👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان

خلاصه پژوهش :

زندگی برای انسان از راه تعامل و ارتباط ممکن می شود و اصلی ترین منبع ارتباطی برای آدمی والدین هستند .

خانواده بیش از تمام محیط اجتماعی در رشد و تکامل فرد تاثیر دارد و کودک بیش از اینکه از اوضاع اجتماع متاثر شود ،تحت تاثیر شیوه های تربیتی خانواده است .

والدین به عنوان الگوی فرزندان در خانواده بوده و فرزندان سعی می نمایند که اعمال و رفتارشان را با آنها مطابقت دهند . ( خادمان ، بهاره 1383)

والدین از عوامل مهمی هستند که می توانند به فرزندان کمک کنند تا از عهده آنچه لازمه مستقل شدن است برآیند و مبدل به بزرگسالی توانا ، متکی به خود و دارای تصویر مثبت از خود شوند ( قربانی ، 1383)

اما چگونه شیوه ی فرزند پروری والدین در کیفیت و چگونگی رشد اجتماعی افراد ایفای نقش می‌کند ؟

اینکه بتوان نقش فرزند پروری والدین را در تولید رشد اجتماعی تعیین کرد مساله بسیار مهمی است که این تحقیق می تواند گامی در تحقق این هدف باشد .

زیرا که در این تحقیق هم بستگی بین سبک فرزند پروری و رشد اجتماعی کودکان مورد بررسی قرار می گیرد . که می تواند مشخصاً رابطه ی بین این دو را بیان کند و این کشف رابطه می تواند در مراکز مشاوره آموزش و پرورش مورد استفاده قرار بگیرد . ( اسماعیل ، 1367) از این نظر پژوهش حاضر می تواند به شناسایی یکدیگر از تاثیرات احتمالی خانواده بر قابلیت های فرزندان یعنی رشد اجتماعی آنان کمک کند . و فرضیه ها به این صورت مطرح شد که ایا بین سبک های فرزند پروری اعم از سهل گیرانه ، مستبدانه و آزاد منشانه با رشد اجتماعی کودکان رابطه معناداری وجود دارد . جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان ابتدایی 7 تا 12ساله شهر تهران و نمونه پژوهشی ما شامل 50 نفر از دانش آموزان مدرسه و در یکی از مدارس شهر تهران و روش نمونه گیری به صورت تصادفی بوده است .

به این صورت که یکی از مدارس را انتخاب و بعد تعداد 50 نفر گروه نمونه را از این مدرسه انتخاب کردیم . ابزار پژوهشی ما به این شرح است :

1- پرسش نامه ی باوم مریند که در 3 سطح فرزند پروری ( سهل گیرانه ) ، ( مستبدانه ) ، ( آزاد منشانه ) تهیه شده ، و به اندازه گیری والدین می پردازد .

2- مقیاس وایلند که رشد اجتماعی را می سنجد که یا هر دو تست مستقیماً به والدین داده می شده و یا به دانش‌آموزان داده شده که پس از تکمیل آن را به معلمین خود تحویل دهند .

هر دو تست از جمله آزمون‌هایی هستند که بسیار مورد استفاده قرار می گیرند و از روایی و اعتبار بالایی برخوردارند ، طرح تحقیقی استفاده شده روش هم بستگی پیرسون است و به این منظور از هر دو روش آماری توصیفی و استنباطی کمک گرفته‌ایم .

و نتیجه حاصله نشان می دهد : از میان سه سبک فرزند پروری فقط این سبک فرزند پروری آزاد منشانه با رشد اجتماعی کودکان رابطه معناداری وجود دارد . و دو روش فرزند پروری سهل گیرانه و مستبدانه هیچ تاثیری بر روی رشد اجتماعی کودک ندارد . و هر چه نمرات بدست آمده روش فرزند پروری آزاد منشانه بیشتر شود ، هم بستگی آن با رشد اجتماعی به عدد 1+ که هم بستگی کامل است ، نزدیک تر می شود .

فهرست مطالب

چكيده .........................................

فصل اول : كليات پژوهش ..........

مقدمه ...........................................

طرح مسئله ...........................................

ضرورت و اهميت پژوهش .........

اهداف پژوهش ....................................

پرسش‌هاي پژوهش ....................

فرضيه هاي پژوهش ..................

متغيرهاي پژوهش ........................

تعاريف پژوهش ...........................

فصل دوم .....................................

مقدمه ..............................................

الف ) رشد اجتماعي ......................

رشد اجتماعي در دوران هاي مختلف .........

رشد اجتماعي در دوره‌ي پيش دبستاني ..........

رشد اجتماعي در دبستان ..............

رشد اجتماعي در نوجواني ...............

اهداف رشد اجتماعي .......................

نظريه يادگيري اجتماعي بندورا ...

مطالعات عروسك بلوبد ........

تاريخچه‌ي فرزند پروري .................

شيوه‌ي فرزند پروري ازنظر باوم مريند ........

شيوه مقتدرانه ..................................

شيوه سهل انگاري ..........................

شيوه خودكامه ....

الگوي جديد فرزند پروري بام مريند .................

نظريه‌هاي مربوط به شيوه‌ي فرزند پروري ..

پژوهش‌هاي انجام شده در خارج و داخل كشور ...

فصل سوم .............

مقدمه ...............................................

جامعه آماري پژوهش ..............

نمونه و روش نمونه‌گيري .........

ابزار پژوهش ............................

الف) مقياس شيوه‌هاي فرزند پروري ........

روايي .........

پايايي ............

تهيه نسخه فارسي ...........

نمره گذاري .........

مقياس رشد اجتماعي و ايلند ...........

پايايي ..............

اعتبار ...............

روش جمع آوري داده‌ها ............

روش آماري ...........

فرمول ضريب هم بستگي پيرسون ...............

تحليل داده‌ها ..............

فصل چهارم .................

مقدمه ...............

بخش اول : توصيف نمرات به دست آمده از آزمون‌هاي رشد اجتماعي

وايلند و روش فرزند پروري باوم مريند.....

1- نتايج بدست آمده از روش فرزند پروري ................

2- داده هاي آماري مربوط به آزمون رشد اجتماعي وايلند ....

3- داده‌هاي آماري مربوط به آزمون فرزند پروري سهل گيرانه ....

4- داده‌هاي آماري مربوط به آزمون فرزند پروري مستبدانه ......

5-داده‌هاي آماري مربوط به آزمون فرزند پروري آزاد منشانه .....

بخش دوم : بررسي فرضيه‌هاي پژوهش ........

1- بررسي فرضيه اول پژوهش ............

2- بررسي فرضيه دوم پژوهش ........

3- بررسي فرضيه سوم پژوهش ......

فصل پنجم :..........

بحث و نتيجه گيري ...............

محدوديت‌هاي پژوهش ................

پيشنهادها ..............

فصل ششم ..............

خلاصه پژوهش ..................

فهرست منابع ........................

👇محصولات تصادفی👇

نمونه سولات میان ترم ریاضی مهندسی دانشگاه امیرکبیر الگوریتم بهینه سازی توده ذرات (PSO ) امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه شهریور 90 آشنایی با رشته فیزیک گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت