👈 فروشگاه فایل 👉

تاريخ تحولات كيفري بعد از مشروطه‌

ارتباط با ما

... دانلود ...

تاريخ تحولات كيفري بعد از مشروطه‌

چکیده 7

کلید واژه 8

مقدمه 9

فصل اول: اهمیت تاریخ کیفری 10

مبحث اول: پيشگفتار 11

بند اول: اهميت تاريخ حقوق 11

بند دوم: ادوار حقوق در ايران 12

مبحث دوم: مقدمات جنبش مشروطيت در ايران 14

مبحث سوم: از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوي 16

بند اول: درآمد 16

بند دوم: دوران پاياني قاجاريه ( اوضاع قضائي و دادرسي ) 16

بند سوم: عصر مشروطه 17

بند چهارم: اصلاحات 21

بند پنجم: نتيجه 21

مبحث چهارم: نظام قضائي در دورة‌ پهلوي ( رضاخان 1320-1299 ه.ش ) 22

بند اول: درآمد 22

فصل دوم: انحلال عدليه و ايجاد دادگستري نوين 24

مبحث اول : انحلال عدليه 25

بند اول : وجاهت قانوني انحلال عدليه 25

مبحث دوم : ايجاد دادگستري نوين 26

مبحث سوم : تشكيلات قضائي 26

بند اول : محاكم عمومي 27

بند دوم : محاكم اختصاصي 28

مبحث چهارم: مشخصات نظام قضائي در دوره رضاشاه 28

مبحث پنجم : حاكميت نسبي قضائي 28

مبحث ششم : تمديد قضاوت شرعي 29

بند اول : تضعيف نقش و نفوذ روحانيون در دستگاه قضائي 29

بند دوم : تصويب قوانين عرفي 30

بند سوم : تمديد صلاحيت مراجع قضائي شرعي 30

1- جهت گيريهاي كلي قوانين حقوقي و قضائي 31

2 - قوانين شكلي 31

3- قوانين ماهوي 32

4- فقدان امنيت و عدالت قضائي 32

5- تحولات كيفري بعد از سقوط رضاخان 33

نتیجه گیری 35

منابع 36

چکیده

تاریخ حقوق بخشی عمده از تاریخ تمدن است و آگاهی از سیر تطوّر و تکامل تمدن مستلزم درک درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراکه صرف نظر از اسباب و عللی که موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ های کهن در گوشه و کنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعی نظام حقوقی در مفهوم عام آن لازمة‌ ادامة‌ هرگونه دولت و مدنیتی است و می باشد این واقعیت در باب همه شکل های مردم از جماعت ها ی بدوی و کوچک شکار و شبانی گرفته تا جامعه های پیشرفته صنعتی صادق است

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی مربوط به کامپیوتر پاورپوینت فرم در معماری نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان مهران تحقیق در مورد امام سجاد نقشه ی بخش های شهرستان تهران