👈 فروشگاه فایل 👉

روشهای نوین تدریس علوم زیستی و بهداشت

ارتباط با ما

... دانلود ...

روشهای نوین تدریس علوم زیستی و بهداشت

 تدریس

قبل از شروع:

در ابتدای کلاس با بچه ها احوالپرسی کرده و حضوروغیاب انجام می شود. سپس با یکی از دانش اموزان که هفته پیش غایب بوده و پایش شکسته صحبت کردیم.

یکی از دانش اموزان در مورد روش علمی و مراحل آن اشکال می پرسد.

ارزشیابی تشخیصی:

یکی از دانش آموزان به سوال پاسخ بدهد:

 تفاوت علوم زیستی پایه ای و کاربردی را بگویید:

جواب: علوم زیستی کاربردی به منظور استفاده انسان از پدیده های زیستی برای زندگی بهتر ولی علوم زیستی پایه ای شناخت قوانین حاکم بر پدیده های زیستی می باشد.

 آیا شک کردن در نظریه های علمی لازم است؟

جواب: بله ما در حال پیشرفت هستیم و با پیدایش ابزارها و روشهای علمی جدید ممکن است نظریه های قدیمی باطل شود.

 اگر برای گاوهای شیر ده موسیقی پخش کنیم بیشتر شیر می دهند این فرضیه چگونه آزمایش می شود؟

جواب: 2 گاو را در 2 محیط کاملاً مشابه هم قرار می دهیم برای یکی موسیقی پخش کرده و برای دیگری اینکار را نمی کنیم. و میزان شیر دهی را در آن دو مشاهده می کنیم.

1) موضوع: گروههای خونی

2) هدف کلی: آشنایی با گروههای خونی

3) اهداف جزئی: با نحوه فرایند انتقال خونی آشنا شود.

کاربرد سرم ضد A و سرم ضدB را بداند.

4) اهداف رفتاری:

1. دانش اموزان نحوه ی انتقال گروههای خونی را بداند.

2. با طراحی آزمایش انتقال گروه های خونی را نشان دهد.

3. انواع گروه های خونی را نام ببرد.

4. چگونگی لخته شدن خون و چسبیدن گلبولهای قرمز خون را شرح دهد.

5. موادد موجود بر روی گلبولهای قرمز خون را نام ببرد.

6. ماده موجود در سرم انواه گروههای خونی را نام ببرد

7. بهترین دهنده و بهترین گیرنده خونی را نام ببرد.

8. همکلاسی های خود را از روی انواع گروه خونی نشان طبقه کند.

9. بتواند توضیح دهد اگر خون با هیچ سرمی لخته نشود چه گروه خونی است؟

10. بتواند استدلال کند اگر خون با هر دو نوع سرم لخته شود گروه AB می باشد.

آماده سازی:

نمایش انتقال گروه های خونی

بازیگران: گروه های خونی: گروه های خونیA, B, AB, O

کارگردان: قطره ی خون و ماده موجود در سرم

گروه خونیA: میزان من در بدن کم شده است و نیازمبرم به وجود من است از کدامیک از شما میتوانم کمک بخواهم.

گروه خونی O: من می توانم به توکمک کنم وکمبود تورا در بدن جبران نمایم ولی می توانی از مثل خودت (A) هم کمک بگیری.

گروه خونی B : من نیز بدلیل خونریزی بدن کم شده ام کدام یک می توانید به من کمک کنید.

گروه خونی O: من به تو نیز کمک می کنم و لی می توانی از مثل خودت (B) نیز کمک بگیری.

گروه خونی AB: اگر روزی من نیز نیاز به کمک داشته باشم کدامیک از شما حاضرید به من کمک کنید.

گروه های A و B و O همگی با هم: هر سه ما می توانیم به تو کمک کنیم.

گروه خونی O: اگر مقدار من کم شود چه کسی حاضر به کمک است؟

گروه های A و B و AB با هم می گویند ما هیچ یک نمی توانیم به تو کمک کنیم باید از یکی مثل خودت (O) کمک بگیری.

قوانین تیم:

1. به دانش آموزان فرصت مطالعه داده می شود تا متن کتاب را درباره ی درس بخوانند.

2. تعدادی سوال به دانش اموزان داده تا به صورت انفرادی پاسخ دهند. دانش آموزان میتوانند برای جواب به سوالات از کتاب استفاده کنند.

3. اعضای تیم به صورت تصادفی انتخاب می شوند.

4. سپس اعضای تیم همان سوالات را به صورت گروهی با مشورت و تبادل نظر جواب می دهند. در این مرحله نمی توانند از کتاب استفاده کنند.

5. در پایان کلید سوالات در اختیار دانش آموزان قرار می دهیم تا برگه ها را نمره گذاری کنند.

تشکیل گروه:

کارت هایی با علامت های زیر بین دانش آموزان پخش می کنیم.

1. گروه خونی A (4 عدد)

2. گروه خونی B (4 عدد)

3. گروه خونی AB (4 عدد)

4. گروه خونی O (4 عدد)

5. سرم ضد A و ضد B ( 4 عدد)

دانش آموزان به طور تصادفی کارت ها را بر می دارند . هر مجموعه کارت 1 تا 5 یک گروه را تشکیل می دهد.

 آزمون چند گزینه ای:

1. کدام گزینه برای گروه خونی A درست است.

الف) AO

ب) OO

2. اگر خون با هیچ کدام از سرم لخته نشود چه نوع گروه خونی است.

الف)O

ب) AB

3. در گروه خونی B ماده ی موجود در سرم چه نام دارد؟

الف) ضد B

ب) ضد A

4. بهترین گیرنده گروه خونی چه نام دارد؟

الف) O

ب)AB

5. بهترین دهنده گروه خونی چیست؟

الف) A

ب) O

6. وقتی خونی نا آشنا به بدن فرد گیرنده تزریق شود.

الف) گلبولهای قرمز شخص گیرنده بهم می چسبد.

ب) گلبولهای سفید شخص گیرنده بهم می چسبد.

7. نوع گروه خونی به چه عاملی بستگی دارد؟

الف) ماده روی گلبولهای قرمز

ب) ماده موجود در سرم

8. اگر خون فقط با سرم ضد A لخته شود

الف) B ب) AB

ج) A د) O

9. کدام یک نشان دهنده گروه خونی O است.

الف) BO ب) OO

ج) AO

10. در گروه خونی AB ماده روی گلبولهای قرمز چه نام دارد.

الف) O

ب) A,B

👇محصولات تصادفی👇

کار تحقیقی در مورد طلاق از منظر دين مجمع عمومی سازمان ملل طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا دانلود گزارش کارآموزی در كارخانه كاشي شیپ فایل خطوط همبارش استان هرمزگان