👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان درگز (واقع در استان خراسان رضوی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان درگز (واقع در استان خراسان رضوی)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان درگز

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری پاورپوینت حمام خان تبریز سورس و اجراي برنامه انبارداري ++C با استفاده از مبحث شيء گرايي تحقيق میراث نهضت جدید در معماری شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گرمی (واقع در استان اردبیل)