👈 فروشگاه فایل 👉

تعارض و ماهیت آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

تعارض و ماهیت آن

عنوان مقاله: تعارض و ماهیت آن

قالب فایل: WORD

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و معرفی

مقدمه

زيربناي نظري تحقيق

تعارض و ماهيت آن

ديدگاه هاي متفاوت پيرامون تعارض سازماني

ديدگاه سنتي

ديدگاه كثرت گرا

ديدگاه تعامل گرا

تعارض و اثرات اصلي تعارض

تعارض و جنبه هاي منفي آن

تعارض و جنبه هاي مثبت آن

انواع تعارض

تعارض درون فردي

تعارض بين فردي

تعارض بين گروهي

تعارض بين سازماني

علل ايجاد تعارض در سازمان ها

تعارض و تغيير

تعاض در اثربخشي سازمان

راهبردهاي پيشگيري از تعارض

راهكارهاي رفع تعارض

سبك هاي مديريت تعارض

راهبردهاي مديريت تعارض

چانه زني

ميانجي گري

حكميت

خلاصه بحث تعارض

هوش عاطفي

تعريف هوش عاطفي

ريشه هاي تاريخي هوش عاطفي

اساس زيستي عواطف و هوش عاطفي

ديدگاه هاي متفاوت پيرامون هوش عاطفي

هوش عاطفي از ديدگاه گاردنر

هوش عاطفي از ديدگاه مايروسالوي

هوش عاطفي از ديدگاه بار- آن

ابعاد هوش عاطفي از ديدگاه بار-آن

هوش عاطفي از ديدگاه گلمن

مؤلفه هاي هوش عاطفي گلمن

مؤلفه خودآگاهي

مؤلفه مديريت خود

مؤلفه آگاهي اجتماعي

مؤلفه مهارت هاي اجتماعي

مؤلفه خودانگيزي

توجه معاصر به هوش عاطفي

تقسيم بندي بر اساس IQ و EQ از ديدگاه جك بلوك

نقش وراثت و محيط در هوش عاطفی

ويژگي هاي افراد با هوش عاطفي بالا و پائين

آموزش و يادگيري هوش عاطفي

هوش عاطفي در محل كار

خلاصه بحث هوش عاطفي

ارتباطات (مهارت هاي ارتباطي)

چهارچوب مفهومي ارتباطات

هدف ارتباط

اهميت ارتباطات

فرايند ارتباطات

انواع ارتباطات

مهارت هاي ارتباطي مديران

تعريف مهارت هاي ارتباطي

مهارت هاي ارتباطي و مؤلفه هاي آن

مهارت كلامي

مهارت بازخورد

مهارت شنود مؤثر

خلاصه بحث ارتباطات

الگو (مدل)

نظريه هاي الگوسازي

انواع الگو (مدل)

بيان مسأله

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق

هدف كلي تحقيق

اهداف

فرضيه هاي تحقيق

فرضيه هاي اصلي

فرضيه هاي فرعي

پيش فرضهاي تحقيق

محدوديت هاي تحقيق

تعريف واژه ها و اصطلاحات

فصل دوم: پيشينه تحقيق

مقدمه

تعارض

تحقيقات انجام شده در داخل كشور

تحقيقات انجام شده در خارج كشور

هوش عاطفي

تحقيقات انجام شده در داخل كشور

تحقيقات انجام شده در خارج كشور

ارتباطات

تحقيقات انجام شده در داخل كشور

تحقيقات انجام شده در خارج كشور

نتيجه گيري از مرور ادبيات تحقيق

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

مقدمه

جامعه آماري

نمونه تحقيق

انتخاب حجم نمونه لازم

متغيرهاي تحقيق

ابزار و وسيله تحقيق

نحوه امتياز دهي

پايايي پرسشنامه هاي تحقيق

نحوه جمع آوري اطلاعات

روش هاي آماري

رعايت مسائل اخلاقي

فهرست منابع

* مقدمه:

'دانشگاه به عنوان يك عامل اجرائي در آموزش و تربيت فرد وهدايت وي به سمت شهروندي موثر و مفيد به حال جامعه ، داراي نقش موثر بوده و بدون ترديد تامين كننده نيروي انساني مورد نياز جامعه درآ‌ينده خواهد بود . به همين دليل امروزه در جوامع مختلف , دانشگاه ها از نظر كمي و كيفي رشد و گسترش يافته و تقاضا براي ورود به آنها روز به روز زيادتر مي شود و تعداد كثيري دانشجو براي تحصيل و برخورداري از مزاياي آن به دانشگاهها روي مي آورند .

