👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه

قسمتی از متن :

این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی شکل گرفته است. فرضیات اصلی این تحقیق عبارتند از : جنس، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید دیگران که بر هویت اجتماعی دانش آموزان موثر می باشند .

این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است . جامعه آماری تمام دانش آموزان پایه اول و دوم و سوم متوسطه نیشابور (۱۵۳۳۶ نفر) می باشند . حجم نمونه ۳۷۵ نفر شد که ۱۹۰ نفر دانش آموز پسر و ۱۸۵ نفر دانش آموز دختر را در بر می گیرد . شیوه نمونه گیری قشر بندی است که نمونه ها از رشته های عمومی ، انسانی ، تجربی ، ریاضی ، فنی و حرفه ای و کار و دانش به تفکیک جنس و پایه تحصیلی به صورت تصادفی انتخاب شده است . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از t-test و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) و تحلیل مسیر صورت گرفته است .

نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل (میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها، هماهنگی ارزشهای گروهی و تایید دیگران ) با متغیر وابسته هویت اجتماعی و سه بعد آن (ملی ، دینی، خانوادگی) رابطه معنا دار مثبت وجود داشت . یعنی با افزایش متغیرهای مستقل متغیر وابسته هم افزایش می یابد . و بین متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی با هویت اجتماعی رابطه معناداری وجود نداشت . ولی با بعد ملی رابطه معنا دار و معکوس و با بعد خانوادگی رابطه معنادار و مثبت وجود داشت . یعنی هر چه پایگاه اقتصادی – اجتماعی والدین بالاتر باشد ، هویت ملی آنان ضعیف تر و هویت خانوادگی آنها ، قوی تر می شود . بین متغیر جنس با هویت اجتماعی رابطه معنادار وجود نداشت ولی با بعد دینی رابطه معنا دار وجود داشت . بدین معنا که : دختران هویت دینی قوی تری نسبت به پسران داشتند .

فهرست مطالب :

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه

موضوع تحقیق

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

محدود زمانی و مکانی تحقیق

پیشینه تحقیق

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

جمع بندی نتایج تحقیقات

تعاریف مربوط به هویت

موانع و تنگناهای تحقیق

فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری

مقدمه

مباحث نظری

دورکیم

پارسونز

ماکس وبر

کنش متقابل نمادی

کولی

مید

گافمن

نظریه هویت (بورک)

چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق

پرسشهای تحقیق

فرضیات تحقیق

الگوی نظری و تحلیلی تحقیق

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه

نوع تحقیق

تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق

تعریف نظری متغیرهای تحقیق

تعریف عملی متغیرهای تحقیق

متغیرهای مستقل و وابسته

شاخص سازی متغیر های تحقیق

شاخص سازی متغیرهای مستقل

شاخص سازی متغیرهای وابسته

قابلیت اعتماد شاخص ها (الفای کرانباخ)

اعتبار تحقیق

جامعه آماری

تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری

تعیین حجم نمونه

شیوه نمونه گیری

واحد تحلیل

تکنیک ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم : یافته ها و دستاوردهای تحقیق

مقدمه

توصیف دستاوردهای تحقیق

بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس جنس

بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس پایه تحصیلی

بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی

بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات پدر

بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات مادر

بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس در آمد ماهانه خانواده

بررسی میزان رضایت از خود دانش آموزان

بررسی میزان تایید دیگران

بررسی میزان درونی کردن ارزشها

بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی

بررسی میزان پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانش آموزان

بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان

بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان

بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان

بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزان

فصل پنجم : تحلیل و تبیین دستاوردهای تحقیق

مقدمه

آزمون فرضیات

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها

خلاصه تحقیق

جمع بندی و نتیجه گیری

پیشنهادها

فهرست منابع و ماخذ

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی شرکت صنعتي شوفاژکار بررسی تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي وساختاري درتکواندوکاران نخبه امتحان نهایی حسابداری صنعتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 90 شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لامرد (واقع در استان فارس) نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شاهین دژ (واقع در استان آذربایجان غربی)