👈 فروشگاه فایل 👉

كاربرد فيوزهاي الكترونيك

ارتباط با ما

... دانلود ...

كاربرد فيوزهاي الكترونيك

فيوز الكترونيك

هماهنگي و حفاظت را ارتقاء مي بخشد.

بسياري از مصارف برقي مستلزم كاربرهاي قدرت صنعتي و تجاري هستند تا حفاظت در نقاط اصلي ورودي سرويس فراهم شود بنابراين سيستم توزيع تاسيسات از خطاهاي سيستم توزيع كارخانه جدا مي شود.

اين حفاظت نه تنها براي به حداقل رسيدن خرابي در سيستم توزيع تاسيسات و تجهيزات در زمان بروز خطاهاي شديد در كارخانه بلكه براي تقويت استفاده مي شود تا از بروز چنين خرابيهايي از سرويس تاثيرگذار بر كاربرهاي نيرو در سيستم تاسيسات جلوگيري كند.

چندين سال، دنده سويچ فلزي چند لا- روكش دار به عنوان استانداردي براي مصارف ورودي سرويس با قطع كننده هاي جريان مدار فراهم شده تا حفاظت سرويس در ورودي را انجام دهد. در سالهاي اخير فيوزهاي سويچ- دنده اي در ورودي سرويس نصب مي شود كه در لايه فلزي قرار دارند و حفاظت را فراهم مي‌كنند. البته به اين خاطر اين نوع فيوزها ترجيح داده شده اند زيرا حفاظت مي تواند با صرفه‌جويي بسيار چشمگيري در هزينه هاي نصب پديد آيد. همين طور صرفه‌جويي هزينه عملياتها و هزينه هاي نگهداري وقتي بارها دروني كارخانه زياد مي شود، طراحان سيستم مي بايست بين (1) استفاده از فيوزهاي برقي ورودي كه گاهي اوقات كاملاً هماهنگ با فيوزهاي تامين كننده بزرگتر بار مورد نياز نيستند يا با اتكاء تاسيسات سرويس دهي يا (2) مشخصات قطع كننده هاي جريان و ملحقات مربوط به آنها، انتخاب كنند.

در اولين گزينه، نشانه مهندسي وجود ندارد ودومين گران قيمت است.

قطع كننده هاي تامين كننده نيرو در ايستگاه فرعي سيستم توزيع نور و قدرت شهر كانزاس داراي تقويت كننده هاي جريان بالا با مجموعه خصوصيات معكوس زياد است تا amp320 ground trip و حداقل 640 فاز trip (قطع شدن خودكار) فراهم شود. تقويت كننده هاي جريان زياد زميني پس از اولين قطع خودكار همزمان، بلوكه (مسدود) مي شوند و تقويت كننده هاي جريان زياد فاز عمليات قطع كننده اضافي در صورت نياز فراهم مي آورند. در گذشته به منظور رسيدن به هماهنگي، مشتريان KCP&L به استفاده از فيوزهاي E amp200 محدود بودند. براي نصب كردن به فيوزبندي بالاي amp200 نياز داشتند مشتريان مجبور به استفاده از قطع كننده هاي مدار بودند.

مدار ويژگيهاي زمان- جريان (TCC) براي قطع كننده هاي تامين كننده ايستگاه فرعي توزيع و نمودارهاي TCC براي مشتريان و فيوزهاي تامين كننده بار در شكل 1 نشان داده شده است. هماهنگي بين قطع كننده جريان KCP&L و ورودي سرويس (مشتري Customer) بدست آمده است. با اين وجود، بخش داخلي فيوز ورودي- سرويس با حداقل TCC فلزدار و فيوز بدون بار amp125 در مدار TCC فقدان هماهنگي را در جريانهاي اشتباه (خراب) بالاي amp3600 نشان مي دهد.

به اين علت كه بسياري از مشتريان صنعتي و تجاري بزرگ KCP&L اكنون مراكز بار KV-15 را با چندين ترانسفورمر دارند بنابراين به فيوزهاي تامين كننده بار amp125 يا بزرگتر نياز دارند. بديهي است كه فيوزهاي قدرتي در ورودي سرويس amp200 تامين كننده هماهنگي كلي در سيستم توزيع اوليه نيست.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت HSE در حفاری مکانیزه تونل مديريت تعادل بین کار و زندگی اختلالات املایی و راهکار ها توحید در الوهیت یا توحید عبادى طرح توجیهی تولید كامپوزيت هاي پلی آميد