👈 فروشگاه فایل 👉

آزمایشگاه مقاومت و مصالح

ارتباط با ما

... دانلود ...

آزمایشگاه مقاومت و مصالح

آزمايشگاه مقاومت مصالح

هدف از آزمايشگاه مقاومت مصالح :

كليه قطعاتي كه در ماشينها و دستگاههاي صنعتي بكار برده مي شود داراي مقاومت و سختي هاي مربوط به خود هستند كه مهندسين بعد از طرح ريزي يك ماشين يا دستگاه صنعتي و كلية محاسبات مربوط به نيروهاي وارد بر هر قطعه از اين دستگاهها مي بايست كه قطعات فوق را با قطعه اي با جنس همان از نظر سختي و مقاومتشان مورد آزمايش قرار مي دهند تا متوجه شوند آيا قطعه مزبور تحمل نيروها و يا تنش هاي وارد بر خود را دارد يا نه؟ اين سختي ها توسط ماشين ها و دستگاههاي مختلف انجام مي شود .

مقاومت مصالح چيست ؟

وقتي جسمي تحت تاثير نيروي خارجي قرار مي گيرد بر حسب مقدار و نحوة تاثير نيرو از خود مقاومتهاي مختلفي نشان مي دهد . علمي كه نحوة اثر نيرو به اجسام و عكس العمل را كه آنها از خود نشان مي دهد را بررسي مي كند را مقاومت مصالح مي گويند .

مقاومت مصالح از روابط و نسبت بين نيروهاي خارجي و قواي داخلي اجسام ( قواي به هم چسبندگي) ذرات جسم بحث مي كند . اين روابط به جنس جسم و ابعاد جسم و نحوة وارد آمدن نيرو بستگي دارد .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت الگوبرداری از اُرگونومی بدن مورچه در سازه های معماری جواب کتاب کار Interchange Workbook 3 به همراه متن فایل صوتی - ویرایش چهارم پاورپوینت انسان ، طبیعت ، معماری با موضوع : معماری ارگانیک = طراحی با طبیعت پاورپوینت گنبد فابوس پلان معماري ساختمان مسكوني 4 طبقه-طرح 2