👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت( (ABC در صنعت تراكتور سازي ايران

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت( (ABC در صنعت تراكتور سازي ايران

چكيده

با توجه به پيشرفت سريع فن آوري ها و افزايش روزافزون رقابت در صحنه جهاني شركتها براي دستيابي به بازار پايدار مكرر درصدد افزايش بهره وري خود جهت تقويت توان رقابتي مي باشند. لذا از تكنولوژي روز در جهت دستيابي به اهداف مورد نظر استفاده مي نمايند.

سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC (Activity Based costing) در واقع يكي از ابزارهاي قدرتمند و مفيد جهت دستيابي به اهداف شركتها در حفظ توان رقابتي مي باشد. اين سيستم با شناسايي و اندازه گيري ارزش منابعي كه در راستاي اجراي فعاليتهاي شركت به مصرف مي رسد شناسايي و حذف فعاليتهاي فاقد ارزش افزوده كمك شاياني در صرفه جويي هزينه ها نموده و باعث افزايش كارآئي عمليات و در نهايت افزايش سودآوري شركت مي گردد.

هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي عوامل موثر بر امكان به كارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC) در صنعت تراكتورسازي ايران مي باشدكه فرضيه اصلي دراين تحقيق ' اجراي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنعت تراكتور سازي امكان پذير است .' مي باشد كه علاوه بر آن اين پژوهش شامل 8 فرضيه فرعي بشرح زير مي باشد :

1- در صنعت تراكتورسازي ايران سهم سربار توليد بالاست.

2- در صنعت تراكتورسازي ايران پيچيدگي توليد محصولات وجود دارد.

3- در صنعت تراكتورسازي ايران تنوع توليد محصولات وجود دارد.

4- در صنعت تراكتورسازي ايران تنوع حجم توليد محصولات وجود دارد.

5- در صنعت تراكتورسازي ايران تنوع اندازه فيزيكي توليد محصولات وجود دارد.

6- در صنعت تراكتورسازي ايران پيچيدگي مواد اوليه مصرفي وجود دارد.

7- در صنعت تراكتورسازي ايران سهم موجودي كالاي ساخته شده و نيم ساخته در پايان دوره قابل توجه است.

8- در صنعت تراكتورسازي ايران امكان شناسايي انباره هاي هزينه و عوامل موجد هزينه وجود دارد.

در اين پژوهش جامعه ي آماري شامل شركتهاي زير مجموعه صنعت تراكتور سازي ايران ( شركت مادر ) مي باشد كه عبارتند از:

شركت موتور سازان، شركت ريخته گران، شركت آهنگري، شركت ماشين آلات صنعتي، شركت تراكتور سازي اروميه و سنندج .

براي جمع آوري بخشي از اطلاعات مورد نياز جهت تأييد يا رد فرضيه هاي تحقيق از پرسشنامه ي پژوهشگر ساخته استفاده شده است كه شامل دو بخش (سئوالات عمومي و تخصصي) است كه سئوالات تخصصي آن از 24 سئوال تشكيل شده است و تعداد كل پرسشنامه هاي توزيعي70 مورد بوده كه15 مورد به علت عدم همكاري مسئولين وصول نگرديد و5 مورد به علت ناقص بودن اطلاعات كنار گذاشته شده و اطلاعات 50 مورد از پرسشنامه ها براي تجزيه و تحليل وارد نرم افزار SPSS گرديده كه براي تأييد يا رد فرضيه ي اصلي و فرضيات فرعي از آزمون كاي دو استفاده شده است و نتيجه ي اين پژوهش اينكه فرضيه ي اصلي با سطح اطمينان99/0 مورد تأييد قرار گرفته است.تائيد فرضيه بدين معني است كه امكان به كارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنعت تراكتور سازي وجود دارد.

