👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي نقش شهرمشهد در ساختار مجموعه شهري مشهد از ابعاد مختلف اقتصادي , اجتماعي , فرهنگي و خدماتي

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي نقش شهرمشهد در ساختار مجموعه شهري مشهد از ابعاد مختلف اقتصادي , اجتماعي , فرهنگي و خدماتي

بررسي نقش شهرمشهد در ساختار مجموعه شهري مشهد از ابعاد مختلف اقتصادي , اجتماعي , فرهنگي و خدماتي

1- مباني نظري مفهوم مجموعه شهري

1-1- تعريف مجموعه شهري :

2-1- تعيين شاخصهاي تبيين مجموعه شهري در جهان: 3-1- روشهاي عمده تعيين شاخصهاي مجموعه شهري :

2_ تعريف و شاخصهاي تبيين مجموعه شهري در ايران :

2-1- نقش و جايگاه شهر مشهد در مجموعه شهري مشهد با تاكيد بر مولفه هاي اقتصادي: 2-1-1- اشتغال و گروههاي عمده فعاليت :

2-1-1-1- كشاورزي :

2-1-1-2-صنعت و معدن :

2-1-1-3- خدمات :

2-1-2- برآوردهاي ارزش افزوده در بخش هاي اقتصادي مجموعه شهري مشهد و جايگاه شهر مشهد در اين برآوردها :

2-1-2-1- كشاورزي :

2-1-2-2- صنعت :

2-2-3- خدمات :

2-1-3- تحليل وضعيت كشاورزي در اقتصاد مجموعه شهري مشهد و نقش جايگاه شهر مشهد در اين ارزيابي :

2-1-3-1- تحليل جايگاه نقش كلانشهر مشهد در عملكرد بخش كشاورزي در واحد سطح مجموعه شهري مشهد :

2ـ1 ـ 3ـ 2ـ بررسی جایگاه کلان شهر مقدس مشهد در ساختار و عملکرد اقتصادی صنایع در مجموعه شهری :

2 ـ1 ـ3 ـ2 ـ1 ـ روندهای موجود:

2 ـ1 ـ3 ـ2 ـ2 ـ گرایش توسعه صنعتی بر حسب نوع صنایع:

2 -1- عمده فروشی ، خرده فروشی و تعمیرات با تاکید خاص بر کلانشهر مشهد :

2 ـ 2 ـ هتل و رستوران داری :

2ـ 3ـ حمل و نقل ارتباطات :

3ـ جایگاه و نقش کلانشهر مقدس مشهد در مجموعه شهری مشهد با تاکید بر مولفه های فرهنگی :

3-1- نظری بر نقش اساطیری و تاریخی توس به عنوان شهر اسطوره ای موثر در شکل گیری و توسعه هسته اولیه کلانشهر مقدس مشهد :

3 ـ 2 ـ تحلیل نقش و جایگاه کلانشهر مقدس مشهد از دیدگاه چگونگی پراکنش آثار تاریخی و فرهنگی مجموعه شهری مشهد:

3 ـ 2 ـ 1 ـ سیمای عمومی میراث فرهنگی ـ تاریخی مجموعه شهری مشهد با تاکید خاص بر حرم مطهر :

4 ـ نقش و جایگاه کلانشهر شهر مقدس مشهد در مجموعه شهری مشهد با تاکید خاص بر مولفه های اجتماعی و جمعیتی :

1-1-2 مطالعه برنامه ریزی طرحهای بالادست در حوزه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در مقیاس منطقه شهری مورد مطالعه :

6- شهر مشهد از عصر قاجار تا سال 1325 هـ . ش

محور بالا خيابان – پايين خيابانها :

محور خيابان طبرسي و خيابان تهران :

محور خيابان خواجه ربيع و خيابان ارگ :

محور خيابان دانشگاه (فوزيه سابق) و خيابان كوه سنگي :

خيابان سنايي :

9-شهر مشهد ا ز سال 1345 تا به امروز :

1 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ راهبردها و سیاست های طرح جامع مشهد

گرایش های موجود توسعه

3- راه حل ها

4- راه حل مختلف

5- ارزیابی

بررسی توسعه پیوسته در جنوب

👇محصولات تصادفی👇

جبر خطی مک ماهان بررسی انرژی خورشیدی و فتوولتائیک- در 75 صفحه-docx پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی فرهنگ سازمانی گزارش کارآموزی بیسکویت و آدامس(شرکت پارس مینو) بررسی روش صنعتی تولید اسيد نيتريك