👈 فروشگاه فایل 👉

کار تحقیقی آئین دادرسی اطفال

ارتباط با ما

... دانلود ...

کار تحقیقی آئین دادرسی اطفال

بخشی از متن اصلی :

فهرست مطالب

پیشگفتار 1

فشرده مطلب 2

بخش اول: کلیات 12

فصل اول: تعریف طفل 13

طفل در ایتالیا 14

طفل در ژاپن 14

طفل در فرانسه 14

تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران 15

مبحث اول: اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال 17

گفتار نخست: کنکاشی در جرایم اطفال 23

بخش دوم: دادرسی اطفال 29

فصل اول: انواع بزهکاری اطفال 30

مبحث اول: نوع رسیدگی به جرایم اطفال 49

تعیین وکیل تسخیری برای طفل 52

گفتار اول: تقسیم بندی متهمین اطفال از لحاظ سن 53

قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه اطفال 56

فصل دوم: صلاحیت دادگاه اطفال 58

صلاحیت شخصی 58

صلاحیت ذاتی 60

صلاحیت محلی 62

مبحث نخست: 64

دادسرا و جرایم اطفال 64

گفتار اول: تشریفات کیفری ناظر به مراحل قبل از محاکمه 65

گفتار دوم: تشریفات کیفری ناظر بر مرحله ضمن محاکمه 66

عدم توقیف طفل ضمن محاکمه 66

غیر علنی بودن محاکمه طفل 67

تعیین تکلیف طفل در زمان کوتاه 68

تشکیل پرونده شخصیت 68

توقیف دادرسی 68

دادرسی با توجه به حقوق قانونی طفل 69

ایران 71

ایتالیا 71

ژاپن 72

آراء دادگاه ها در کشورهای مختلف 72

گفتار سوم: حقوق طفل پس از محرومیت از آزادی 75

گفتار چهارم: چگونگی اجرای روش مراقبتی در محیط آزاد 77

سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی 78

اجرای روش آزادی با مراقبت در زمان سپردن 79

سازش با مجنی علیه 80

گفتار پنجم: روش بین محیط بسته و آزاد 82

حبس در منزل 82

اشتغال به کار 84

گفتار ششم: چگونگی اجرای روش نیمه آزادی 86

طرز حمایت از طفل در روش نیمه آزادی 88

طرز اجرای روش نیمه آزادی 88

گفتار هفتم: چگونگی اجرای مجازات در موسسات باز 91

گفتار هشتم: روش اجرای مجازات در زندان 93

روش های مختلف در زندان 93

روش عمومی 96

روش انفرادی 96

روش مختلط 96

نتیجه گیری 97

پیشگفتار:

جوانان، جمعیت متنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید. بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.

از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.

در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.

این فایل به همراه فهرست مطالب ، متن اصلی تحقیق با فرمت 'word ' در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 99

👇محصولات تصادفی👇

مبانی شهادت زنان در شریعت اسلام دانلود نقشه بخش های شهرستان بهشهر کارتحقیقی ضمان درک ... The contribution of green parts of the ear to grain filling in old and modern cultivars of راهنمای كامل پژو 405