👈 فروشگاه فایل 👉

رهيافتی جديد برای شبيه سازی فرآيند کشش عميق ورقه های کامپوزتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

رهيافتی جديد برای شبيه سازی فرآيند کشش عميق ورقه های کامپوزتی

سيد علی صدوق ونينی، فريد رضا بيگلری ، مهدی شيرانی

دانشگاه صنعتی امير کبير ، دانشکده مهندسی مکانيک

چکيده

در اين تحقيق روشي جديد براي مد لسازي فرآيند كشش عميق ورق ههاي كامپوزيتي تقويت شده با الياف مصنوعي بافته شده، ارائه شده است. با سود بردن از اين واقعيت كه خواص كششي و برشي الياف بافته شده از هم مستقل هستند، يك معادله مشخصه براي اين مواد ارائه شده است. در اين معادله مشخصه فرض شده كه دستگاه مختصات عمود بر هم نبوده ، به ماده چسبيده و با ماده حركت م يكند. مولفه هاي تنش و كرنش موجود در معادله مشخصه، در اين دستگاه مختصات متحرك داده شده اند. از آنجا كه كد vumat نرم افزار ABAQUتنشها و ، كرنشها را در هر لحظه و با توجه به دستگاه مختصاتي كه به ماده چسبيده است مي دهد، م يتوان بدون نيازبه تبديل مولفه هاي تنش و كرنش از دستگاه مختصات محلي كه به ماده چسبيده است به دستگاه مختصات كلي، از اين معادله مشخصه براي شبيه سازي ماده استفاده كرد.

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی علوم سوم دبستان اندامهای حرکتی پاورپوینت مجتمع مسکونی Pasaje SantaFe بررسی سکولاریسم و کشف حجاب در ایران عمليات در عراق: درسهايي برآينده دانلود جزوه روش تحقیق و مقاله نویسی در علوم مهندسی