👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی روشهای کنترل و ارزیابی موجودی کالا و انبارداری در شرکت سیمین تجارت نقش جهان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی روشهای کنترل و ارزیابی موجودی کالا و انبارداری در شرکت سیمین تجارت نقش جهان

گزارش کارآموزی بررسی روشهای کنترل و ارزیابی موجودی کالا و انبارداری در شرکت سیمین تجارت نقش جهان

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 92

آئين نامه معاملات شركت

نظامهاي مالي

مقدمه :

هدف از تدوين اين آئين نامه،‌تعيين و ارائه حدود و ثغور معاملات شركت سیمین تجارت نقش جهان (سهامي خاص) كه در اين آئين نامه شركت ناميده شده است ، مي‌باشد.

در تدوين اين آئين نامه سعي گرديده كه معاملات شركت از نظر:

    مبالغ خريد

نوع خريد

سطوح تصميم گيري خريد

طبقه بندي گرديده و روشهاي انجام معاملات مربوطه نيز تشريح گردد.

تعاريف و كليات

ماده 1- آئين نامه معاملات:

مجموعه اصول ، قواعد و مقرراتي است كه ناظر بر معاملات مي‌باشد.

ماده2- خريد:

عبارت از كليه عملياتي است كه براساس آن شركت جهت انجام امور خود ، اقدام به خريد كالا و اموال از اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌نمايد.

ماده3- واحد اجرائي :

منظور از واحد اجرائي ، واحدهاي مختلف سازماني شركت مي‌باشد.

تبصره 1-

 منظور از شرکت، شركت ................................ (سهامي خاص ) مي‌باشد.

طبقه بندي خريدها

ماده 4- طبقه بندي خريد اقلام از نظر قيمت از داخل و خارج كشور

1-4- اقلام خريد از داخل كشور از نظر سطوح قيمت بشرح زير طبقه بندي مي‌شوند:

- خريدهاي خرد تا سقف 1.000.000 ریال .

- خريدهاي كوچك از 1.000.000 ریال تا 5.000.000 ریال .

- خريدهاي متوسط از 5.000.000 ریال تا 250.000.000 ریال .

- خريدهاي بزرگ از 250.000.000 ریال تا 2.500.000.000 ریال .

- خريدهاي كلان از 2.500.000.000 ریال تا 15.000.000.000 ریال .

ماده 6- تعيين نصاب خريدها:

نصابهاي خريد با توجه به نرخ تورم و شرايط بازار ، هر ساله توسط كميسيون معاملات بررسي و بروز شده و با پشنهاد مدير عامل به تصويب هيئت مديره شركت خواهد رسيد.

تبصره 1- در صورت نياز دوره يكساله تجديد در نصابها ، مي‌تواند به 6 ماه تقليل يابد.

ماده 7- مبناي خريدها:

مبنا در خريدهاي خرد و كوچك ،‌مبلغ مورد معامله در خريدهاي متوسط ، بزرگ و كلان ، مبلغ برآوردي مي‌باشد.

تبصره 1- تقسيم يا تفكيك خريد به اجزاي كوچكتري بطوري كه موجب تغيير در نصاب گردد ممنوع است.

تبصره 2- هر گاه از چند درخواست كننده ، درخواست خريد يك نوع كالا رسيده باشد، جمع مقداري/تعداد كالاهائي كه اقدام به خريد مي‌شود از نظر نصاب خريد ملاك تشخيص خواهد بود.

تبصره 3- جمع مبلغ خريد اقلام يك سفارش، اساس تصميم گيري در رابطه با روش خريد خواهد بود.

ماده 8- رده‌هاي مجاز خريد:

روشهاي خريد

بخش اول – موارد كلي :

ماده 9 :

در مورد كالاهائي كه در بازار داراي فروشنده منحصر به فرد مي‌باشند با توجه به اقلام خريد، رده مجاز خريد مراتب را بايستي قبل از خريد به تائيد رده مجاز مافوق (رده‌هاي مشخص شده در جدول 1-8 ) رسانده و در متن برگ استعلام نيز قيد و امضاء گردد.

ماده 10-

خريد كالاهائي كه داراي حواله دولتي ، يا كالاهائي كه داراي نرخ تثبيتي هستند، در صورتي كالاي مشابه يا ارزانتر در بازار وجود نداشته باشد، توسط رده مجاز براي خريد انجام مي‌شود.

تبصره- در صورت نياز كميسيون معاملات مي‌تواند بنا به تشخيص خود نسبت به اخذ استعلام مورد بحث براي خريد اقدام نموده و موضوع را كنترل نمايد.

ماده 11-

كليه مدارك مورد نياز كميسيون معاملات بايستي توسط مدير بازرگانی /پشتیبانی به كميسيون ارجاع گردد.

تبصره- واحد تداركات موظف به ايجاد يك بانك اطلاعاتي از تامين كنندگان مجاز و معتبر اقلام مورد نياز شركت مي‌باشند و اين مجموعه اطلاعات بايد مستند و به تائيد كميسيون رسيده و هميشه به روز گردد.

