👈 فروشگاه فایل 👉

ماشین های تزریق پلاستیک

ارتباط با ما

... دانلود ...

ماشین های تزریق پلاستیک

وظايف ماشين هاي تزريق:

- آماده سازي مواد قابل استفاده و فشارهاي مورد نياز مرحله تزريق

- پر كردن محفظه قالب ماشين تزريق با مواد و هدايت حركات باز كردن قالب، بيرون انداختن قطعه ريختگي و همچنين بستن و نگهداشتن قالب.

در مورد اول به عهده واحد تزريق بوده، در صورتي كه مورد سوم بهوسيله واحد بستن انجام مي شود .

واحد تزريق:

واحد تزريق وظيفه دارد، مواد قالب را كه بيشتر به صورت گرانول است به جلو رانده، ذوب، هموژنيزه و همچنين خميري كرده و بالاخره به درون قالب فشار دهد .

به اين منظور در يك اسكترودر حلزوني پيستوني ، يك حلزون سه ناحيه اي در داخل يك سيلندر مي چرخد. مواد گرانول ناحيه مكش، تراكم و رانش را طي كرده تا در محفظه جلويي حلزون به عنوان يك مذاب قابل انجام كار آماده شود.

پس از مرحله خميري شدن، حلزوني متوقف مي شود، تا اينكه به وسيله يك سيلندر هيدروليكي با يك حركت محوري سريع تا ناحيه 1000 mm/s، مذاب به محفظه قالب فشرده شود .

كميتهاي تنظيم

تعداد دور حلزوني علاوه بر قطر حلزون به اندازه سرعت محيطي كه از ظرف شركت هاي سازنده مواد داده مي شود بستگي دارد

مقدار مقاوت مواد درنوك حلزوني در مرحله تزريق تحت واژه فشار ايست بيان مي شود. اين فشار فشاري است كه درون مواد تجمعي در محفظه جلويي حلزوني ايجاد مي شود. اين فشار باغث مي شود كه حلزوني در حين خمير كردن مواد به سمت عقب رانده شود. حركت حلزوني به سمت عقب موقعي پايان مي يابد كه مقدار مواد تجمي در محفظه جلويي حلزون به حدي برسد كه محفظه قالب را پر كند (شكل3). مقدار تنظيمي فشار ايست، تحت شرايطي به ويسكوزيته و مقدار حسايست حرارتي مواد بستگي دارد (جدول 1).

نقاط و ناحيه اي كه دماي سيلندر مي تواند تنظيم شود، د جدول 2 با بيان يك مثال از مواد PVC، نشان داده شده است.

واحد بستن

واحد بستن، نيمه هاي قالب را كه به صفحات روبند متحرك و ثابت مرتبط هستند در بر مي گيرد. باز كردن بستن و نگهداشتن قالب به وسيله يك سيستم اهرم مفصلي يا با يك سيستم محركه تمام هيدروليك انجام مي شود.

نيروي بستن- نيروي نگهداري

نيروي بستن عبارت است از نيرويي كه ميلهاي راهنما پس از مرحله بستن تحت تنش قرار مي گيرند، ميل راهنما به همان اندازه كه قالب فشرده مي شود دچار افزايش طول مي شود . موقع تزريق مواد يك نيروي باز كننده (FA = pw:A) FA به واسطه وجود فشار داخلي ميلهاي راهنما را سبب مي شود. مجموع نيروهايي كه موقع عمل تزريق به ميلهاي راهنما وارد مي شوند، تحت نام نيروي نگهداري عنوان مي شوند. اين نيور هميشه ازنيروي بستن بيشتر است.

اگر نيروي باز كندنه از نيروي نگهدراي بيشتر باشد تجهيزات بين دو نيمه قالب بلند شده و مذاب از درز قالب ها بيرون زده كه منجر به ايجاد پليسه يا تشكيل پوسته هاي شناور مي شود.اين پديده را اضافه تزريق يا اضافه برريزي مي نامند.

با وجود اين بايد براي جلوگيري از يك شكم دادگي صفحات حامل نيمه هاي قالب، مقدار نيروي نگهداري حتي الامكان در حد كم تنظيم شود. اين شكم دادگي به اين ترتيب ايجاد مي شود كه فشار داخلي قالب را موقع تزريق سعي بر اين دارد كه نيمه هاي قالب را در محدوده محفظه از يكديگر جدا كند. در صورتي كه نيروهاي نگهداري فقط در محدوده انتقال مستقيم نيرو موثر است . مقدار اين شكم دادگي به ويژه در صفحات با صلبيت پايين و در محدوده مقابل دهانه مركزي قالب مربوطه به بخش نازل و قبل از همه در نقطه مفقابل سيستم پران، زياد است . پديده شكم دادگي باعث تشكيل پليسه و نيز سبب مي شود كه فشار تزريق در حد بيشترين مقدار خود نتواند انتخاب شود.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی معماری دفتر فني اورچين دانلود گزارش کارآموزی کابل سازی در شرکت سیم و کابل ابهر دانلود امتحان اجتماعی هشتم فصل12 حجاب و جامعه نقشه ی بخش های شهرستان هندیجان