👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی پيرامون هويت

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی پيرامون هويت

جهاني شدن، فناوري اطلاعات و انفجار اطلاعات باعث شده است تغيير در سازمان ها امري ثابت و مستمر باشد. اطلاع از بافت فضايي كه درآن هويت يابي رخ مي دهد و بر نتايج اثر مي گذارد

مي تواند رهبران سازماني را به ديدگاه هايي مجهز كند و رويكردهايي رادر مقابل آنها قرار دهد كه با توجه به ديناميك متغير سازماني و مديريت آن بر مبناي راهبردهاي مبتني بر ارتباطات شكل مي گيرند(شرايم ،‌2002؛ تايلر، دوكرمر، 2005) علاوه بر اين درك هويت و هويت يابي درسازمان ها باعث مي شود رهبران سازماني اقدامات همراه با دانش و اطلاعات را در خود توسعه دهند. رهبري اثر بخش تر در نتيجه ي اطلاعات از تفاوت هاي فردي در تعديل روابط ميان شيوه هاي رهبري و هويت يابي سازماني توسعه يافته،‌ بر خروجي هاي مثبت سازمان ها با اعضاي داراي هويت بالاتر اثر مي گذارد(اپيتروپاكي و مارتين،‌ 2005،‌ون نيپربرگ، دوكرمرو هوگ، 2005)

وقتي رهبران به عنوان اعضاي نمونه در يك گروه معرفي و مشخص مي شوند، اقدامات آنها اغلب به عنوان اقدامات منصفانه ومقتضي محسوب مي گردد.(ليپونن،‌كويويستو و اولكونن، 2005) وقتي اين هويت با ديگر متغيرهاي تعديل كننده نظير وابستگي تركيب گردد، ادراك هاي سازماني رهبر اثربخش تر خواهد بود (پيرو ،‌سيسرو، بونايتو، ون نيپر برگ و كروگلانسكي ، 2005)

درك هويت و هويت يابي چارچوبي را فراهم مي سازد كه با استفاده از آن مي توان فرآيند

توسعه اي براي رهبران سازماني فراهم ساخت.(لرد و هال، 2005)

درك وضعيت فعلي يك سازمان و چگونگي هويت يابي آن، چگونگي ساختاردهي مجدد و تخريب ساختارها در سازمان در هنگام نياز به تغيير را دچار دگرگوني مي سازد (رايدر، هاسلام و هاپكينز، 2005) و براي اينكه سازمان ها در بافت هاي فعلي مناسب باقي بمانند، بسيار اهميت دارند.

در محيط هاي كاري چندفرهنگي و متنوع، درك دلايل و قابليت هاي كاربرد فرآيند هاي هويت يابي و هويت موضوع پ‍‍ژوهش هاي متعدد قرار گرفته است.

پژوهش هاي انجام شده در سازمان هايي كه تركيب آنها شامل اعضايي از فرهنگ هاي جمع گرا و فردگرا بوده است. (يوكي ، 2003) از نظر جمعيت شناسي متنوع بوده است(بركلسيون ، 2000) يا از نظر وظايف متنوع بوده است(راندل و يايوسي ، 2003) ، همراه با پژوهش هايي كه بر اثر ارزشهاي رقابتي و هويت هاي فردي در محيط كار متمركز بوده اند(هريوت و اسكات جكسون، 2002) بسيار مهم است. داشتن اين دانش، رهبران را قادر مي سازد با پويايي سازماني چالش برانگيز و جديد جامعه جهاني و خلق سازمان هاي پيچيده بهتر مواجه شده و به شكلي مناسب عمل كنند.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق خدمات چيست گزارش کارآموزی کارخانه تولید فرآورده های لبنی رامک چگونه در اینترنت میلیونر شوم برنامه پیاده سازی CDMA در متلب پروژه متره و برآورد ساختمان مسكوني 3 طبقه