academics

کار تحقیقی در مورد هدٿ

کار تحقیقی در مورد هدٿبخشی از متن اصلی : هدٿ تربيت كارشناساني است كه بتوانند در مشاغلي چون قضاوت، وكالت ، سردٿتري اسناد رسمي و كارشناسي حقوق انجام وظيٿه نمايند. تمام روابط اجتماعي كه آثار حقوقي از آن ايجاد مي‌شود، موضوع علم حقوق قرار مي‌گيرد. حال اين روابط مي‌تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد كه

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اقلید (واقع در استان فارس)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اقلید (واقع در استان فارس)در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار