👈 فروشگاه فایل 👉

جزا و جرم شناسی : مجازاتهاي جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللي

ارتباط با ما

... دانلود ...

جزا و جرم شناسی : مجازاتهاي جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللي

مقدمه

1 – طرح مساله

2- تحقيقات و مطالعات قبلي

3- ضرورت تحقيق

4- فرضيه ها

5- روش تحقيق

6- طرح كلي پايان نامه و روش طرح مطالب

كليات:

الف – سير تاريخي مجازات اطفال

1 – دوره باستان و ميانه

2- دوره معاصر

3- دوره باستان و پس از آن در ايران

ب – مفاهيم ، واقعيتها و ضرورتها

1- طفل و مسئووليت كيفري

2- بزهكاري اطفال و طفل بزهكار

3- علل بزهكاري

4- اهميت بزهكاري

ج – هدف از مجازات اطفال

د – اصول مورد تاكيد در تعيين مجازات اطفال

1- تناسب جرم و مجازات

2- تفريد مجازات

3- لزوم تفسير كودك مدارانه قوانين جزايي

4- ضرورت دوري از برچسب زني

5- توجه به حق مشاركت طفل در تعيين سرنوشت خويش

هـ - مجازاتهاي جايگزين حبس

1- فلسفه پيدايش

2- تاريخچه و مفهوم

3- فوايد و شرايط

4- انواع

5- زمينه هاي اجرا

بخش اول – جايگزينها به عنوان مجازات اصلي

فصل اول– سپردن طفل به والدين يا سرپرستان قانوني با الزام به تاديب

گفتار اول – ماهيت، شرايط و اهداف

گفتار دوم – حقوق كيفري ايران

گفتار سوم – اسناد بين المللي

فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد

گفتار اول – ماهيت، شرايط و اهداف

گفتار دوم – مزايا و معايب

گفتار سوم – حقوق كيفري ايران

گفتار چهارم – اسناد بين المللي

فصل سوم – مجازاتهاي شفاهي

فصل چهارم – الزام به شركت در كلاسهاي آموزشي و

حرفه اي

گفتار اول – حقوق كيفري ايران

گفتار دوم – اسناد بين المللي

فصل پنجم – حكم حضور در مركز مراقبت

فصل ششم – سازش با مجني عليه وجبران ضررو زيان وي

فصل هفتم – خدمات عام المنفعه

گفتار اول – تاريخچه

گفتار دوم – ماهيت

گفتار سوم- شرايط و الزامات

گفتارچهارم – مزايا و معايب

گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران

گفتارششم – اسناد بين المللي

فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الكترونيك

فصل نهم – محروميتها و ممنوعيتهاي اجتماعي و حقوقي

گفتاراول – ماهيت ، شرايط و اهداف

گفتار دوم – مزايا و معايب

گفتار سوم – حقوق كيفري ايران

گفتارچهارم – اسناد بين المللي

فصل دهم – جزاي نقدي

گفتاراول – تاريخچه

گفتاردوم – مفهوم و اوصاف

گفتارسوم – انواع

مبحث اول – جزاي نقدي ثابت

مبحث دوم – جزاي نقدي نسبي

مبحث سوم – جزاي نقدي روزانه

گفتار چهارم – مزايا و معايب

گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران

گفتارششم – اسناد بين المللي

بخش دوم – جايگزينهادر مرحله اجراي حبس

فصل اول – نظام نيمه آزادي

گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا

گفتار دوم – مزايا و معايب

گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي

گفتار چهارم – حقوق كيفري ايران

گفتار پنجم – اسناد بين المللي

فصل دوم – استفاده از زندانهاي باز

گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا

گفتار دوم – مزايا و معايب

گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي

گفتارچهارم – حقوق كيفري ايران

گفتار پنجم – اسناد بين المللي

فصل سوم – كيفرهاي پايان هفته اي

گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا

گفتار دوم – مزايا و معايب

گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي

گفتارچهارم – حقوق كيفري ايران

گفتار پنجم – اسناد بين المللي

فصل چهارم – حبس در منزل

گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا

گفتار دوم – مزايا و معايب

گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي

گفتارچهارم – حقوق كيفري ايران

گفتار پنجم – اسناد بين المللي

فصل پنجم – تعليق

گفتار اول – تعريف و فلسفه

گفتار دوم – انواع

گفتار سوم – مزايا و معايب

گفتار چهارم – حقوق جزاي اسلامي

گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران

مبحث اول – سابقه تاريخي

مبحث دوم – شرايط

مبحث سوم – آثار

مبحث چهارم – وظايف مقام قضايي

مبحث پنجم – فسخ

گفتار ششم – اسناد بين المللي

فصل ششم – آزادي مشروط

گفتار اول – تعريف و فلسفه

گفتار دوم – تاريخچه

گفتار سوم – مزايا و معايب

گفتارچهارم – حقوق جزاي اسلامي

گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران

مبحث اول- سابقه تاريخي

مبحث دوم- شرايط

مبحث سوم- آثار

گفتار ششم – اسناد بين المللي

نتيجه گيري

منابع و ماخذ

پيوستها

چكيده انگليسي

👇محصولات تصادفی👇

کد متلب رسم مجموعه مندلبرو استراتژی سایز بندی سیستم ذخیره باتری توزیع شده با نفوذ بالای فتوولتائیک برای تنظیم ولتاژ و پیک سایی بررسی تشخيص نفوذهاي غيرعادي در بستر شبكه با تشخيص outlier هايي كه از قبل بررسي نشده اند شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان درگز (واقع در استان خراسان رضوی) شبيه سازي و آموزش میکرومتر 1-0 اینچی با دقت 0.001 با استفاده از Flash Playe