دانشگاه بعنوان يك نهاد تعليم و تربيت از همه نهادهاي اجتماعي پيچيده تر است . دانشگاه همانند ساير سازمان هاي رسمي بايستي با وظايف ساخت ، اداره و جهت دادن به تركيب پيچيده اي از منابع انساني در گير گردد . بر خلاف اغلب سازمانهاي رسمي توليد دانشگاه انسان است و اين امر موجب پيدايش مسائل ويژه درمديريت دانشگاه مي گردد .

از جمله مسائلي كه دانشگاه به عنوان يك سازمان با آن روبرو است مساله تعارض و عدم موافقت هاست. فعاليتهاي سازماني مستلزم تعامل بين افراد وگروه هاي سازمان مي باشد . در سازمان ها افراد مختلفي در رده هاي گوناگون مشغول انجام فعاليت ها و وظايف خود مي باشند . لازمه انجام اين فعاليت ها ارتباط دو جانبه يا چند جانبه افراد با همديگر بوده كه مي توانند زمينه ساز ايجاد تعارض باشند

بنابراين يكي از عمده ترين و در عين حال غير قابل اجتناب ترين مسائل در سازمان ها تعارض بين افراد و گروههاي موجود در آنها مي باشد .دانشگاه نيز از اين امر مستثني نيست . « اصولا خمير مايه مديريت نظامهاي آموزشي با تعارض عجين است » (لي فام وهدويه،( 1974 ) .)

بايد به خاطر داشت كه اين وجود تعارض نيست كه باعث اختلال و از هم پاشيدگي روابط در سازمان مي شود بلكه مديريت غير اثر بخش تعارض ها است كه سبب نتايج نامطلوب مي شود . تعارض در حد معقول يك جنبه طبيعي و مطلوب در هر رابطه اي است و اگر مديريت تعارض به شكل سازنده صورت گيرد بسيار ارزشمند خواهد بود ( كتزلز و همكاران ، ترجمه كريمي ، 1378 ).

بنابراين سازمان ها بخصوص ( دانشگاه ها ) براي اينكه از حداكثر توان جسماني و رواني و فكري كاركنان خود بهره گيرند بايد اختلافات ، كشمكش ها و تعارضات را به گونه اي موثر و سودمند اداره كند . از كساني كه نقش مهمي در شناسايي ، هدايت و حل تعارضات در سازمان ها دارند ، مديران آن سازمان ها مي باشند . توانايي برخورد مديران با تعارض و اداره آن در موفقيت و اثر بخشي كاركنان و سازمان هاي آنها اثر بسزايي دارد .

يكي از مهمترين عواملي كه تعيين كننده توانايي مدير در حل موثر تعارض است برخورداري او از هوش عاطفي است. برخلاف آنچه كه درگذشته تصور مي شد و هوش شناختي را تنها عامل موفقيت افراد مي دانستند امروزه هوش عاطفي را از عوامل تعيين كننده موفقـيت افراد در كار و زندگي مي دانند (گلمن ، 1995 ) .آنچه كه امروزه هوش عاطفي ناميده مي شود در اصل ، منبع اصلي انرژي ، قدرت ، آرزو و اشتياق انسان است و دروني ترين ارزش ها و اهداف فرد را در زندگي فعال مي سازد. با توسعه عاطفي فرد مي آموزد كه احساسات خود و ديگران را تاييد كند و براي آنها ارزش قائل شود و بطور مناسب به آنها پاسخ گويد و در مي يابد كه عواطف در هر لحظه از روز اطلاعات حياتي و سودمندي در اختيار او مي گذارند . اين واكنش قلبي است كه نبوغ خلاق و شهود را شعله ور مي سازد . فرد را با خود صادق مي گرداند ، روابط اطمينان بخش برقرار مي كند ، تصميمات مهم را روشن مي كند ، قطب نماي دروني براي زندگي و كار فراهم آورد و شخص را به پيش آمدهاي غير مترقبه و راه حل هاي موفقيت آميز رهنمون مي سازد ( كوپر، 1880 ، به نقل از عزيزي ،1377 ) .