بخش دوم- خريدهاي داخلي :

الف- خريد اقلام خرد:

ماده 12:

در مورد خريد اقلام خرد ، مامور خرید كه مسئوليت خريد را بعهده دارد به فروشندگان كالا ( حداقل سه فروشنده) مراجعه و خريد و با تشخيص و مسئوليت خود با نازلترين قيمت انجام مي‌دهد و در ذيل فاكتور با ذكر جمله ((به سه فروشنده مراجعه شد و خريد با مناسبترين قيمت ممكن انجام شده است)) آن را امضاءنمايد . ضمنا اگر مشخصات و آدرس كامل فروشنده در فاكتور وجود ندارد بايستي بصورت خوانا و دقيق درج گردد و همچنين مشخصات و آدري دو فروشنده ديگر نيز در ظهر فاكتور قيد گردد.

ماده 13 :

در موارد استثنائي كه فروشندگان كالا حاضر به تسليم فاكتور نباشد ، مامور خريد بايد قبل از خريد مراتب را به تائيد سرپرست مستقيم خود رسانده و سپس اقدام به خريد نمايد. فرم مربوطه (فرم شماره يك : صورتحساب خريدهاي بدون فاكتور) بجاي فاكتور خريد جهت امور مالي ارسال مي‌گردد.

ب- خريد اقلام كوچك:

ماده 14 :

در مورد خريد اقلام كوچك ، رده‌اي كه مسئوليت خريد به عهده دارد بايد به فروشندگان كه تعداد آنها از سه نفر كمتر نباشد مراجعه و از هر يك استعلام كتبي جداگانه ‌اي اخذ نمايد و قبل از انقضاي مدتي كه در استعلام قيد شده است ، با توجه به نازلترين قيمت، خريد را با اخذ فاكتور انجام دهد.

ج- خريد اقلام متوسط:

ماده 15:

در خريد اقلام متوسط ، مجاز خريد بايستي قبل از خريد استعلام كتبي از فروشندگان (حداقل سه فروشنده ) اخذ و سپس از بين آنها مناسبترين قيمت را انتخاب و خريد را انجام دهد.

كميسيون معاملات

ماده 37 :

كميسيون معاملات شركت متشكل از 5 نفر عضو بشرح ذيل تشكيل مي‌گردد:

    معاونت مدير عامل يا يك نفر نماينده از طرف مدير عامل یاشخص مدیر عامل .

مدير امور مالي

مدير بازرگاني

مدير واحد درخواست كننده

تبصره 1- حضور نامبردگان در رديف 1 الي 3 در كليه جلسات ضروري است و در مواقع استثنائي مي‌تواند يك نفر نماينده بشرط تائيد مدير عامل ، از طرف خود به كميسيون معرفي نمايند.

تبصره 2- كارشناس فني با صلاحديد رئيس كميسيون معاملات و با توجه به خريد مربوطه تعيين مي‌گردد.

تبصره 3- حضور يا عدم حضور نامبردگان مزبور در رديف 4 به صلاحديد رئيس كميسيون معاملات خواهد بود.

تبصره 4- با توجه به چارت سازماني شركت در معاملات داخلي مدير پشتيباني ( اداري) در كميسيون معاملات شركت خواهند نمود

ماده 38 :

معاونت مدير عامل ( يا نماينده مدير عامل) بعنوان رئيس كميسيون معاملات عمل خواهد نمود.

ماده 39 :

مدير بازرگاني بعنوان دبير كميسيون معاملات و هماهنگ كننده جهت تشكيل جلسات كميسيون خواهد بود.

موارد عمومي

ماده 40 :

معامله با افراد و شركتهائي كه نام آنها بعللي از طرف سازمانهاي دولتي از ليست واجدين صلاحيت حذف شده ممنوع مي‌باشد.

ماده 41:

در صورت غياب مدير عامل ، جانشين وي نسبت به انجام معاملات موضوع اين آئين نامه مي‌تواند اتخاذ تصميم نمايد.

ماده 42 :

مواردي كه در اين آئين نامه پيش بيني نشده باشد بطريقي انجام مي‌گيرد كه روش آن به پيشنهاد مدير عامل و تصويب هئيت مديره شركت رسيده باشد.

ماده 43 :

كليه آئين نامه ، دستورالعمل‌ها و مقررات موجود كه در رابطه به موضوع اين آئين نامه مي‌باشند از تاريخ تصويب و ابلاغ اين آئين نامه كان لم يكن تلقي مي‌گردد.

ماده 44 :

فرمهاي مجاز قابل استفاده به 1 پيوست مي‌باشد.

ماده 45 :

اين آئين نامه در 7 فصل مشتمل بر 45 ماده و 17 تبصره در جلسه مورخ / / هئيت مديره شركت سیمین تجارت نقش جهان (سهامي خاص) به تصويب رسيده و از تاريخ ابلاغ آن توسط مدير عامل ، قابل اجزاء مي‌باشد.

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی چرا مواد خاصیت های متفاوتی دارند؟ بررسی دینامیک سیالات و روشهای تست کارایی در توربو ماشینها پروژه استاندارد حسابداري‌ صورت‌ جريان‌ وجوه نقد شرح لمعه دمشقیه شهید ثانی-کتاب سوم نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان نیشابور (واقع در استان خراسان رضوی)