👈 فروشگاه فایل 👉

آزمايشگاه معماري

ارتباط با ما

... دانلود ...

آزمايشگاه معماري

 مقدمه:  

ازبعد تاريخي ابداع نيمه رسانا درشهرnew jersey درآزمايشگاه تلفن بل شروع شد.اگرچه امکان ساختsanta clara درسانفرانسيسکوبوداماحالاعموماً به عنوان Silicon valley شناخته مي شود. توجه کردن به اينکه تعداد زيادي ابداعات در Silicon valley به عنوان زاد وولد جادويي شمرده مي شود. جالب است که پيش ازسال1995سيستمهاي ديجيتالي بااستفاده ازلامپ هاي خلآ وديودهاي نيمهرسانا ساخته مي شد. يک ديود نيمه رسانا که ازنظراندازه خيلي کوچک ا ست در مقايسه با لامپ خلأ انرژي بيشتري مصرف مي کند. درنتيجه درسيستم ديجيتالي داشتن سايزفيزکي بزرگ ومصرف انرژي نسبتاً بالابه چشم ميخورد.

درسال1995اين وضعيت با ظهورترانزليستوربهبود يافت. William schockly جايزه اي رابراي سهم داشتن درابداع وتوسعه ترانزليستوربرنده شد.

درواقع schockly آزمايشگاه تلفن بل را ترک کرد ومؤسسه خود را با نام Schockly semiconductor lab دايرکرد. دوسال بعديک گروه کوچک از دانشمندان اين مؤسسه راترک کردندومؤسسه خودششان راfair child semicon ductor ناميده مي شد درsilicon valley شروع کردند.

درسال1986دودانشمند ديگربا نامهايrobert noyce وgordon moor مؤسسه Fair child را ترک کردند وشرکت جديدي را بنامintegrated electronsic   تأسيس کردند که عموماً به عنوان intel شناخته مي شود.

قابل توجه است که دو دانشمندکه خودرا گرفتارطراحي8080کردند. شرکتintel  را ترک کردند ومؤسسه جديدي را بنامzilog  کهZ-80   رااختراع کرد را پرکردند. ترانزليستورکه درمقابل ديود خصوصيات مفيدي مانند کوچکي سايزومصرف انرژيکم داشت جايگزين لامپ خلأ شد. تا سال 1965 مدارات وگيتهاي منطقي با اين وسيله ها ساخته مي شد. تکنولوژيساختمان آنهابه سمت استفاده ازنيمه رساناها که IC ناميده مي شد توسعه يافت. روز به روز طراحي اجزاء سازنده بهتر ميشود. طراحي اجزاء IC با ترانزيستورهاجدا ازهم شروع شد. سپسssi (مجتمع سازي در مقياس کوچک) وmsi(مجتمع سازي در مقياس متوسط) وlst(مجتمع سازي درمقياس بزگ) ودرپايان تکنولوژي Vlsi(مجتمع سازي درمقياس بسيار بزرگ) که هم اکنون استفاده ميشود بوجود آمد.

«جلسه اول آزمايشگاه »

جزئيات وسايل نيمه رسانا:

اهداف:

بعد ازپايان يافتن اين آزمايش شما بايد قادربه:

1- دانستن صورگوناگون وسايل نيمه رسانا

2- پيداکردن اندازه hoiseدرگيتها

3- پيدا کردن گنجايش ورودي وخروجي گيتهاي دانستن منطقي به طورنمونه گيتهاي ttl

4- 4- دانستن مفهوم تاخير انتشار 

وسايل لازم:

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ویلای کوهستانی با رویکرد ارگانیک و مینیمال گزارش کار صنايع دستي، تخصصي چوب دانلود اقدام پژوهی برطرف کردن انزوا وگوشه گیری دانش آموز گزارش کارآموزی عمران احداث ساختمان مسکونی بررسي ميزان رعايت استانداردها در واحد مدارک پزشکي بيمارستان‌هاي آموزشي