👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه الگوريتم ژنتيك و بهينه سازی چندين مسئله به آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه الگوريتم ژنتيك و بهينه سازی چندين مسئله به آن

پایان نامه الگوريتم ژنتيك و بهينه سازی چندين مسئله به آن

چكيده

در عصر حاضر در بسياري از موارد ماشين‌ها جايگزين انسانها شده‌اند و بسياري از كارهاي فيزيكي كه در گذشته توسط انسانها انجام مي‌گرفت امروزه توسط ماشين‌ها صورت مي‌گيرد. اگرچه قدرت كامپيوترها در ذخيره، بازيابي اطلاعات و اتوماسيون اداري، ... غير قابل انكار است، اما همچنان مواردي وجود دارد كه انسان ناچار است خودش كارها را انجام دهد. اما به طور كلي، موارد مرتبط با ماشين شامل سيستم‌هايي است كه در آن به علت ارتباطات پيچيده بين اجزا، مغز انسان از درك رياضي اين ارتباطات قاصر است. مغز انسان به مرور زمان با مشاهده توالي رفتارهاي سيستم و گاه آزمايش نتيجه‌اي كه بر اثر دستكاري يكي از اجزاي سيستم به دست مي‌آيد تا حدي مي‌تواند عادتهاي سيستم را شناسايي كند. اين روند يادگيري بر اثر مشاهده مثالهاي متنوع از سيستم، به كسب تجربه منجر مي‌شود. در چنين سيستم‌هايي مغز قادر به تجزيه و تحليل داخلي سيستم نيست و تنها با توجه به رفتارهاي خارجي، عملكرد داخلي سيستم را تخمين مي‌زند و عكس‌العملهاي آن را پيش‌بيني مي‌كند.

1-1 مقدمه

توجه به كاربرد تكنيك‌هاي هوش مصنوعي و ابزارهاي مدل‌سازي در حوزه كسب و كار به طور فزاينده‌اي در حال افزايش است. اين پروژه شواهدي را مبتني بر امكان استفاده اخلاقي از شبكه‌هاي عصبي و الگوريتم‌هاي ژنتيك كه به منجر به تصميم‌گيري‌هاي موفقيت‌آميز در ارتباط با مسائل مرتبط با كسب و كار مي‌شود ارائه مي‌كند. براي اين منظور لازم است كه بررسي تطبيقي‌اي در رابطه با تلاشهاي ديگر محققان در قالب ادبيات موضوع صورت گيرد. به همين دليل، در تحقيق ما بر نقش محققان عملياتي در حوزه كاربرد شبكه‌هاي عصبي و الگوريتم‌هاي ژنتيك تأكيد شده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول- كليات پروژه

