👈 فروشگاه فایل 👉

تأثیر آموژش امید بر کاهش استرس تحصیلی دختران دبیرستانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تأثیر آموژش امید بر کاهش استرس تحصیلی دختران دبیرستانی

تأثیر آموژش امید بر کاهش استرس تحصیلی دختران دبیرستانی

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی آموزش امید برکاهش استرس تحصیلی دختران دبیرستانی شهرستان قوچان می باشد.این مطالعه به شیوه نیمه تجربی واز نوع پیش آزمون -پس آزمون باگروه کنترل است.

روش پژوهش بصورت نیمه آزمایشی وبااستفاده از پیش آزمون- پس آزمون وگروه آزمایش و کنترل است .که از بین دانش آموزان شرکت کننده 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب وبه دو گروه آزمایش وگروه گواه (هرکدام 15نفر)بصورت تصادفی جایگزین شدند.

متغیر مستقل آموزش امید که 9جلسه 90 دقیقه ای به طور هفتگی روی گروه آزمایش اعمال شد. متغیر وابسته در این پژوهش کاهش استرس تحصیلی بود که بوسیله دو پرسشنامه استرس تحصیلی و امیدبرهردو گروه پیش آزمون وپس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت.

فرضیه اول این پژوهش شامل آموزش امید بر کاهش استرس تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی می باشد.فرضیه دوم آموزش امید بر افزایش امید دانش آموزان دختر دبیرستانی موثراست.

در ادامه داده ها به شیوه آماری تحلیل کوواریانس وبااستفاده از نرم افزار اس پی اس اس 18 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

آموزش امید برمبنای نظریه امید اسنایدر برکاهش استرس تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی تاثیر گذار بوده وتاثیر آن برحسب داده ها در سطح( p<0/05 ) معنادار بوده است. آموزش امید بر افزایش امید دانش آموزان دختر دبیرستانی موثراست با توجه به سطح معناداری پیش آزمون(p˃0.05) و نیز سطح معناداری گروه در پس آزمون(p˂0.05) نتیجه می گیریم که آموزش امید بر امید تاثیر دارد و باعث افزایش آ ن می شود. و همچنین با توجه به مقدار اتای بدست آمده می توان نتیجه گرفت که 0.37 درصد از واریانس متغیر امید توسط آموزش امید تبیین می شود.

کلمات کلیدی:آموزش امید-کاهش استرس تحصیلی

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه بیان مساله اهمیت وضرورت انجام تحقیق اهداف تحقیق فرضیه های تحقیق تعریف مفاهیم تحقیق تعاریف نظری تعاریف عملیاتی

فصل دوم پیشینه تحقیق

مقدمه معنی لغوی استرس تعاریف استرس نظریه های استرس

نظریه روان تحلیل گری

نظریه پردازش اطلاعات

الگوی فرهنگی- اجتماعی

الگوی دو هرند

نظریه شناختی -هیجانی

مدل زیستی-روانی-اجتماعی استرس و مدرسه استرس تحصیلی استرس تحصیلی در دانش آموزان

مدیریت استرس در مدرسه

توصیه های برای کاهش استرس مدرسه

تفاوت استرس با اضطراب وافسردگی

استرس واضطراب امتحان

استرس وموفقیت تحصیلی

استرس ونوجوانی

فنون کاهش استرس در نوجوان

مفهوم شناسی امید

تعریف امید تاریخچه ی امید

نظریه های امید

نظریه امید آوریل

نظریه امید استاتلند

نظریه ی امید اسنایدر

رشد امید

مولفه های امید اسنایدر

مولفه اول هدف

راهبرد های رشد اهداف

دومین مولفه تفکر گذرگاه

توانمدسازی تفکر گذرگاه

مولفه سوم تفکر عامل(کارگذار) افزایش حس کارگزار(عامل)

مدیریت موانع به سمت امیدواری

روش های ایجاد اهداف در نوجوانان

روش های ایجاد انگیزه و نیروی عامل در نوجوانان

روشهای مسیریابی در نوجوانان

ارتباط اجزا تشکیل دهنده ی امید

پیشینه تحقیق

تحقیقات انجام شده در ایران

تحقیقات انجام شده درخارج کشور

فصل سوم روش تحقیق

مقدمه طرح پژوهش جامعه آماری گروه نمونه وشیوه گزینش آنها ابزارهای پژوهش شیوه اجرا روش و ساختار جلسات درمانی روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داد ه ها

مقدمه

شاخص های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش بررسی فرضیه های پژوهشی

فرضیه اول پژوهش: آموزش امید بر استرس تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد.

فرضیه دوم پژوهش: آموزش امید بر میزان امید دانش آموزان تاثیر دارد.

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

بحث و تفسیر

جمع بندی مباحث

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات

پیشنهادات کاربردی

پیشنهادات پژوهشی

منابع فارسی

منابع لاتین

ضمایم

فهرست جداول

جدول 4-1، شاخص های توصیفی متغیر استرس تحصیلی

جدول 4-2، شاخص های توصیفی متغیر امید

جدول4-3، آزمون لوین به منظور بررسی همگنی واریانس ها

جدول4-4، آزمون کلموگروف- اسمیرنف به منظور بررسی نرمال بودن توزیع

جدول 4-5، آزمون خطی بودن رابطه پیش آزمون و پس آزمون

جدول 4-6، آزمون F به منظور بررسی همگنی شیب ضرایب رگرسیون

جدول 4-7، آزمون تحلیل کوواریانس متغیر استرس تحصیلی در گروه آزمایشی و گروه کنترل

جدول4-8، آزمون لوین به منظور بررسی همگنی واریانس ها

جدول4 -9، آزمون کلموگروف- اسمیرنف به منظور بررسی نرمال بودن توزیع

جدول 4-10، آزمون خطی بودن رابطه پیش آزمون و پس آزمون

جدول 4-11، آزمون F به منظور بررسی همگنی شیب ضرایب رگرسیون

جدول 4-12، آزمون تحلیل کوواریانس متغیر امید در گروه آزمایشی و گروه کنترل

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: نمودار میانگین پیش آزمون و پس آزمون افراد هر دو گروه در متغیر استرس تحصیلی

نمودار 4-2: نمودار میانگین پیش آزمون و پس آزمون افراد هر دو گروه در متغیر امید

نمودار4-3: خطی بودن رابطه پیش آزمون و پس آزمون متغیر استرس تحصیلی

نمودار4-4: خطی بودن رابطه پیش آزمون و پس آزمون متغیر امید

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق تعاریف و مفاهیم تربیتی ، تحلیلی و کاربردی هوش از نگاه روانشناسان 47 ص ورد کمیک لوک خوش شانس (حقه دالتون ها) اندروید کار تحقیقی در مورد آيين دادرسي كيفري دانلود تحقیق در مورد فیثاغورث تحقيق آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار