👈 فروشگاه فایل 👉

عدالت فردي و اجتماعي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عدالت فردي و اجتماعي

مقدمه

هــــــــدف از عدالت مفهومی اصلی در اندیشهء سیاسی است . در طول تاریخ یکی از اساســــی ترین ارزوهای انسان تحقق بخشیدن به این ارمان بوده است. مکتبها و اندیشه های گوناگون بشری و الهـی از دیدگاه تاریخی و نظری راه حلهای متفاوتی برای تبیین و استقرار عدالت پیشنهاد کرده اند. باید گــفت که مفهوم عدالت در طول تاریخ دچار تغییر و تحول شده است. در اندیشه قدیم عدالت از افرینــــش و دار وجود به انسان و مدینه تعمیم داده می شد . در اندیشه سیاسی جدید عدالت صفت اجــــــــتماع در اندیشه های سوسیالیســـتی و وصف رفتار انسان در اندیشه های لیبرال در نــــظر گرفته شده است. برای تحقق عدالت در اندیـــــــشه سوسیالیستی بر برابری اقتصادی و در لیبرالیسم بر برابری سیاسی یا برابری در قدرت تاکیـــد شده است. عدالت یکی از ارمانهایی است که طول تاریخ در ابعاد اخلاقی ـ سیاسی ـ و اجتماعی به ان توجــه داشته است. در دوره های مختلف که انسان نسبتهای گــــــوناگونی با وجود و هستی برقرار می کرده مفـــــــهوم عدالت و نحوهء تحقق ان نیز دچار تحول و تغــییر می شده است اما نسبتهای گوناگونی در هر حال انسان لحظه ای از اندیشیدن به این ارمان عظیم غـــــــــافل نمانده است

ادیان الهی نیز توجهی در خور به این مساله داشته اند تا جایی که قران کـتاب اسمانی مسلمانان هدف از ارسال پیامبران را بر پایی قسط و عدالت دانسته اند. و به انسانها سفارش می کند که در همه حال قائم به قسط باشند. اندیشمندان مسلمان این دعوت قرانی را در طول تاریخ اسلام با توجه به فرهنـگ زمانه های متفاوت به گونه های متفاوتی تفسیر کرده اند.

اندیشـــمندان مسلمان در دورهء قدیم مفهوم عدالت را با توجه به عصر قدیم و در دورهء جدید در پرتو خرد جـــــدید تفسیر کرده اند. دکتر شریعتی و سید قطب و ایت الله مطهری که سه تن از متفکران قرن بیســــــــتم و دورهء جدید در ایران و مصر هستند کم و بیش مفهوم عدالت را با نظام اندیشهء سیاسی ـ اجتماعی جدید توضیح داده اند. الف) در اندیشهء دکــتر شریعتی و سید قطب شاخصهای بارز عدالت ( برابری در ازادی ) ( برابری نژادی ) ( برابری در مقابل قانون ) و ( برابری در توزیع ثروتها و امکانات ) است. ب) دکتر شریعتی عدالت را ( برابری طبقاتی ) سید قطب ان را ( برابری عــــــام انسانی ) و استاد مطهری ان را ( رعایت استحقاقها ) تعریف می کند.

ضــــــــــرورت از عدالت به مفهوم رادیکال ان به طور عمده در بستر تفکر سوســیالیستی شکل گرفته اســـــت. حد اقل یکی از دلایل مهم شــــــکل گرفتن اندیشهء سوسیالیسم واکنش نشـــــــان دادن به تاخت و تاز بی رحــــمانهء ســــرمایه داری رقابتی و شرایط غیر انسانی توده های فقیر و طبقات پایــین بوده است. اقتصاد سیاسی کلاسیـک و نمایندگان اولیـــــــهء ان مانند ادام اسمیت ـ ریکاردو و مالتوس با طرح نظــــــریهء مداخله نکردن دولــت در اقتصاد و نظـــــام بازارازاد در قرن 19 شرایط رقت بازی را بوجود اوردند که قانون جدید گدایان و قحطی ایرلند از انجمله اند

فهرست

هدف از عدالت اجتماعي1

رابطه عدالت اجتماعي با جهان بيني الهي1

عدالت خواهي فطري است2

عدالت شرط اساسي3

اهميت عدالت در روايات3

خدمات اجتماعي3

مفهوم خدمات اجتماعي در اسلام4

اهداف خدمات اجتماعي5

هف غائي و اهدام مياني(واسطه اي)در خدمات اجتماعي5

شرايط و اصول خدمات اجتماعي6

آثار و نتايج خدمات اجتماعي6

تكامل اجتماعي7

مؤسسات خدمات اجتماعي و اقسام آن11

طبيعت عدالت اجتماعي در اسلام12

فلسفه ي اسلام13

راه تحقق عدالت اجتماعي14

جامعه مدني و اجتماع18

جامعه مدني جامعه ي توده وار18

جامعه مدني و آزادي مدني19

جامعه مدني و اقشار اجتماعي20

جامعه مدني و كنش اجتماعي21

جامعه مدني ونظم اجتماعي.22

جامعه مدني و پيوند اجتماعي23

جامعه مدني و قرارداد اجتماعي24

جامعه مدني و اجبار اجتماعي24

جامعه مدني ونظارت اجتماعي25

جامعه مدني و طبقات اجتماعي26

👇محصولات تصادفی👇

جواب تمارین کتاب Family and Friends 3 Workbook پاورپوینت شکل گرایی در معماری معاصر پروژه درس آزمایشگاه الکترونیک 3 : کنترل کننده ، اندازه گیر و سنسور دما طراحی مجتمع اداری تجاری دانلود طرح توجیهی بهره برداری از معدن خاك نسوز