👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی برج های خنک کننده

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی برج های خنک کننده

فـهـرسـت

عنوان

فصل اول 5

اصول بنیادین

اهمیت دائر نگه داشتن ..

شرایط طرح

اصول پایه در برج خنک کننده

برج با جریان عرضی و متقابل

بهینه سازی

فصل دوم 8

مقایسه برج با جریان متقابل و برج با جریان عرضی

قدرت رانش

چرخش مجدد

کنترل یخ زدگی

توانایی در انتقال حرارت

برجها با جریان متقابل و عرضی

برخورد هوا با آب

شرایط انتخاب

فصل سوم 11

برگردان قطره ای

توزیع دوباره در جریان عرضی

برگردان قطره ای

عوامل مهم درمفید کارکردن برج

داده های اقتصادی

فصل چهارم 13

کنترل حجم و جریان هوا .

کنترل جریان متغیر هوا

سیستم هیدرولیک گرداننده پنکه

بازیافت توان توسط بازیافت سرعت

هزینه هوا

فصل پنجم 18

نگهداری چوب در برج های خنک کننده

مطالعه روی تخریب چوب در برج

مطالعه میدانی روح برج

انواع تخریب چوب در برج .

نتایج مطالعه میدانی روی برج

کیفیت چوب و اتصال دهنده های فلزی

توصیه

فصل ششم 31

خوردگی مصالح فلزی در برج

خوردگی یکنواخت

خوردگی حفره ای یا موضعی

خوردگی تنشی

خوردگی خستگی

آب طبیعی

آب های معدنی

آب شور

آمونیاک

سولفید هیدروژن

دی اکسید کربن

فصل هفتم 37

برج خنک کننده با جریان طبیعی .

هزینه احداث

عوامل جغرافیایی

فصل هشتم 39

شرایط طرح

اهمیت دمای تر

رابطه بین دمای تر و دمای آب سرد

پیشگیری از زیان

برج اسمی

ضرورت بازرسی توسط فرد حرفه ای .

فصل نهم 44

برج با جریان تسریع شده

برج با جریان متقابل

برج با جریان عرضی

اقتصاد سرویس و توسعه

فصل دهم 46

دایرکردن زمستانی

فصل یازده 50

نگهداری و تعمیر

مواد جدید اندود

آماده سازی سطح اندود و تعمیر

خاموش کردن زمستانی برج

روشن کردن برج

رعایت ایمنی

فصل دوازده 58

ساختار بیرونی

ساختار درونی برج

وسیله مکانیکی برج

فرم ثبت مشاهدات بازرسی و نگهداری

فصل سیزده 66

اصول پایه

توان عملکرد حرارتی

هزینه کاستی

فرم جمع آوری اطلاعات

اقلام موارد ارزیابی

چند توصیه

برج های اسمی

فصل چهارده 73

برآورد اثر آب سرد .

بازسازی – توسعه

بازسازی برج با جریان

فصل پانزده 81

معیارهای پیشگیری

کنترل با مواد شیمیایی

رسوب بیولوژیکی

مواد شیمیایی اکسید کننده

انواع غیراکسید کننده

کنترل خوردگی

بازدارنده های کاتدی

ارزیابی تیمار

منابع و مأخذ

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فرآيند توليد رادياتور پاورپوینت خاک شناسی مهندسی مجموعه فونت تایپو گرافی و ساخت لوگوی انجمن عشق دانلود طرح توجیهی مركز راديو تراپی درمان سرطان با پرتو ايكس وگاما بررسی آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری