بار اقتصادی با در نظر گیری تلفات در نرم افزار متلب به همراه فایل گزارش