👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی شناسایی هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض به کارگرفته

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی شناسایی هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض به کارگرفته

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض به کارگرفته شده از سوی آنها در بین مدیران طراحی شده است. جامعه آماری مورد تحقیق در این پژوهش کلیه مدیران ادارات دولتی شهر تنکابن است ،نمونه ی پژوهش شامل 108نفر بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه هوش فرهنگی «مدل ویلیام اچ. پراد» که پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ 852/0 به دست آمد و پرسشنامه مدیریت تعارض « لایل ساسمن وسم دیپ » که پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ 878/0 به دست آمد استفاده شده است. روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روایی محتوی توسط صاحب نظران و استاد راهنما تایید شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی کندال استفاده شدو نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین ابعاد هوش فرهنگی و استراتژی های مدیریت تعارض رابطه مثبت و معناداری وجود داردو بنابراین همه فرضیه ها تایید شدند

👇محصولات تصادفی👇

بررسی تاريخچه پيدايش شهرداريها و ساختار مديريت پاورپوینت سبک معماری آذری پاورپوینت ویلای کوهسار دستورالعمل کددهی خدمات تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در حقوق جزاي ايران