👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد SPI مطالعه موردی: استان چهارمحال بختیاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد SPI مطالعه موردی: استان چهارمحال بختیاری

در راستاي تدوين طرح هاي جامع مبارزه با خشکسالي انجام مطالعات پايش و ارزيابي خشکسالي ار اهميت خاصي برخوردار است. اين پژوهش به منظور تعيين شديد ترين ترسالي ها و خشکسالي هاي برخي از ايستگاه هاي استان چهارمحال و بختياري در سيکل زماني شش ماهه ويکساله و با استفاده از نمايه SPI انجام شد.

شاخص بارش استاندارد(SPI) كه توسط مك كي و همكاران (1993) ارائه گرديد به عنوان يكي از شاخص هاي خشكسالي هواشناسي قادر به برآورد ويژگي هاي مختلف خشكسالي و ترسالي مي‌باشد و مي‌توان از آن جهت تجزيه و تحليل خشكسالي‌هاي گذشته و بررسي دوره بازگشت خشكسالي‌ها براي پيش‌بيني آينده در هر منطقه استفاده كرد.بطورمفهومي Spi نمره سيگمايي (Z-Score)Z يا ميزان انحرافات استاندارد بالاتر يا پايين‌تر از ميانگين را نشان مي‌دهد.

برازش داده هاي بر توزيع آماري

در اين پژوهش نيز سعي گرديده، داده ها براساس توزيع گاما برازش گردد و نيز به منظور انتخاب مناسب ترين تابع توزيع احتمال منطقه اي از نرم افزار Hyfa استفاده گرديد و داده ها باتوزيع هاي گمبل و لوگ نرمال دو پارامتره برازش داده شد و با توجه به ميانگين انحراف نسبي هر يک از توزيع ها مشخص شد که توزيع گاما، مناسب ترين توزيع مي باشد. پس از بدست آوردن مجموع بارش در مقياس هاي نام برده ، توسط مقادير α و β و فرمول g(x) ، مقدار g(x) بدست آمد و سپس با استفاده از فرمول t، مقدار t نيز محاسبه شد و پس از انجام کليه اين محاسبات، SPI معادل بدست آمد .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نقش سرانه‎ها در توسعه برنامه‎ریزی شهری گزارش کار تراشکاری مجموعه تصاویر زیبا برای دسکتاپ (2) تاریخ نقاشی حماسه گیلگمش