👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی

دانلود گزارش کارآموزی تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی

شرکت شهاب خودرو(سهامي عام) متعلق به آستان قدس رضوی

رشته: مهندسي صنايع

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 63

فهرست

  مقدمه

فصل اول (ادبيات موضوع) : تجزيه و تحليل و طراحی ساختار سازمانی

مفاهيم و اصطلاحات سازمان

 روابط سازمانی

ترکيب سازمانی (نمودار سازمانی)

سطوح سازمانی

واحدهای صف وستاد

تفويض اختيار

تشکيلات سازمانی

وظيفه (شغل)

مسئوليت

اختيار

مقام

واحد تشکيلات و روش ها

وظايف واحد تشکيلات وروش ها

هدفهای واحد تشکيلات و روش ها

ساختار سازمانی

اجزای اصلی ساختار سازمانی

نمودار سازمانی

تعريف

ارکان اصلی نمودار

نکات مهم در تهيه نمودار سازمانی

راهنمای سازمان و مواردی که نمودار سازمانی نمايش می دهد

سازمان هايي که مي توان برای آنها طراحی ساختار نمود

نشانه های ضعف ساختار سازمانی

مراحل سازماندهی رسمی (ديدگاه انديشمندان کلاسيک)

1-تقسيم بندی کل سازمان به چند جزء اصلی(تقسيم بندی افقی)

2-برقراری روابط بر اساس اختيارات (تقسيم بندی عمودی)

3-مرتبت ساختن سلسله مراتب افقی

4-تعيين پست سازمانی کارکنان (تهيه شرح شغل و شرايط احراز شغل)

تعريف كار

تعريف وظيفه

تعريف شغل

تعريف و مفهوم تجزيه و تحليل شغل

نتايج تجزيه و تحليل مشاغل

كاربردهاي تجزيه و تحليل شغل

مراحل تجزيه وتحليل شغل

روشهاي جمع آوري اطلاعات

روش مشاهده

روش مصاحبه

روش پرسشنامه

روش تلفيقي

روش نشست متخصصان

روش استفاده ازسوابق گذشته

تعريف طراحي شغل

عوامل موثر بر طراحي شغل

هويت وظايف

تهيه و تدوين شرح شغل

تعريف شرح شغل

تعيين شرايط احراز شغل

عوامل تشكيل دهنده ي شرايط احراز شغل

مزايا و نتايج تجزيه و تحليل شغل

ارزيابي و طبقه بندي مشاغل

تعريف طبقه بندي مشاغل

فوايد و كاربرد هاي طبقه بندي مشاغل

    روشهاي ارزيابي و طبقه بندي مشاغل

روش درجه بندي

روش امتيازي

روش طبقه بندي

روش مقايسه عوامل

روش شخص و شغل

فصل دوم (معرفي مكان كار آموزي) : شرکت شهاب خودرو (سهامي عام)

تاريخچــه

موضوع شرکت طبق مفاد اساسنامـه

انواع توليدات, محصولات و ظرفيت اسمـي کارخـانـه

ارکـان اصلـي شرکت

روزنامه کثيرالانتشـار شرکت

منابع و امکانات در اختيار شرکت

نقشه و کروکي جانمايـي ( Layout)

   تعداد کل پرسنل شرکت در پايان سال 1386

وضعيت سيستمهای اطلاعاتی و مديريتی مورد استفاده شرکت

برنامه های آتی جهت استقرار سيستمهای نوين مديريت

خلاصه برنامه استراتژيک ، چشم انداز ، ماموريت و ارزشهای سازمانی شرکت

آرمان : (vision)

بيانيه چشم انداز : (vision statement)

بيانيه ماموريت : ( mission statement)

   شعار: (Motto)

ارزشهای محوری سازمانی : ( Value & Belives)

اهداف بلند مدت کيفی ( سطح سازمان) طی برنامه 5 ساله راهبردی

اهداف بلند مدت کمی ( سطح سازمان ) طی برنامه 5 ساله راهبردی

بررسی عوامل محيطی بر اساس مدلPEST

فرآيندهای پشتيبانی بر اساس زنجيره ارزش پورتر: ( porter chain value )