عنوان صفحه

تشكر و قدرداني

چكيده

پيشگفتار

فصل اول:‌كليات تحقيق

1ـ1ـ مقدمه 1

2ـ1ـ موضوع تحقيق 2

3ـ1ـ تشريح و بيان موضوع 3

4ـ1ـ اهميت موضوع تحقيق 4

5ـ1ـ هدف و علت انتخاب موضوع 5

6ـ1ـ فرضيه هاي تحقيق 6

7ـ1ـ قلمرو تحقيق 7

8ـ1ـ جامعه ي آماري 7

9ـ1ـ خلاصه ي فصل 8

10ـ1ـ تعاريف واژه ها و اصطلاحات 8

فصل دوم: ادبيات و مباني نظري تحقيق

1ـ2ـ گفتار اول: مفاهيم حسابداري و حسابداري سنتي

1ـ1ـ2ـ مقدمه 10

2ـ1ـ2ـ تاريخچه ي حسابداري 11

3ـ1ـ2ـ حسابداري از ديدگاه هاي گوناگون 12

4ـ1ـ2ـ حسابداري به عنوان يك سيستم اطلاعاتي 13

5ـ1ـ2ـ تعريف حسابداري بهاي تمام شده 15

6ـ1ـ2ـ عوامل موثر بر سيستم حسابداري بهاي تمام شده 21

7ـ1ـ2ـ دلايل استفاده از سربار جذب شده به جاي سربار واقعي 23

8ـ1ـ2ـ تخصيص هزينه هاي دواير خدمات پشتيباني 27

2ـ2ـ گفتار دوم : سيستمهاي هزينه يابي نوين ( ابزارهاي نوين در مديريت هزينه )

1ـ2ـ2ـ مقدمه 35

2ـ2ـ2ـ حسابداري مديريت 35

3ـ2ـ2ـ هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) 39

2ـ3ـ2ـ2ـ تاريخچه ي هزينه يابي بر مبناي فعاليت 40

1ـ2ـ3ـ2ـ2ـ نخستين نسل سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت 41

2ـ2ـ3ـ2ـ2ـ دومين نسل سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت 45

3ـ2ـ3ـ2ـ2ـ سومين نسل سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت 46

4ـ2ـ3ـ2ـ2ـ چهارمين نسل سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت 49

3ـ3ـ2ـ2ـ هزينه يابي بر مبناي فعاليت براي كمك به تصميمات مديريت 50

4ـ3ـ2ـ2ـ تمركز براي فعاليت 51

5ـ3ـ2ـ2ـ بازتاب صحت در استعمال منابع 51

6ـ3ـ2ـ2ـ گرايش هزينه تحت روش (ABC) 52

7ـ3ـ2ـ2ـ سطوح فعاليت در سيستم (ABC) 52

8ـ3ـ2ـ2ـ رديابي هزينه در سيستم (ABC) 56

9ـ3ـ2ـ2ـ طراحي سيستم هزينه يابي بر مباي فعاليت 58

10ـ3ـ2ـ2ـ مزايا و محدوديتهاي هزينه يابي بر مبناي فعاليت 64

11ـ3ـ2ـ2ـ مقايسه ي سيستم سنتي با سيستم (ABC) 65

3ـ2ـ گفتار سوم: ويژگيهاي صنعت تراكتور سازي ايران

1ـ3ـ2ـ تاريخچه مختصر شركت تراكتور سازي ايران 67

2ـ3ـ2ـ هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنعت تراكتور سازي ايران 68

3ـ3ـ2ـ كاربرد هزينه يابي بر مبناي فعاليت 69

4ـ2ـ گفتار چهارم: تحقيقات انجام شده در زمينه سيستم حسابداري هزينه يابي برمبناي فعاليت

1ـ4ـ2ـ پيشينه تحقيق 73

5ـ2ـ تعاريف واژه ها و اصطلاحات 75

فصل سوم: متدولوژي تحقيق

1ـ3ـ روش تحقيق 76

2ـ3ـ اهداف تحقيق 76

3ـ3ـ فرضيات تحقيق 77

4ـ3ـ جامعه ي آماري 78

5ـ3ـ ابزار اندازه گيري و روشهاي جمع آوري اطلاعات 79

6ـ3ـ اعتبار و روائي ابزار اندازه گيري 80

7ـ3ـ روش آماري 81

فصل چهارم: آزمون فرضيات و تجزيه و تحليل داده ها

1ـ4ـ مقدمه: 83

2ـ4ـ ارائه جدول و تلخيص اطلاعات 84

3ـ4ـ تجزيه و تحليل فرضيات و سئوالات پرسشنامه 86

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادهاي تحقيق

1ـ5ـ نتيجه گيري 128

2ـ 5ـ پيشنهادات پژوهش 129

3ـ 5ـ پيشنهاد براي تحقيقات آتي 130

4ـ5ـ محدوديتهاي تحقيق 130

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت-سازه های پوسته ای و اصول ساخت آنها- در 33 اسلاید-powerpoin-ppt کار تحقیقی در مورد مفهوم عدالت در حقوق نقشه طبقات اقلیمی استان فارس تحقيق بازتاب جهاني انقلاب اسلامي پلان معماري ساختمان مسكوني 185 متري