👈 فروشگاه فایل 👉

فرایند کشش عمیق استوانه هاي با نسبت کشش خیلی بالا

ارتباط با ما

... دانلود ...

فرایند کشش عمیق استوانه هاي با نسبت کشش خیلی بالا

چكيده:

در اين مقاله، فرآيند كشش عميق استوانه هاي با نسبت كشش حدود ۹ با استفاده از روش المان محدود و آزمايش هاي تجربي انجام گرفته است. كشش استوان ههاي با نسبت كشش بالا بدون عمليات آنيل در وسط فرآيند بسيار مشكل است و از طرفي اضافه كردن عمليات آنيل به فرایند توليد اين قطعات، باعث افزايش هزينه و زمان توليد مي شود. در اين پژوهش استوانه اي با نسبت كشش حدود ۹ از بلانک اوليه به ضخامت ۰.۶ و قطر ۳۶ ميلي متر با وجود آنيل حرارتي در مراحل محدودي از فرآيند، توليد شده است. نسبت كشش براي مراحل مختلف كشش با استفاده از روش المان محدود تعيين و سپس درستی نتايج با آزماي شهاي تجربي مورد بررسي قرار گرفته است. فرآيند كشش عميق با استفاده از نرم افزار ABAQUS/Explicit شبيه سازي شده و آزمايش هاي تجربي براي ساخت استوانه اي به قطر ۴ ميلي متر و ارتفاع ۷۰ ميلي متر از بلانک به قطر ۳۶ ميلي متر انجام گرفته است. تأثير عوامل اساسي فرآيند با استفاده از روش المان محدود بررسي شده و با نتايج تجربي مقايسه شده است. مقايسه نتايج مطابقت خوبي را نشان مي دهد. توزيع ضخامت قطعات حاصل ازروش المان محدود و آزمايش هاي تجربي در تعدادي از مراحل کشش مقايسه و بررسي شده است.

👇محصولات تصادفی👇

آموزش بهداشت جامعه پروژه كارورزي رنگ و تركيب‌ها در گرافيك بررسی واژه رحمت قرآن و نقد دیدگاه‌های مفسران نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان کرج (واقع در استان البرز) تحقيق فرار