👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان

بخشی از متن اصلی :

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده

فصل اول : كليات پژوهش

مقدمه

طرح مسئله

ضرورت و اهميت پژوهش

اهداف پژوهش

پرسش‌هاي پژوهش

فرضيه هاي پژوهش

متغيرهاي پژوهش

تعاريف پژوهش

فصل دوم

مقدمه

الف ) رشد اجتماعي

رشد اجتماعي در دوران هاي مختلف

رشد اجتماعي در دوره‌ي پيش دبستاني

رشد اجتماعي در دبستان

رشد اجتماعي در نوجواني

اهداف رشد اجتماعي

نظريه يادگيري اجتماعي بندورا

مطالعات عروسك بلوبد

تاريخچه‌ي فرزند پروري

شيوه‌ي فرزند پروري ازنظر باوم مريند

شيوه مقتدرانه

شيوه سهل انگاري

شيوه خودكامه

الگوي جديد فرزند پروري بام مريند

نظريه‌هاي مربوط به شيوه‌ي فرزند پروري

پژوهش‌هاي انجام شده در خارج و داخل كشور

فصل سوم

مقدمه

جامعه آماري پژوهش

نمونه و روش نمونه‌گيري

ابزار پژوهش

الف) مقياس شيوه‌هاي فرزند پروري

روايي

پايايي

تهيه نسخه فارسي

نمره گذاري

مقياس رشد اجتماعي و ايلند

پايايي

اعتبار

روش جمع آوري داده‌ها

روش آماري

فرمول ضريب هم بستگي پيرسون

تحليل داده‌ها

فصل چهارم

مقدمه

بخش اول : توصيف نمرات به دست آمده از آزمون‌هاي رشد اجتماعي

وايلند و روش فرزند پروري باوم مريند

1- نتايج بدست آمده از روش فرزند پروري

2- داده هاي آماري مربوط به آزمون رشد اجتماعي وايلند

3- داده‌هاي آماري مربوط به آزمون فرزند پروري سهل گيرانه

4- داده‌هاي آماري مربوط به آزمون فرزند پروري مستبدانه

5-داده‌هاي آماري مربوط به آزمون فرزند پروري آزاد منشانه

بخش دوم : بررسي فرضيه‌هاي پژوهش

1- بررسي فرضيه اول پژوهش

2- بررسي فرضيه دوم پژوهش

3- بررسي فرضيه سوم پژوهش

فصل پنجم :

بحث و نتيجه گيري

محدوديت‌هاي پژوهش

پيشنهادها

فصل ششم

خلاصه پژوهش

فهرست منابع

چكيده :

در پژوهش‌ حاضر به بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان ( )پرداخته شده است . در پژوهش تعداد 60 نفر به عنوان گروه نمونه به شكل انتخاب در دسترس دبستان كيمياي سعادت منطقه 3 تهران انتخاب شده است.

براي سنجش روش فرزند پروري از آزمون بامريند و براي سنجش رشد اجتماعي كودكان از آزمون وايلند استفاده گرديده است و بدين منظور هر دو آزمون توسط والدين پاسخ داده شده است و داده هاي آماري بدست آمده توسط روش‌هاي آماري توصيفي و استنباطي محاسبه گرديده است .

نتايج پژوهش حاكي از آن است كه در بين سه سبك فرزند پروري ( مستبدانه ، سهل گيرانه ، آزاد منشانه ) فقط بين سبك فرزند پروري آزاد منشانه با رشد اجتماعي ارتباط معناداري وجود دارد . به اين معنا كه انتخاب سبك فرزند پروري آزاد منشانه از سوي والدين به افزايش رشد اجتماعي كودكان منجر مي شود .

فصل اول :

كليات پژوهش

مقدمه :

خانواده پايه و اساس اجتماع وسلول سازنده‌ي زندگي و حيات بشري است و در وسيع‌ترين مفهوم كلمه ، خاستگاه اصلي اعضاي خويش و پناهگاه آن است . پناهگاهي كه نخستين تجربه‌ي انسان براي « اجتماعي زيستن » در آن صورت مي گيرد . از خانواده است كه فرد بر مي‌خيزد و به خانواده است كه فرد روي مي آورد ، تا در آنجا با گروهي كه با يكديگر پيوندي نزديك و صميمي دارد آرام گيرد .

خانواده از مهم‌ترين و كهن‌ترين واحدهاي اجتماعي است كه بر نهادي به نام ازدواج بنا نهاده شده است . ( جامعه شناسي مفاهيم كليدي ، قنادان ، مطيع ، 1383)

شيوه‌هاي تربيتي ،كنترل و اداره‌ي كودكان توسط والدين ، بدون شك يكي از مهمترين عوامل به وجود آمدن مشكلات رفتاري كودكان است . اغلب والدين اطلاعات و آشنايي كافي در زمينه‌ي شيوه‌ي برخورد و تربيت فرزندان خود را ندارند و اين امر هم به علت فقر فرهنگي و تربيتي والدين ، سرپرستي ناقص يكي از والدين ، نابساماني‌هاي خانوادگي يا دعوا و جدايي والدين است .

كودكان در جريان اجتماعي شدن مهر و صحبت ، فداكاري و گذشت ، خشم و نفرت ، حسادت و شك و كينه‌توزي را در كنار والدين و خواهران و برادران خود تجربه مي‌كنند . خانواده آن قدر به هم وابسته‌اند كه هر نوع مشكل يا مساله يك عضو خانواده به طور مستقيم بر زندگي ساير اعضاء تاثير مي‌گذارد .

روان شناسان سالهاست با ابداع روش‌هاي ويژه كوشيده‌اند تاثير خانواده را بر چگونگي رشد شخصيت روشن كنند .( احدي ، جمهوري ، 1380)

در ابتدا ، نوزاد ،‌موجودي است ناتوان متكي به ديگران و اين والدين هستند كه بايد نيازها و احتياجات جسمي و رواني او را تأمين كنند . اما با رشد و نمو جسمي ،ذهني و رواني كودك آرام آرام روند دلبستگي و وابستگي خود را تغيير مي‌دهد و به جاي ديگران فقط به خودش متكي مي شود . ( سيف نراقي ، نادري ، 1380)

طرح مسأله :

زندگي براي انسان از راه تعامل و ارتباط ممكن مي شود و اصلي‌ترين منبع ارتباط والدين هستند خانواده بيش از تمام محيط‌هاي اجتماعي در رشد و تكامل فرد تاثير دارد و كودك بيش از آن كه از اوضاع اجتماع متأثر شود ،تحت تاثير شيوه هاي تربيتي خانواده است .

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word در اختیار شما قرار

می گیرد.

تعداد صفحات:88

👇محصولات تصادفی👇

طراحي و مدلسازي كامپيوتري پاورپوینت حافظه و انواع آن در كامپيوتر برنامه پخش بار نیوتن رافسون در سیستم 30 باسه IEEE در نرم افزار متلب افزايش مواد افزودني بر پلي پروپلين شیپ فایل رده های خاک استان قزوین