👈 فروشگاه فایل 👉

جزا و جرم شناسی : مجازاتهاي جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللي

ارتباط با ما

... دانلود ...

جزا و جرم شناسی : مجازاتهاي جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللي

مقدمه

1 – طرح مساله

2- تحقيقات و مطالعات قبلي

3- ضرورت تحقيق

4- فرضيه ها

5- روش تحقيق

6- طرح كلي پايان نامه و روش طرح مطالب

كليات:

الف – سير تاريخي مجازات اطفال

1 – دوره باستان و ميانه

2- دوره معاصر

3- دوره باستان و پس از آن در ايران

ب – مفاهيم ، واقعيتها و ضرورتها

1- طفل و مسئووليت كيفري

2- بزهكاري اطفال و طفل بزهكار

3- علل بزهكاري

4- اهميت بزهكاري

ج – هدف از مجازات اطفال

د – اصول مورد تاكيد در تعيين مجازات اطفال

1- تناسب جرم و مجازات

2- تفريد مجازات

3- لزوم تفسير كودك مدارانه قوانين جزايي

4- ضرورت دوري از برچسب زني

5- توجه به حق مشاركت طفل در تعيين سرنوشت خويش

هـ - مجازاتهاي جايگزين حبس

1- فلسفه پيدايش

2- تاريخچه و مفهوم

3- فوايد و شرايط

4- انواع

5- زمينه هاي اجرا

بخش اول – جايگزينها به عنوان مجازات اصلي

فصل اول– سپردن طفل به والدين يا سرپرستان قانوني با الزام به تاديب

گفتار اول – ماهيت، شرايط و اهداف

گفتار دوم – حقوق كيفري ايران

گفتار سوم – اسناد بين المللي

فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد

گفتار اول – ماهيت، شرايط و اهداف

گفتار دوم – مزايا و معايب

گفتار سوم – حقوق كيفري ايران

گفتار چهارم – اسناد بين المللي

فصل سوم – مجازاتهاي شفاهي

فصل چهارم – الزام به شركت در كلاسهاي آموزشي و

حرفه اي

گفتار اول – حقوق كيفري ايران

گفتار دوم – اسناد بين المللي

فصل پنجم – حكم حضور در مركز مراقبت

فصل ششم – سازش با مجني عليه وجبران ضررو زيان وي

فصل هفتم – خدمات عام المنفعه

گفتار اول – تاريخچه

گفتار دوم – ماهيت

گفتار سوم- شرايط و الزامات

گفتارچهارم – مزايا و معايب

گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران

گفتارششم – اسناد بين المللي

فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الكترونيك

فصل نهم – محروميتها و ممنوعيتهاي اجتماعي و حقوقي

گفتاراول – ماهيت ، شرايط و اهداف

گفتار دوم – مزايا و معايب

گفتار سوم – حقوق كيفري ايران

گفتارچهارم – اسناد بين المللي

فصل دهم – جزاي نقدي

گفتاراول – تاريخچه

گفتاردوم – مفهوم و اوصاف

گفتارسوم – انواع

مبحث اول – جزاي نقدي ثابت

مبحث دوم – جزاي نقدي نسبي

مبحث سوم – جزاي نقدي روزانه

گفتار چهارم – مزايا و معايب

گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران

گفتارششم – اسناد بين المللي

بخش دوم – جايگزينهادر مرحله اجراي حبس

فصل اول – نظام نيمه آزادي

گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا

گفتار دوم – مزايا و معايب

گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي

گفتار چهارم – حقوق كيفري ايران

گفتار پنجم – اسناد بين المللي

فصل دوم – استفاده از زندانهاي باز

گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا

گفتار دوم – مزايا و معايب

گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي

گفتارچهارم – حقوق كيفري ايران

گفتار پنجم – اسناد بين المللي

فصل سوم – كيفرهاي پايان هفته اي

گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا

گفتار دوم – مزايا و معايب

گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي

گفتارچهارم – حقوق كيفري ايران

گفتار پنجم – اسناد بين المللي

فصل چهارم – حبس در منزل

گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا

گفتار دوم – مزايا و معايب

گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي

گفتارچهارم – حقوق كيفري ايران

گفتار پنجم – اسناد بين المللي

فصل پنجم – تعليق

گفتار اول – تعريف و فلسفه

گفتار دوم – انواع

گفتار سوم – مزايا و معايب

گفتار چهارم – حقوق جزاي اسلامي

گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران

مبحث اول – سابقه تاريخي

مبحث دوم – شرايط

مبحث سوم – آثار

مبحث چهارم – وظايف مقام قضايي

مبحث پنجم – فسخ

گفتار ششم – اسناد بين المللي

فصل ششم – آزادي مشروط

گفتار اول – تعريف و فلسفه

گفتار دوم – تاريخچه

گفتار سوم – مزايا و معايب

گفتارچهارم – حقوق جزاي اسلامي

گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران

مبحث اول- سابقه تاريخي

مبحث دوم- شرايط

مبحث سوم- آثار

گفتار ششم – اسناد بين المللي

نتيجه گيري

منابع و ماخذ

پيوستها

چكيده انگليسي

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس ایثار و فداکاری اثرات پیش بینی نشده سن مرغان مادر بر روی عملكرد جوجه ها پروژه پایانی نیروهای الکتریکی و مغناطیسی احداث باغ در اراضي شيبدار دانلود پاورپوینت نظریه بوم شناسی جمعیت مربوط به درس تئوری های مدیریت پیشرفته