👈 فروشگاه فایل 👉

هدف اصلي حسابداري و مفهوم معادله اصلي آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

هدف اصلي حسابداري و مفهوم معادله اصلي آن

- افراد هر جامعه اي به منظور استفاده بهتر از منابع براي رفع احتياجات و خواسته ها مادي و معنوي خود نياز به تصميم گيريهاي صحيح اقتصادي و مالي دارند و براي انجام تصميمات فوق وجود اطلاعات اقتصادي و مالي مناسب و صحيح از ضرورتهاي اجتناب ناپذير است. حسابداري، حوزه اي از فعاليتهاي خدماتي است كه مي تواند اطلاعات اقتصادي و مالي را در قالب گزارشهاي مالي فراهم سازد.

هر يك از ما نيز با توجه به محيط، نگرش، علاقه و شغل خود به طور مستمر در حال تصميم گيري اقتصادي هستيم و براي انجام تصميمات درست از اطلاعات مختلفي استفاده مي كنيم به طور مثال براي خريد يك دستگاه دوچرخه اطلاعاتي از قبيل قيمت، كيفيت، اندازه و ... را مورد بررسي قرار مي دهيم و يا براي يك سفر تفريحي نيازمند اطلاعاتي مثل مخارج، مدت سفر و شرايط آب و هوايي مقصد و... مي باشيم.

در پيرامون ما اطلاعات زيادي وجود دارد كه برخي از آنها به طور مستقيم و بدون هيچگونه تغييري قابل استفاده است. امّا در بيشتر موارد به اطلاعاتي نياز پيدا مي كنيم كه به طور مستقيم آماده استفاده نيستند بلكه بايستي با انجام فعاليتهايي روي اطلاعات موجود، آنها را به صورت قابل استفاده درآورد.

تعريف حسابداري:

حسابداري عبارت است از: شناسايي، اندازه گيري، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادي به استفاده كنندگان به گونه اي كه امكان قضاوت و تصميم گيري آگاهانه براي آنها فراهم شود.

تصميم گيري هاي اقتصادي افراد به فعاليتهاي اقتصادي منجر مي شود و فعاليتهاي اقتصادي نيز موجب مي شود تا اطلاعات اقتصادي بوجود آيد. اطلاعت اقتصادي توسط حسابداران شناسايي شده و با استفاده از ابزار مناسب جمع آوري، تجزيه و تحليل، اندازه گيري و ثبت مي شود و پس از طبقه بندي و تلخيص به گونه اي مناسب در قالب گزارشهاي مالي در اختيار استفاده كنندگان قرار مي گيرد. اطلاعات حسابداري خلاصه اطلاعات مربوط به رويدادهاي مالي مؤثر بر يك واحد اقتصادي خاص مي باشد. اين اطلاعات گزارشهاي حسابداري نيز ناميده مي شود.

يكي از نكات مهم در حسابداري اين است كه اطلاعات و گزارشهاي حسابداري در مورد يك واحد اقتصادي مشخص و جداگانه تهيه مي گردد. به اين واحد اقتصادي اصطلاحاً «شخصيت حسابداري» گفته مي شود.

هر مؤسسه يا واحد اقتصادي منابع و امكاناتي در اختيار دارد كه براي رسيدن به اهداف خود از آنها استفاده مي كند. معاملات يا رويدادهاي مالي مؤثر بر واحد اقتصادي موجب مي شوند تا ميزان و نوع منابع تغيير يابد. به عبارت ديگر رويدادهاي اقتصادي، رويدادهايي هستند كه وضعيت مالي واحد اقتصادي را تحت تأثير قرار مي دهند. منظور از وضعيت مالي يك واحد اقتصادي ميزان و نوع منابع اقتصادي تحت اختيار آن واحد و همچنين ميزان و نوع ادعاي مالي ديگران نسبت به اين منابع است.

معادله حسابداري:

عبارت است از داراييها=بدهي ها+سرمايه

دارايي عبارت است از منابع اقتصادي متعلق به يك واحد اقتصادي كه انتظار مي رود در آينده منفعتي براي واحد اقتصادي ايجاد نمايد.

دارايي هاي واحد اقتصادي= حقوق مالي اشخاص نسبت به دارايي هاي واحد اقتصادي

بدهي عبارت است از: حقوق مالي اشخاص غير از مالك نسبت به داراييهاي يك واحد اقتصادي

سرمايه عبارت است از: حق يا ادعاي مالي مالك يا مالكين نسبت به دارايي هاي يك واحد اقتصادي

دارايي، بدهي و سرمايه اجزاي معادله حسابداري مي باشند كه همواره بين آنها رابطه تساوي برقرار است. معادله اساسي حسابداري به عنوان شالودة حسابداري نوين مطرح شده است.

برخي از داراييها كه معمولاً در بسياري از واحدهاي اقتصاد براي كسب منفعت مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از:

1- نقد و بانك: از مهمترين داراييهاي واحد اقتصادي كه براي خريد كالا يا خدمات و پرداخت بدهيها مورد استفاده قرار مي گيرد وجه نقد موجود در صندوق، موجودي حسابهاي بانكي و چكهاي بانكي مي باشد.

2- حسابهاي دريافتني: در جريان فعاليتهاي عادي ممكن است واحدهاي اقتصادي در قبال ارائه خدمت يا فروش دارايي به طور نسيه، از ديگران طلبكار شوند و معمولاً اين قبيل داراييها تحت عنوان حسابهاي دريافتني ناميده مي شوند.

3- ملزومات: اين نوع دارايي ها شامل كالا و اجناسي است كه در جريان فعاليت هاي واحد اقتصادي خريداري و به تدريج به مصرف مي رسد مثل نوشت افزار

علاوه بر دارايي هاي فوق از دارايي هاي ديگر ماند زمين، ساختمان، آپارتمان، وسايط نقليه و اثاثه مي توان نام برد.

بدهي ها هم در واحدهاي اقتصادي انواع مختلفي دارد كه متداولترين آنها عبارتند از:

1- حسابهاي پرداختني:

اين نوع بدهي در ازاي خريد نسية دارايي يا خدمات از ديگران ايجاد مي شود.

2- وام پرداختني:

اين نوع بدهي در ازاي دريافت وام از مؤسسات اعتباري نظير بانكها و يا اشخاص ايجاد مي شود. وامهاي پرداختني معمولاً به طور يكجا يا به اقساط در آينده بايستي بازپرداخت شود.

اهميت معادله حسابداري: از مهمترين كارها در حسابداري، شناسايي و اندازه گيري رويدادهاي مالي مؤثر بر يك واحد اقتصادي است. حسابداران براي اينكه رويدادهاي مالي مربوط به يك واحد اقتصادي را ثبت و سپس اطلاعات حسابداري را به طور مناسب گزارش كنند بايد:

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحلیل بیمارستان (نمونه های خارجی) نقشه کشی در سیستم های مخابراتی کار تحقیقی د رمورد قتل مقاله تاثیر متقابل توليد و صادرات در اقتصاد ايران تحقيق شايعه