تجزيه و تحليل رقابت CPM

راهبردهای کلان ( اصلی ) شرکت شهاب خودرو

 اقدامات انجام شده جهت بهبود وضعيت توليد

ارتقاء کيفيت

فعاليتهای شرکت درطول سال 1386 در جهت استقرار نظام کيفيت

ساير اقدامات جهت بهبود کيفيت و کميت محصولات

تعميرات و نگهداری

فعاليتهاي ايمنـي و بهداشت صنعتـي

فعاليتهاي مهندسي

اطلاعات نيروي انسانـي

سياست ها و برنامه هاي شرکت در زمينه نيروي انساني

ترکيب نيروي انساني بر حسب نوع استخـدام

فصل سوم : شناخت وضعيت سيستم موجود

معرفی واحد مربوطه (واحد سيستم ها و روشها)

فعاليتهای بخش تشکيلات و روشـها

فعاليتهای انجام شده در شرکت

معرفي فازهاي پروژه سازماندهي واحد تزئينات

   فاز اول پروژه( تعريف مشاغل واحد تزئينات)

    مطالعه اوليه

    شکيل جلسه با مسئولين واحد تزئينات

طرح موضوع با مديريت سازمان

اخذ مجوز ايجاد تغييرات جديد

طراحي فرم شناخت مشاغل

تشکيل جلسه با مديريت واحد اداري و منابع انساني

مطالعه و بررسي فرمهاي تکميل شده شناخت اوليه شغل کارگران

تدوين شرح وظايف شغلها

   فاز دوم پروژه( طراحي ساختار سازماني)

   مراحل طراحي ساختار تفصيلي هر قسمت

چارتهای سازمانی

استاندارد مشاغل واحد تزئينات

شرح وظايف

دستور العمل ها

DFDها

فصل چهارم : تجزيه و تحليل سيستم مطرح شده

مبنای سازماندهی

1- سازماندهی بر مبنای نوع وظيفه

   ويژگيهای اين نوع ساختار

                              الف-ويژگيهای محتوايي

                             ب- چگونگی فعاليت سيستمهای درون سازمانی

                             ج-نقاط قوت اين نوع ساختار

                             د- نقاط ضعف

2- سازمان بر مبنای نوع محصول

ويژگيهای اين نوع ساختار

3- سازمان بر مبنای منطقه عمليات( جغرافيايي)

ويژگيهای اين نوع ساختار

4-سازمان بر مبنای مشتری و مخاطب

ويژگيهای اين نوع ساختار

5- سازمان بر مبنای ساخت ويژه کار موقت( ادهوکراسی)

ويژگيهای اين نوع ساختار

6-سازمان بر مبنای ساخت ماتريسی

 انواع ساختار ماتريسی (1- نوع موقت ، 2- نوع دائمي)

ويژگيهای اين نوع ساختار

7- سازمان با ساخت های جديد

مهمترين ساخت های جديد سازمان ها

    ويژگيهای مشترک سازمانهای جديد

   مدير پروژه در سازمانهای امروزی

   ويژگيهای اصلی يک پروژه

8- ساختار سازمانی پروژه ای

   مديريت پروژه

   شرايط بکارگيری ساختار پروژه ای

   محيط پروژه

   مديريت زمان پروژه

نوع ساختار سازمانی در شرکت شهاب خودرو

   ويژگيهای ساختار وظيفه ای شرکت

   ويژگيهای ساختار وظيفه ای شرکت

   الف-ويژگيهای محتوايي

   ب- چگونگی فعاليت سيستمهای در شهاب خودرو

   ج-نقاط قوت ساختار وظيفه ای شهاب خودرو

   د- نقاط ضعف ساختار شهاب خودرو

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

نتيجه گيري

نکته مهم

مزايا و نتايج تجزيه و تحليل شغل در واحد تزئينات

فوايد و كاربرد هاي طبقه بندي مشاغل در واحد تزئينات

طرحهاي پيشنهادي جهت بهبود کيفيت نيروي انساني

فصل ششم : منابع و ماخذ

منابع و مآخذها

👇محصولات تصادفی👇

آشنایی با معماری فرانك گهري Frank Gehry رتبه‌ بندی کشورهای جهان در زمینه کارآفرینی 2010-2011 نمونه سوالات مدیریت سرمایه با جواب تحقيق آموزش ساخت نمایشگر لیزری شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سر پل ذهاب (واقع در استان کرمانشاه)