👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی نيازهاي اجتماعي نوجوانان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی نيازهاي اجتماعي نوجوانان

چنان كه اشاره شد نوجوانان به جلب محبت و دوستي همتايان بيش از هر چيزي اهميت مي دهند ؛ مي كوشند افراد گروه مورد علاقه شان آنان را بپذيرند يا به اصطلاح قبول داشته باشند. به اين جهت غالباً مانند آنان آرايش مي نمايند، لباس مي پوشند و رفتار مي كنند. آنچه برايشان مهم است سازگاري و هماهنگي با رفتار گروه همتايان است. جلب رضايت پدر و مادران گاهي در درجة دوم اهميت قرار مي گيرد.

بر اثر بيداري جنسي ، نوجوانان براي جلب نظر جنس مخالف و ابراز شخصيت نه تنها به حفظ ظاهرشان مي پردازند بلكه در رفتار افراد خانواده و در وضع منزلشان نيز اظهار نظر مي كنند. همچنين از مقام و منزلت منسوبان و نزديكان و موفقيتهايشان احساس غرور و سربلندي مي كنند .

جامعه ستيزي و بزه كاري

نخستين پديده هاي جامعه ستيزي يا رفتار ضد اجتماعي از دورة نوباوگي در كودكان آشكار مي شوند پدر و مادران يا معلماني كه بيش از توان و استعداد كودكان انتظار دارند ، يا آنكه آزادي و ابتكارشان را محدود مي سازند و مقررات خشك و سختي را به آنان تحميل مي كنند روح پرخاشگري و عصيان را در آنان تقويت مي كنند . در اين حالت است كه كودك كينة پدر و مادر را به دل مي گيرد و نه تنها نسبت به مقررات خانواده بلكه به قراردادها و مقامهاي اجتماعي نيز بد بين و خرده گير مي شود و در همين دورة كودكي است كه پايه هاي جامعه ستيزي و بزه كاري نوجوانان ريخته مي شود.

اينكه بعضي ها اظهار مي كنند نوجواني دورة بزه كاري و رفتارهاي ضد اجتماعي است موضوعي قابل بحث است. اين نظر را نمي توان دربارة همة نوجوانان نعميم داد. دليل افزايش بزه كاري در اين دوره شايد آن باشد كه چون نفوذ پدر و مادران در نوجوانان كاهش مي يابد و نو جوانان به كامجويي و لذت طلبي گرايش دارند دسته هايي بوجود مي آورند و رفتارهايي مبني بر جامعه ستيزي پيشه مي كنند. رفتارهاي ضد اجتماعي نوجوانان بستگي به نوع محروميت و جامعة آنان دارد . نوجوانان بزه كار شهري به انواع دزدي ، حتي سرقت اتومبيل ، پخش و مصرف مواد مخدر و جز آن دست مي زنند. اگر پدر و مادران نتوانند در رفتار و كردار نوجوانان نظارت كنند و آنان را افرادي سازگار و جامعه پذير سازند، جامعه از راه قانون آنان را تنبيه خواهد كرد.

در اين دوره نوجوانان بهتر از دوره هاي پيش مي توانند آن گونه احساسات و خواستهايي را كه قبلا با مخالفت والدينشان روبرو مي شد ابراز دارند و به مرحلة اجرا در آورند . بيشتر آنان ارزشها و ميراث فرهنگي خودشان را قبول دارند ، چنان كه مي كوشند دربارة آنها معلومات لازم را كسب كنند و آرزومندند كه با تامين آينده اطمينان بخش ، كار ثابت و انتخاب همسر ، خانه و خانواده أي تشكيل دهند . بعضي از آنان در اين زمينه موفقيتهاي چشمگيري به دست مي آورند و برخي به واسطه دوستان نامطلوب ، كجرويهاي مستمر و اعتيادهاي بنيان كن ، آينده و احياناً سلامتشان را از دست مي دهند . برخي ديگر در حد وسط قرار مي گيرند. مختصر آنكه دورة بحراني نوجواني نقطة عطفي در زندگي هر كس به شمار مي رود نوجوانان را بايد با هوشياري كامل و شيوه هاي خردمندانه راهنمايي و ياري كرد ، و گر نه هر نوع بي احتياطي و سهل انگاري براي آنان ، خانواده شان و جامعه زيان بار خواهد بود.

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی خانواده دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر (شبكه Administratar ) جامعه و مردم براورد پتانسيل‌هاي صادراتي با استفاده از تقريب مدل TradeSim نقشه ی جهت شیب شهرستان مبارکه