👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی امور مالی در صنعت برق

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی امور مالی در صنعت برق

مقدمه:

وجود اطلاعات مالي شفاف و قابل مقايسه ، يكي از اركان اصلي پاسخگويي مديران اجرايي و از نيازهاي اساسي تصميم گيران اقتصادي و از ملزومات بي بديل توسعه و رشد اقتصادي در بخش خصوصي و دولتي است .

صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمايه گذاران بالقوه در جهت تصميم گيري در زمينه هاي خريد ، فروش ، نگهداري سهام ، اعطاي وام ، ارزيابي عملكرد مديران اجرايي و ساير تصميمات مهم اقتصادي به اطلاعات مالي معتبر ، مربوط و قابل فهم نياز دارند .

اگر چه اطلاعات مالي از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهاي مالي ، هسته اصلي منابع اطلاعات مالي را تشكيل مي دهد و بنابر اين بايد از كيفيت مطلوبي برخوردار باشد . تهيه صورتهاي مالي بر اساس استانداردهاي حسابداري به عنوان ضوابط معتبر ، تضمين كيفيت مطلوب صورتهاي مالي است . روح حاكم در تدوين استانداردهاي حسابداري ايجاد الزاماتي در جهت ارائه شفاف نتايج عملكرد واحدهاي اقتصادي در قالب اطلاعات مالي است .

حسابداري مستقل صورتهاي مالي ،ارزيابي‌رعايت‌استانداردهاي حسابداري

در صورتهاي مزبور بوده و اظهار نظر « مقبول » نماد رعايت اين استانداردها و در نهايت معيار اعتبار صورتهاي مورد اشاره در زمينه اطلاعات مالي مي باشد .

فهرست مطالب

مقدمه:

تاريخچه :

ويژگيهاي صنعت برق :

ضرورت تداوم تأمين برق :

نظارت و كنترل :

انحصار :

اجراي سياستهاي عدم تمركز :

هزينه يابي :

توجه به منابع و فروش برق :

حذف بخشهاي اماني و خدماتي

ظرفيت سازي :

تفكيك فعاليت هاي برق

اقدامات انجام شده در زمينه بهره برداري:

تشكيل شركت هاي توزيع نيروي برق :

تشكيل شركتهاي پشتيباني فني مانند تعميرات و تأمين قطعات :

محدود نمودن فعاليت در شركتهاي توزيع :

اقدامات انجام شده در زمينه توسعه :

« صنعت برق در برنامه هاي عمراني »

صنعت برق در برنامه اول عمراني :

صنعت برق در برنامه دوم عمراني :

صنعت برق در برنامه سوم عمراني :

تغيير مؤسسات و كاهش فايده صورتهاي مالي :

فصل دوم

نگاهي به قانون بودجه سال 79 كل كشور

تبصره هاي مربوط به وظايف شركتهاي دولتي :

بررسي و تحليل حسابهاي روش متحدالشكل حسابداري برق از ديدگاه نظري اصول و استانداردهاي حسابداري :

ثبت تأسيسات برق بر اساس قيمت تما م شده :

حسابهاي معين تأسيسات برق :

شرح حساب :

فصل سوم

ملاحظاتي در مورد تجديد ارزيابي دارايي ها ي ثابت شركت هاي تابعه وزارت نيرو

مقدمه :

انتخاب دارايي جهت تجديد ارزيابي :

تناوب تجديد ارزيابي :

تعيين مبلغ تجديد ارزيابي :

فصل چهارم

مدلهاي نقدينگي در مديريت مالي صنعت برق .

مديريت صندوق :

حسابداري وجوه نقد در شركت هاي برق :

كنترل هاي داخلي وجوه نقد در شركتهاي برق منطقه اي

راهبري متمركز وجوه در صنعت برق – ديسپاچينگ وجوه :

1 ـ تعريف راهبري متمركز وجوه :

2 ـ انواع راهبري متمركز وجوه در صنعت برق :

الف : راهبري متمركز وجوه منطقه اي :

ب : راهبري متمركز وجوه صنعت برق :

اهداف اصلي گزارشگري نقدينگي :

هدفها ي گزارشگري در برنامه ريزي :

هدفهاي گزارشگري نقدينگي در اعمال كنترل :

زمان گزارشگري نقدينگي :

انواع گزارشهاي نقدينگي :

نكات مورد توجه در حساب سپرده ويژه :

ويژگيهاي حساب سپرده :

فصل پنجم

هزينه ها در صنعت برق

هزينه يابي جذبي :

تخصيص و تسهيم :

فصل ششم

هدف از ترخيص و طبقه بندي اطلاعات در صورتهاي مالي

تجزيه و تحليل صورتهاي مالي

بررسي روند نسبتهاي مالي صنعت برق :

نقاط ضعف و قوت نسبت هاي مالي :

نقاط قوت :

نقاط ضعف :

روند نسبت هاي نقدينگي :

فرايند نسبت هاي اهرمي :

نسبت هاي مالي در صنعت برق :

نسبت هاي مالي :

محاسبه نسبتها در صنعت برق :

جدول شماره 2 حد متوسط بالا و پايين نسبت هاي مالي در صنعت برق

ترازنامه :

يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي

رويداد هاي بعد از تاريخ ترازنامه :

صورت سود (زيان) انباشته :

صورت حساب سود و زيان

صورت سود (زيان) انباشته و تخصيص سود

صورت گردش وجوه نقد :

جريان ورود و خروج وجه نقد :

صورت گردش وجوه نقد

صورت گردش وجوه نقد

يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي

سرمايه :

يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي

👇محصولات تصادفی👇

دانلود گزارش کارآموزی در مورد شبکه وسیع انرژی الکتریکی روانشناسي كودك مدیریت تولید -مجموعه اول مقالات موقعيت تفكردرسيرعمل مجرمانه مجموعه سورس کد های لازم برای تمامی وب مستران و مدیران وب سایت ها