👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

چكيده

پژوهش حاضر به تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران است.

نمونه مورد نظر تحقيق كه به روش مقايسه انتخاب شده اند.

ابزارهاي مورد استفاده در تحقيق شامل پرسشنامه عزت بدني و شامل 2 قطعه عكس كه توسط 50 نفر از دانشجويان تهران مركز مورد قضاوت قرار گرفته است. و به منظور تجزيه وتحليل اطلاعات حاصل از پژوهش از روشهاي آماري توصيفي و آزمونt مستقل استفاده شده است.

فرضيات اين تحقيق عبارت بودند از:

1- بين ميزان جذابيت ظاهر و قضاوت ديگران رابطه وجود دارد.

.....

.....

فهرست مطالب

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه ............... 13

1-2- بيان مسئله ............. 18

1-3- اهميت ضرورت تحقيق ....... 21

1-4- اهداف تحقيق ......... 23

1-5- فرضيات تحقيق ............. 23

1-6- تعاريف علمي و عملياتي متغيرهاي تحقيق ... 23

فصل دوم: نظريه ها و پيشينه مربوط به پژوهش

2-1 مفاهيم نظري ................... 33

2-1-1- تعريف خود ............. 33

2-1-2- 'خود' در ديدگاههاي مختلف روان شناختي ..... 36

2-1-3- تصوير خود و پديدآئي آن ......... 39

2-1-4- تصوير ذهني ........ 43

2-1-5- خود پنداره و تصوير بدني و ظاهر ...... 46

2-1-6- تصوير بدني در نوجوانان و جوانان ....... 49

2-1-7- نقش خانواده در تشكيل و چگونگي برداشت از خويش ...... 54

2-1-8- تعريف زيبايي........ 59

2-1-10- بد شكلي بدني ......... 60

فصل سوم: طرح تحقيق

3-1- طرح تحقيق .......... 84

3-2- جامعه آماري ....... 84

3-3- نمونه و روش نمونه گيري ......... 84

3-4- ابزارهاي تحقيق ................. 85

3-5- بررسي اعتبار و روايي ابزارهاي تحقيق ... 85

3-6- روش و چگونگي اجرا ......... 86

3-7- روش آماري .......... 87

فصل چهارم: ارائه نتايج تحقيق

الف- مشخصات آماري نمونه مورد تحقيق ........

ب- نتايج حاصل از سنجش اعتبار تست گرفته شده ........

ج- يافته هاي حاصل از اجراي پرسشنامه ها با توجه به فرضيات تحقيق .....

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1- تفسير نتايج مربوط به فرضيات تحقيق ...... 102

5-2- رهنمودهاي تحقيق ........... 105

5-3- محدوديتهاي تحقيق .... 106

5-4- پيشنهادات .... 107

منابع فارسي .................................... 108

منابع انگليسي ....... 113

ضمائم

👇محصولات تصادفی👇

حمل و نقل و موارد اصلی آن دانلود پروژه پاورپوینت انواع شیشه های ساختمانی سازمان هاي غيردولتي و حقوق بشر پاورپوینت معرفی سنسورهای صنعتی تحقيق نقش فناوری نانو در صنایع غذایی