كليات پروژه 1

1-2 مقدمه 2

فصل دوم- الگوريتم ژنتيك

2-1 فناوري شبكه عصبي 5

2-2 فناوري الگوريتم ژنتيك 9

2-3 مروري بر كاربردهاي تجاري 10

2-4 بازاريابي 10

2-5 بانكداري و حوزه‌هاي مالي 13

2-6 پيش بيني 14

2-7 ساير حوزه‌هاي تجاري 15

2-8. الگوريتم ژنتيك 15

2-8-1. عملگرهاي ژنتيك 17

2-8-1-1. عملگر توليد مثل 17

2-8-2. مؤلفه هاي ژنتيك 18

2-9. الگوريتم نلدر- ميد 19

2-9-1. مرور اجمالي بر روش عملكرد الگوريتم نلدر- ميد 21

2-10. تركيب ژنتيك و نلدر- ميد 21

2-11. جامعة آماري 22

2-12. نمونة آماري 22

2-13. داده‌ها و اطلاعات 23

2-14. ابزار جمع‌آوري داده 23

2-15. داده‌هاي خام 24

فصل سوم- بررسي چندين مسئله در الگوريتم ژنتيك

3-1 طراحي آزمايشات و ارائه مدلي از متغيرهاي مستقل 26

3-2 معرفي عوامل مؤثر 26

3-3 رطوبت تفاله 26

3-4 دماي خشك كن 27

3-5 درصد آهك اضافه شده 27

3-6 معرفي متغير پاسخ 27

3-7 الگوريتم هاي پيشنهادي 27

3-8 الگوريتم تركيبي شبيه سازي تبريد و ژنتيك (GA-SA) 28

3-9 الگوريتم شبيه سازي تبريد( SA): 30

3-10 جزئيات ساختار الگوريتم هاي پيشنهادي 30

نمايش حل ها 30

3-11 دماي اوليه 31

3-12 جستجوي همسايگي 31

فصل چهارم- بهينه سازي مسائل مختلف

4-1. مرور ادبيات مسئله: 33

4-2. شرح مسئله تسطيح منابع در حالت چند پروژه‌اي 37

4-3. مدلسازي مسئله 39

4-4. مدلسازي مسئله در حالت تك پروژه‌اي: 39

4-5 مدلسازي مسئله در حالت چند پروژه‌اي، هنگامي كه چند نوع منبع داريم 41

4-6 بيان روش حل به كمك الگوريتم ژنتيك 42

4-7 كد كردن مسئله 43

4-8 توليد جامعه اوليه 43

4-9 تعيين مكانيسم نمونه‌گيري: 44

4-10. انتخاب عملگر ژنتيكي مناسب 46

4-11 تعيين معيار توقف 48

4-12 بررسي نتايج حاصل از مسئله 48

4-14 بررسي نتايج حاصل از حل مسئله در حالت چند پروژه‌اي و چند منبعي 51

4-15. بيان مسئله و شرح اهميت پژوهش 52

4-16 بهينه‌سازي 53

4-17. انواع روش‌هاي بهينه‌سازي 54

4-17-1. كلاسيك‌ها 54

4-17-2. روش‌هاي ابتكاري 54

4-17-3. روش تحقيق 55

فصل پنجم- نتيجه گيري

5-1 نتيجه‌گيري 57

منابع 60

فهرست اشكال

عنوان صفحه

شكل 2-1 مدل پايه‌اي نورون 6

شكل2-2 ساختمان يك شبكه عصبي مصنوعي 7

شكل 2-3: فلوچارت الگوريتم ژنتيك 20

شكل 2-4: فلوچارت الگوريتم نلدر- ميد (منبع: اقتباس مؤلف‌ها از الگوريتم نلدر- ميد) 23

جدول 4-1. مقايسه حل توسط نرم‌افزار Lingo و الگوريتم ژنتيك در حالت سه پروژه‌اي 49

جدول 4-2 50

جدول 4-3. مقايسه حل توسط نرم افزار Lingo و الگوريتم ژنتيك در حالت پنج پروژه‌اي 51

جدول4-4. مقايسه نتايج حاصل از حل مسئله در حالت چند پروژه‌اي و چند منبعي 52

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4-1. مقايسه حل توسط نرم‌افزار Lingo و الگوريتم ژنتيك در حالت سه پروژه‌اي 49

جدول 4-2 50

جدول 4-3. مقايسه حل توسط نرم افزار Lingo و الگوريتم ژنتيك در حالت پنج پروژه‌اي 51

جدول4-4. مقايسه نتايج حاصل از حل مسئله در حالت چند پروژه‌اي و چند منبعي 52

منابع

پاركر جونز، چارلز(1380)، مديريت سبد سهام(مديريت سبد سرمايه‌گذاري)، ترجمة محمد شاه عليزاده، چ1، تهران: انتشارات جامعة دانشگاهي.

تلنگي، احمد(1377)، طراحي مدل رياضي براي انتخاب پرتفوليوي بهينه با استفاده از منطق برنامه‌ريزي فازي، تهران: پايان‌نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.

و...

👇محصولات تصادفی👇

طرح توجیهی پرورش گوساله دانلود پاورپوینت سیستمهای داخلی ماشین برنامه بهینه سازی با استفاده از روش Golden Section Search در متلب بررسی موضوع شورش كاهش ارتعاشات سازه هاي از نوع پاندول معكوس به وسيله جاذب ارتعاشي