تحقيقات نشان مي دهند كه حل تعارض در سازمان ها نياز به ايجاد يك محيط مسالمت آميز ، كاهش تبعيض وبرقراري عــدالت ، يادگيري مشاركتي ، پيــشگيري از خــشونت و تفــكر انتقـادي دارد ( كاترين ، 1995 ) . مديراني مي توانند چنين محيط هايي را خلق كنند كه از هوش عاطفي بالايي برخوردار باشند .

مدير با داشتن شعور عاطفي بالا مي تواند نسبت به تعارض آگاهي بيشتري كسب نمايد و بدين وسيله سريع تر و صحيح تر تعارض را شناسايي كند و با همدلي و اطمينان به هدايت سودمند آن بپردازد و از اين طريق محيطي فراهم آورد كه كاركنان از سلامت رواني بيشتري در آن برخوردار شوند . چرا كه افراد با داشتن يك رابطه سالم ، احساس پذيرش ، درك حمايت ، ارزش ، اعتماد و اهميت مي كنند و اين تامين كننده سلامت رواني و افزايش كارايي و سودمندي افراد است . در چنين فضايي است كه مديريت تعارض به شكل سازنده آن امكان پذير مي شود .

يك مدير چنانچه بتواند گوينده خوب و فرستنده خوب ، شنونده خوب و گيرنده خوب باشد ، مشاركت افراد درون و بيرون سازمان را از طريق جلب اعتماد فراگير تامين خواهد كرد و اين امر موفقيت او را در حصول به اهداف سازمان تضمين خواهد كرد .

حصول اهداف آموزش و پرورش در دانشگاهها منوط به استفاده بهينه از منابع انساني ، مالي و تجهيزاتي است . اما پويايي نظام آموزشي به عوامل مختلفي از جمله وجود روابط سالم و به دور از هرگونه تيرگي و همكاري و همدلي بين كاركنان دارد تا افراد بتوانند در محيطي پويا و سالم در جهت تحقق اهداف شخصي و سازماني گام بردارند .

بنابراين مديران بايد اين حقيقت را بپذيرند كه تعارض جزء انكار ناپذير زندگي سازماني است و مديريت سازمان چاره اي جز پذيرش آن ندارد .آنها مي بايست از تعارض براي افزايـش اثـر بـخشي سـازمان بهره جويند .براي مديـريت تعارض در سـازمان ها تكنـيك هاي متـعددي وجـود دارد .همـكاري، مصـالحه، رقـابت، سازش و اجتـناب از روش هـاي برخورد با تعـارض است كه در اين تحـقيق از آنها در قالب سـه راهبـرد راه حل گرا، عدم مقابله و كنترل نام برده شده است .

پژوهش حاضر سعي بر آن دارد كه نگاهي موشكافانه به مديران تربيت بدني و ورزش كه وظايف گوناگوني در محيط دانشگاهي بر عهده دارند ، داشته باشد . از طرفي بايد متذكر شد كه بين مديران آموزشي و اجرايي از نظر نوع كاري كه انجام مي دهند ماهيتاً تفاوت هايي وجود دارد . زيرا بخش عمده كار مدير آموزشي در ارتباط با مسائل آموزشي ، دانشجو و اساتيد كه صرفا ً مشغول به تحصيل و كار در يك رشته خاصي هستند مي باشد . ولي مديران اجرايي با تمام دانشجويان سر و كار دارند، كه هريك در رشته هاي خاصي مشغول به تحصيل مي باشند .

پژوهش حاضر در نظر دارد كه ميزان هوش عاطفي، مهارت هاي ارتباطي و راهبردهاي مديريت تعارض را در مديران آموزشي و اجرايي دانشكده ها و گروه هاي تربيت بدني دانشگاه هاي كشور مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهد، و همچنين ارتباط هوش عاطفي ومهارت هاي ارتباطي را با راهبردهاي مديريت تعارض مورد بررسي قرار داده و نهايتاً با توجه به يافته هاي حاصل از اين تحقيق و همچنين مطالعات انجام شده در اين زمينه الگوي مناسبي ارائه دهد كه بتواند مديران را در حل موفقيت آميز تعارضات كمك نمايد.'

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سیستم های فتوولتاییک بررسی جوش و جوشکاری و اصول آن- در 52 صفحه-docx گزارش كارآموزي در تعميرگاه پارت پرايد پروپوزال: بررسی تاثیر مدیریت دانش در برنامه های آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور هیچی ندارم