👈 فروشگاه فایل 👉

پيش بيني عمر باقيمانده خطوط لوله دچار خوردگي بوسيله CBR

ارتباط با ما

... دانلود ...

پيش بيني عمر باقيمانده خطوط لوله دچار خوردگي بوسيله CBR

چکیده:

افزايش هزينهي تعويض تجهيزات، افراد و سازمانها را وادار به افزايش عمر مفيد سيستمها كرده است. خطوط لوله با گذشت زمان رو به خرابي مي گذارند. از اين رو كاربر بايد قادر به ارزيابي خرابي باشد و از عدم وقوع شكست در خط لوله اطمينان يابد. پيش بيني عمر باقيمانده ي خطوط لوله متأثر از خو ردگي علاوه بر اينكه از طريق بازرسي و تعميرات به موقع به افزايش عمر خطوط لوله كمك مي كند، با پيشگيري از نشتي از بروز صدمات مالي و جاني نيز جلوگيري بعمل مي آورد. در ضمن در صورت اطلاع از زمان وقوع شکست خط لوله، با انجام تعميرات برنامه ريزي شده مي توان از توقف ناخواسته واحدهاي تو ليدي جلوگيري کرد و به افزايش بهره وري کمک نمود. در زمينهي پيش بيني استحکام باقيمانده خطوط لوله مطالعات بس ياري بر اساس روشها ي قطعي و احتمالي انجام شده است. روش هاي قطع ي از پيش بيني زمان شکست ناتوان هستند و روشها ي احتمالي نيز بدليل پيچيدگي با استقبال كاربران مواجه نشده اند . در اين مقاله از روش استدلال مبتني بر مورد(CBR) که روش نسبتًا جديدي در هوش مصنوعي (AI) مي باشد، بر اي پيش بيني عمر باقيماندهي خطوط لوله دچار خوردگي استفاده شده است . داده هاي مورد استفاده درتحقيق از اطلاعات مربوط به ضخامت سنجي خطوط لوله در شرکت پتروشيمي اراک جمع آور ي شده است . بر اساس روش استدلال مبتني بر مورد، مدلي براي پيش بيني عمر باقيمانده ارائه شده است. نتايج آزمايش مدل، موفقيت آن را در ۸۰ % مواقع نشان مي دهد.

👇محصولات تصادفی👇

طراحی فرش پاورپوینت اجرای تیر و ستون در سازه های بتنی استاندارد حسابداري‌ تسعير ارز دانلود گزارش کارآموزی شركت ساختماني تحقيق پيشرفت تسليحاتي آمريكا