👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق در مورد برق

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق در مورد برق

دانلود تحقیق در مورد برق

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 46

فهرست:

فرهنگ اصطلاحات برق

اساس کار فیوز

کنتور

اساس کار کنتور

نحوه نصب کنتور تکفاز در مدار

کنتورهای پیشرفته چگونه کار می کنند

کنتور اکتیو

تفاوت فرکانس شبکه های مختلف برق در کشودها

منظور از برق گرفتگی

خطرات ناشی از برق

جریان خطا چیست و چند نوع دارد

اندازه جریان و ولتاژ مجاز

تئوری و تعاریفی از ترانسفور ماتورها

انواع ترانسفورماتورها

اجزای تشکیل دهنده یک ترانسفورماتور

انواع مختلف ترانسفورماتورها

وسایل کنترل حرارت

پست

انواع استانداردهای حاکم بر تجهیزات پست دنیا

انواع پستهای فشارقوی

تقسیم بندی ولتاژها

مراحل طراحی پست های فشار قوی

باس بارها (شين) ( BUS BAR , SHINE)

باس بارهای رايج در پستها

انتخاب هادی برای باس بارهای نصب شده در فضای آزاد

معيار انتخاب شكل باس بارها

اثر كرونا (پديده ی كرونا )

انتخاب سطح مقطع باس بارها

مقره ها

انتخاب ميزان آلودگی در سطح مقره ها

اتصال باس بار ها به تجهيزات

انواع كلمپ ها

رله ها

انواع اتصالی

رله ها از نظر طرز اتصال به شبكه

انواع رله و كاربرد آن

برقگير ها

انواع برقگيرها

خصوصيات يك برقگير ايده آل

عملکرد برقگیرهای Sic))

مشخصات مهم برقگیرها طبق مشخصات بین المللی ( IEC)

خازنها

راكتورها

روش های حفاظت پست ها در مقابل صاعقه

شبكه زمين

كليدهای فشارقوی

فرهنگ اصطلاحات برق

متقاضی

شخص حقيقی یا حقوقی که برقراری انشعاب يا انشعابهای برق و يا تغيير در قدرت و يا در مشخصات انشعاب و يا انشعابهای موجود را درخواست کرده ولی هنوز درخواست وی انجام نگرفته باشد.

مشترک

مشترک عبارت است از: شخص حقيقی يا حقوقی که انشعاب يا انشعابهای مورد تقاضای وی، بر طبق مقررات برقرار شده باشد.

شرکت

شرکت عبارت است از: شرکت يا سازمانی که به موجب مقررات قانونی به کار توليد، انتقال و توزيع نيرو و يا بخشی از اين امور اشتغال داشته و برق متقاضی را تأمين می ‌نمايد و متقاضی پس از برقراری انشعاب، مشترک آن می ‌گردد.

شبکه‌های فشار ضعيف عمومی

شبکه‌های فشار ضعيف عمومی عبارتند از: کليه خطوط هوايی يا زمينی و ساير تأسيسات فشار ضعيف که برای توزيع نيرو از پستهای عمومی توزيع در معابر و گذرگاههای عمومی داير و معمولا' از طريق جعبه انشعاب يا جعبه تقسيم و يا به طور مستقيم به خطوط سرويس مربوط می ‌شوند و کلا' متعلق به شرکت میباشند.

ولتاژ اوليه ، ولتاژ ثانويه

در هر پست ترانسفور ماتور ولتاژ بالاتر را ولتاژ اوليه و ولتاژ پايين تر را ولتاژ ثانويه می نامند.

شبکه های فشار قوی عمومی

شبکه های فشار قوی عمومی عبارتند از کليه خطوط هوايی يا زمينی و پستهای فشار قوی با ولتاژهای 11 کيلوولت يا بيشتر که برحسب مورد برای انتقال يا توزيع نيروی برق داير و کلا‌' متعلق به شرکت ميباشند. خطوط و پستهای هوايی يا زمينی با ولتاژهای 11 ، 20 و 33 کيلوولت به طور اخص شبکه‌های فشار متوسط ناميده می ‌شوند.

خطوط هوايی يا زمينی و پستهای با ولتاژهای 63 ، 66 و 132 کيلوولت به طور اخص شبکه‌های فوق توزيع ناميده می ‌شوند. خطوط هوايی يا زمينی و پستهای با ولتاژهای 230 و 400 کيلوولت به طور اخص شبکه‌های انتقال ناميده می ‌شوند.

فيدر

فيدر عبارت است ازمجموعه ای از وسايل قطع و وصل با ولتاژ اسمی معين که برای دريافت برق از بالادست سيستم برق رسانی و تحويل آن به پايين دست سيستم تعبيه می‌گردد. فيدرها به لحاظ شمول مفاد اين آيين‌نامه به شرح ذيل دسته بندی میشوند:

فيدر در مورد خط فشار متوسط خروجی از پست فوق توزيع عبارت است از تابلو و تجهيزات آن که در اطاق ولتاژ فشار متوسط پست فوق توزيع قرار گرفته و خط فشار متوسط ازآن تغذيه می ‌گردد.

فيدر در مورد خط فشار متوسط انشعابی از خط موجود عبارت است از جداساز (سکسيونر) هوايی و يا يک سری قطع کننده که خط انشعابی از آن طريق تغذيه می‌شود.

👇محصولات تصادفی👇

پاور پوینت اعتماد به نفس و راههاي تقويتَ آن آشنایی با دیود و انواع آن پروژه ضرورت استاندارد و شرایط آن حل تمرین کتاب مکانیک مواد پایتل - ویرایش هفتم پلان معماري ساختمان مسكوني 165 متري